PR: Slovenský profesor vidí do budúcnosti

Prof. RNDr. Pe­ter Moc­zo, DrSc., z Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve, pat­rí me­dzi vý­znam­ných sve­to­vých seiz­mo­lo­gov.

Vy­ví­ja me­tó­dy pred­po­ve­da­nia, čo sa bu­de di­ať v hus­to osíd­le­nom mes­te po­čas naj­bliž­šie­ho ze­met­ra­se­nia. „Ze­met­ra­se­ní v bu­dúc­nos­ti me­nej ne­bu­de. Po­čet oby­va­te­ľov na­šej pla­né­ty sa však zvy­šu­je a s tým aj hus­to­ta a tech­no­lo­gic­ká zlo­ži­tosť osíd­le­nia. Pri nek­va­lit­nej vý­stav­be sa mô­že zvý­šiť aj jej zra­ni­teľ­nosť. Po­čas bu­dú­cich ze­met­ra­se­ní mu­sia ľu­dia pre­žiť, bu­do­vy, to­vár­ne a elek­trár­ne nes­mú byť zni­če­né. Niet na čo ča­kať, tre­ba ko­nať. Ide o spo­loč­nú úlo­hu pre seiz­mo­ló­gov, pro­jek­tan­tov a sta­vi­te­ľov," ho­vo­rí cool ve­dec, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­me po­koj­ne a bez­peč­ne spá­vať.

V det­stve chcel byť fy­zi­kom a dnes sto­jí na če­le tí­mu, kto­rý vy­vi­nul me­tó­dy nu­me­ric­ké­ho mo­de­lo­va­nia seiz­mic­ké­ho po­hy­bu a lo­kál­nych efek­tov, kto­ré sú zod­po­ved­né za naj­väč­šie ško­dy po­čas ze­met­ra­se­ní. Na svoj tím je aj pat­rič­ne hr­dý: „na­še me­tó­dy pa­tria me­dzi naj­pres­nej­šie a naj­efek­tív­nej­šie na sve­te. Vďa­ka to­mu nám vy­da­va­teľ­stvo Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press navrhlo, aby sme na­pí­sa­li mo­nog­ra­fiu, kto­rá vy­šla v r. 2014," uzat­vá­ra pro­fe­sor Moc­zo.

Peter Moczo.jpg

prof. RNDr. Pe­ter Moc­zo, DrSc., zdroj: uni­ba.sk

Hla­suj za naj­coo­ler­skej­šie­ho vy­ná­lez­cu v hre a roz­hod­ni o tom, kto­rí ved­ci sa sta­nú his­to­ric­ky pr­vý­mi člen­mi KLU­BU AKČNÝCH HR­DI­NOV. Hla­so­va­nie je bez­plat­né a neob­me­dze­né, tr­vá do 20. 10. 2015 a zú­čas­tniť sa ho mô­že kaž­dý, ko­ho vek nep­rek­ro­čil 30 ro­kov. Za tvo­ju po­moc mô­žeš zís­kať COOL CE­NY! Viac in­for­má­cií náj­deš na www.di­ky­moc.sk v sek­cii TECH­NOLÓGIE.

Video:


An­ke­tu „KLUB AKČNÝCH HR­DI­NOV - hľa­dá sa naj­coo­ler­skej­ší vy­ná­lez­ca v hre" ti pri­ná­ša edu­kač­no-men­tor­ský por­tál www.di­ky­moc.sk v spo­lup­rá­ci s Cen­trom ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR ako pria­mo ria­de­nou or­ga­ni­zá­ciou Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR.

CVTI_podval_a.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter