Amazon sa inšpiroval Uberom. Začal dávať prácu poslíčka bežným ľuďom

Ama­zon ide v šľa­pa­jach spo­loč­nos­ti Uber. V Seatt­li spus­til no­vú služ­bu Ama­zon Flex, kto­rá má byť al­ter­na­tív­nym do­ru­čo­va­ním to­va­ru. V tom­to prí­pa­de však zá­siel­ky ne­do­ru­ču­je poš­ta či špe­dí­cia, ale bež­ní ľu­dia, kto­rí sa chcú stať pos­líč­ka­mi.

Ho­no­rár ta­ké­ho­to pos­líč­ka sa po­hy­bu­je od 18 do 25 USD na ho­di­nu. Služ­ba sa vzťa­hu­je len na do­dáv­ku to­va­ru ob­jed­na­né­ho v rám­ci služ­by Ama­zon Pri­me Now, tak­že ide o zá­siel­ky, kto­ré mu­sia byť do­ru­če­né zá­kaz­ní­ko­vi v prie­be­hu jed­nej ho­di­ny. Je len na pos­líč­ko­vi, či sa roz­hod­ne to­var do­ru­čiť pe­šo, autom ale­bo na bi­cyk­li. Spo­loč­nosť však vy­ža­du­je, aby auto­mo­bil vlas­tnil. Ok­rem ne­ho kaž­dý pos­lí­ček pot­re­bu­je smar­tfón s An­droi­dom a do­ru­čo­va­teľ­skú ap­li­ká­ciu.

Ama­zon Flex sa mô­že stať pre zá­ujem­cov dopl­nko­vým zá­rob­kom, ale aj hlav­ným za­mes­tna­ním. Je len na nich, či sa pri ná­bo­re roz­hod­nú pre dvoj-, štvor- ale­bo osem­ho­di­no­vé zme­ny. Ani v prí­pa­de Ama­zo­nu, ani v prí­pa­de Ube­ru však nej­de o kla­sic­kých za­mes­tnan­cov. Ľudia pra­cu­jú­ci pre nich sú skôr exter­ný­mi par­tner­mi spo­loč­nos­ti.

Služ­ba Ama­zon Flex sa čos­ko­ro zo Seatt­lu roz­ší­ri aj na Man­hat­tan, do Dalla­su, Chi­ca­ga, Mia­mi, ako aj na ďal­šie ame­ric­ké re­gió­ny.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter