Prieskum: Väčšina Slovákov má doma starý a pomalý počítač, najradšej by chceli 14" notebook

Viac ako po­lo­vi­ca Slo­vá­kov (56 %) má do­ma po­čí­tač star­ší viac ako päť ro­kov a mu­sia tak zná­šať ne­du­hy a vr­to­chy za­sta­ra­nej tech­ni­ky. Nie­koľ­kok­rát týž­den­ne po­čí­tač nah­ne­vá 24 % pou­ží­va­te­ľov a nie­koľ­kok­rát me­sač­ne až štvr­ti­nu Slo­vá­kov (25 %). Slo­vá­kom na po­čí­ta­čoch naj­viac pre­ká­ža po­ma­lý štart či ná­beh prog­ra­mov (39 %) a ča­ka­nie (36 %): Sta­ré no­te­boo­ky ma­jú až trik­rát hor­šiu vý­drž na ba­té­rie ako tie sú­čas­né. Nes­ta­čia ani ná­ro­kom no­vých ap­li­ká­cií, a pre­to všet­ko tr­vá príl­iš dl­ho. No­vé po­čí­ta­če ma­jú spot­re­bu po­rov­na­teľ­nú s ús­por­nou žia­rov­kou, no pri­tom sú 2,5-krát rých­lej­šie. Roč­ne mož­no len na elek­tri­ne ušet­riť de­siat­ky eur. Nao­pak, naj­me­nej ľu­dí trá­pi di­zajn po­čí­ta­ča a ab­sen­cia niek­to­rých tech­no­ló­gií. Tie­to a ďal­šie zá­ve­ry vy­plý­va­jú z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti In­tel, kto­rý uro­bi­la me­dzi 800 pou­ží­va­teľ­mi po­čí­ta­čov vo ve­ko­vom roz­pä­tí 15 až 70+ ro­kov*.

Vy­lo­že­ne za­sta­ra­né a z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti veľ­mi ri­zi­ko­vé po­čí­ta­če star­šie ako se­dem ro­kov vlas­tní viac ako tre­ti­na (34 %) Slo­vá­kov. Ke­by si moh­li Slo­vá­ci vy­brať, siah­li by naj­rad­šej po no­te­boo­ku s uh­lo­prieč­kou nad 14" (36 %), sto­lo­vom po­čí­ta­či (17 %) ale­bo za­ria­de­ní 2v1 (15 %), kto­ré kom­bi­nu­je tab­let a po­čí­tač.

Z pries­ku­mu vy­plý­va, že Slo­vá­ci v prie­me­re trá­via do­ma pri po­čí­ta­či zhru­ba dve ho­di­ny. In­tel od­ha­du­je, že pou­ží­va­te­lia sta­rých po­čí­ta­čov me­sač­ne strá­via zby­toč­ným ča­ka­ním zhru­ba päť ho­dín: po­čas dvoch ho­dín mô­žu ich pres­to­je do­ved­na tr­vať aj dlh­šie ako 10 mi­nút.

Nep­rek­va­pi­la ani prio­ri­ta Slo­vá­kov - zvý­še­nie vý­ko­nu po­čí­ta­ča (94 %) a hneď v zá­ve­se je dlh­šia vý­drž na ba­té­rie (91 %). Za­ují­ma­vé je zis­te­nie, že me­nej ako 1 % Slo­vá­kov uvie­dlo, že im pre­ká­ža­jú kl­bká káb­lov, kto­ré spá­ja­jú po­čí­tač s pe­ri­fé­ria­mi a na­bí­jač­ka­mi. Bez­drô­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu s mo­ni­to­rom, TV ale­bo tla­čiar­ňou by však oce­ni­lo 89 % a bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie až 84 % pou­ží­va­te­ľov.

Nao­pak, tech­no­ló­gia, po kto­rej za­tiaľ Slo­vá­ci ne­tú­žia, je pre­po­je­nie po­čí­ta­čov na zmys­ly a mo­zog. Tie­to tech­no­ló­gie, kto­ré sú už dnes vo vý­vo­ji, sí­ce za­ují­ma­jú 24 % res­pon­den­tov, ale sko­ro tre­ti­na sa ich skôr de­sí. Ľudia si bu­dú mu­sieť po­ma­ly zvy­kať na väč­šiu in­teg­rá­ciu tech­no­ló­gií do bež­né­ho ži­vo­ta. Pri­chá­dza­jú­ca ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov bu­de nap­rík­lad vy­uží­vať bio­me­triu na ove­ro­va­nie iden­ti­ty pou­ží­va­te­ľov, čo pod­stat­ne zvý­ši bez­peč­nosť.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter