IT Summit: IT sektor ponúka spoluprácu firmám na Slovensku, aby zvládli digitálnu transformáciu

Di­gi­tál­na eko­no­mi­ka je jed­noz­nač­ná per­spek­tí­va nie­len pre Európ­sku úniu, ale aj Slo­ven­sko. Až 90 % no­vých po­zí­cií bu­de jed­noz­nač­ne vy­ža­do­vať IT zna­los­ti. Už dnes IKT sek­tor na Slo­ven­sku za­mes­tná­va 2,3 % všet­kých za­mes­tnan­cov (mi­mo fi­nan­čné­ho sek­to­ra), na­še služ­by vy­uží­va­jú všet­ky od­vet­via a sek­to­ry. Ako však potvr­dzu­je aj štú­dia spo­loč­nos­ti INESS Con­sult, fir­my z toh­to od­vet­via pla­tia v po­me­re k svo­jej veľ­kos­ti naj­viac da­ní z príj­mov práv­nic­kých osôb. IKT spo­loč­nos­ti za­pla­ti­li až 8,6 % cel­ko­vých príj­mov z da­ní z príj­mov práv­nic­kých osôb. Za­mes­tnan­ci ma­jú rov­na­ko naj­vyš­šie pla­ty, pla­tia te­da naj­viac da­ní z príj­mov a od­vá­dza­jú naj­viac aj od­vo­dov.

„Do­pyt po za­mes­tnan­coch v IKT až šty­rik­rát pre­vy­šu­je po­nu­ku a IKT tak v pod­sta­te ne­poz­ná ani po­jem ne­za­mes­tna­nosť. Čís­lo, kto­ré si za­slú­ži po­zor­nosť, je fiš­kál­na náv­rat­nosť do­tá­cií. V auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le je to­tiž až šesťkrát dlh­šia ako v IKT od­vet­ví, a tak má­me po­cit, že z IKT sek­to­ra, ob­raz­ne po­ve­da­né, vi­sí ovo­cie, kto­ré ako­by nik­to nech­cel poz­bie­rať," ho­vo­rí Ra­do­van Ďura­na zo spo­loč­nos­ti INESS Con­sult.

Tri­nás­ty roč­ník kon­fe­ren­cie IT Sum­mit, vý­roč­né­ho po­du­ja­tia slo­ven­skej ko­mu­ni­ty di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií, však ne­bol len o roz­de­ľo­va­ní sek­to­rov. Po­čas pa­ne­lo­vých dis­ku­sií za­zne­li mo­ti­vač­né prí­ho­vo­ry na ak­tuál­ne té­my, ako je Inter­net of Things, Di­gi­tal Sing­le Mar­ket, no ne­za­bud­lo sa ani na pa­nel ve­no­va­ný ak­tuál­nej le­gis­la­tí­ve, kon­krét­ne no­vé­mu autor­ské­mu zá­ko­nu, zá­ko­nu o od­pa­doch a ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní. Veľ­ký ús­pech za­zna­me­nal aj pa­nel ve­no­va­ný ar­chi­tek­tú­re in­for­mač­ných sys­té­mov ve­rej­nej sprá­vy a no­vým ope­rač­ným prog­ra­mom ako OPII a OP­VaV.

Galéria k článku:

Zdroj: ITAS


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter