Rebríček TOP 10 najbohatších ľudí z technologického priemyslu

Ča­so­pis For­bes ak­tua­li­zo­val aj ten­to rok reb­rí­ček naj­bo­hat­ších Ame­ri­ča­nov. Naj­väč­šou liah­ňou mi­liar­dá­rov je stá­le spo­loč­nosť Goog­le.

Za pos­led­ných 22 ro­kov sa na vr­cho­le reb­ríč­ka dr­ží Bill Ga­tes so 76 mi­liar­da­mi USD. Aj keď hod­no­ta je­ho ma­jet­ku, kto­rý mu za­bez­pe­či­li ak­cie Mic­ro­sof­tu, kles­la op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku o päť mi­liárd USD, stá­le ide o veľ­mi sluš­ný zá­ro­bok.

Dru­hým naj­bo­hat­ším Ame­ri­ča­nom so 61,1 mi­liar­da­mi USD os­tá­va Warren Buf­fett, ma­ji­teľ a šéf hol­din­gu Ber­kshi­re Hat­haway. Na tre­ťom mies­te je za­kla­da­teľ a šéf spo­loč­nos­ti Orac­le Larry Elli­son so 47,5 mi­liar­da­mi USD. Hneď za ním sa na­chá­dza Jeff Bez­os, otec Ama­zo­nu, kto­ré­ho vý­no­sy sa za mi­nu­lý rok zvý­ši­li o 16,5 mi­liar­dy USD. Do de­siat­ky naj­bo­hat­ších, kon­krét­ne na 7. mies­to, sa dos­tal Mark Zuc­ker­berg z Fa­ce­boo­ku a na 10. mies­te skon­čil Larry Pa­ge z Goog­lu.

Me­dzi 400 naj­bo­hat­ší­mi Ame­ri­čan­mi je 53 zá­stup­cov IT s ve­ko­vým prie­me­rom 53 ro­kov. Naj­me­nej, 25 ro­kov, má Evan Spie­gel zo Snap­cha­tu, kto­ré­ho hod­no­ta ma­jet­ku je 2,1 mi­liar­dy USD, nao­pak, naj­star­ším mi­liar­dá­rom je spo­lu­zak­la­da­teľ In­te­lu, 86-roč­ný Gor­don Moo­re so 6,2 mi­liar­da­mi USD.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter