Udeľovanie slovenských počítačových „Oskarov“ 2015. Poznáme víťazov

Na spo­lo­čen­skom ve­če­re IT GA­LA sa vo štvr­tok 1. 10. 2015 od­ov­zdá­va­li pres­tíž­ne oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2015. Ce­ny ude­ľu­je ne­for­mál­ne zdru­že­nie slo­ven­ských žur­na­lis­tov a čle­nov pro­fe­sij­ných zdru­že­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia tých­to pres­tíž­nych oce­ne­ní pok­ra­ču­je už pät­nás­ty rok. Cie­ľom je zhod­no­tiť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty a pro­duk­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku.

Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 200 osob­nos­tí, fi­riem, pro­duk­tov a pro­jek­tov z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie troch osob­nos­tí, troch fi­riem, troch pro­duk­tov a troch pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2015 sa ví­ťa­zom stal Mi­chal Tru­ban, CEO, Web­sup­port.

DSC_5541.JPG

Mi­chal Tru­ban má dnes 31 ro­kov a pod­ni­kať za­čal už po­čas štú­dia. Je jed­ným z dvoch za­kla­da­te­ľov a ma­ji­te­ľov spo­loč­nos­ti Web­sup­port, hla­vou star­tu­pu Ni­ce­Rep­ly.com a In­Hi­ro. Rád a čas­to pred­ná­ša o pod­ni­ka­ní a je­ho fir­ma je pre svo­ju fi­lo­zo­fiu čas­to ozna­čo­va­ná ako slo­ven­ský Goog­le. Zú­čas­tňu­je sa na prá­ci v zdru­že­niach SA­PIE.SK a v na­dá­cii O2.

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2015 sa ví­ťa­zom sta­la spo­loč­nosť In­no­vat­rics, s. r. o.

DSC_6074.JPG

IN­NO­VAT­RICS vy­ví­ja a do­dá­va sof­tvé­ro­vé rie­še­nie pre bio­met­ric­ké pro­jek­ty. Uni­kát­ny pro­dukt je vlaj­ko­vá loď AFIS (Auto­ma­ted Fin­gerprint Iden­ti­fi­ca­tion Sys­tem), sys­tém na roz­poz­ná­va­nie ľu­dí pod­ľa bio­met­ric­kých pr­vkov, spo­lu so sys­té­mom na bio­met­ric­kú re­gis­trá­ciu jed­not­liv­cov: od­tlač­ky, tvár, dú­hov­ka, pod­pis. Kom­bi­ná­cia uni­kát­nych pro­duk­tov a exper­tných slu­žieb sú­vi­sia­cich s bio­me­triou vy­tvá­ra pros­tre­die, kto­ré umož­ňu­je reali­zo­vať ob­rov­ské bio­met­ric­ké pro­jek­ty pre de­siat­ky až stov­ky mi­lió­nov ľu­dí.

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2015 oce­ne­nie zís­kal pro­jekt Sy­gic Car Na­vi­ga­tion.

DSC_5850.JPG

Sy­gic Car Na­vi­ga­tion je naj­dos­tup­nej­šia hyb­rid­ná na­vi­gá­cia pre pre­po­je­né vo­zid­lá, tzv. con­nec­ted cars. Je dos­tup­ná tak­mer na ce­lom sve­te. Pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov s tech­no­ló­giou MirrorLink mô­žu vy­uží­vať hyb­rid­nú na­vi­gač­nú ap­li­ká­ciu pria­mo v in­for­mač­no-zá­bav­nom sys­té­me svo­jich vo­zi­diel. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Sy­gic.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2015 sa ví­ťa­zom stal pro­dukt ePo­boč­ka.

DSC_5925.JPG

On-li­ne po­boč­ka pos­ky­tu­jú­ca služ­by 24/7 za­dar­mo pre všet­kých klien­tov Všeo­bec­nej zdra­vot­nej pois­ťov­ne. Cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­re­nie no­vé­ho por­tá­lu s mo­der­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, kto­ré je čo naj­in­tui­tív­nej­šie a vy­uží­va naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť As­se­co Cen­tral Euro­pe.

DSC_5858.JPG

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­news.sk), Ján Šebo (CTF), Má­rio Le­lov­ský (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (Newton Me­dia/SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ro­man Ca­lík (Tech­box) a Mar­tin Drob­ný (PC RE­VUE).

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2015 bo­li ude­le­né 1. ok­tób­ra 2015 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, WINK a por­tá­lu IT­news.sk.

DSC_6376.JPG

DSC_6554.JPG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter