Microsoft a Google sa dohodli na ukončení patentových sporov

Spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a Goog­le sa do­hod­li na ukon­če­ní vzá­jom­ných pa­ten­to­vých spo­rov. Urov­ná sa tak osem­násť ko­na­ní v USA a v Ne­mec­ku. Spo­loč­nos­ti uvied­li, že za­sta­via súd­ne ko­na­nia tý­ka­jú­ce sa rôz­nych tech­no­ló­gií vrá­ta­ne smar­tfó­nov, wifi a pa­ten­tov pou­ži­tých v hra­cej kon­zo­le Xbox a v ďal­ších pro­duk­toch Win­dows. Do­ho­da sa tý­ka aj spo­loč­nos­ti Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty, kto­rú Goog­le pre­dal mi­nu­lý rok fir­me Le­no­vo Group, pri­čom si po­ne­chal pa­ten­ty.

Spo­loč­nos­ti Goog­le a Mic­ro­soft však na­ďa­lej vy­rá­ba­jú pro­duk­ty, kto­ré si nav­zá­jom pria­mo kon­ku­ru­jú. Tá­to do­ho­da te­da ne­zab­rá­ni prí­pad­né­mu vzni­ku no­vých pa­ten­to­vých spo­rov v bu­dúc­nos­ti. "Goog­le a Mic­ro­soft sa do­hod­li na spo­lup­rá­ci v is­tých pa­ten­to­vých zá­le­ži­tos­tiach a v bu­dúc­nos­ti oča­ká­va­jú spo­lup­rá­cu v iných ob­las­tiach v pros­pech zá­kaz­ní­kov," uvied­li fir­my v spo­loč­nom sta­no­vis­ku. Fi­nan­čné as­pek­ty do­ho­dy fir­my nez­ve­rej­ni­li.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter