Talentovaní študenti sa môžu uchádzať v grantovom programe o 2000 eur

Štu­den­ti a štu­den­tky od 15 do 26 ro­kov sa mô­žu uchá­dzať o fi­nan­čnú pod­po­ru na roz­voj svoj­ho ta­len­tu. AXA Na­dač­ný fond to­tiž vy­hla­su­je no­vý roč­ník svoj­ho gran­to­vé­ho prog­ra­mu. Maximál­na vý­ška gran­tu pre jed­né­ho štu­den­ta je 2 000 eur, mi­ni­mál­na vý­ška je 500 eur. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca AXA SR Ma­tej Ku­bi­nec.

AXA Na­dač­ný fond ten­to rok v prog­ra­me na pod­po­ru na­da­ných mla­dých ľu­dí vy­čle­nil 25 000 eur. "Pod­po­ra a roz­voj ta­len­tu di­eťa­ťa bý­va pre ro­di­čov fi­nan­čne ná­roč­ná. Čas­to si vy­ža­du­je ná­kup špe­ciál­ne­ho štu­dij­né­ho vy­ba­ve­nia, ale aj fi­nan­co­va­nie štú­dia či stá­že v za­hra­ni­čí. To je je­den z dô­vo­dov, pre­čo sme sa roz­hod­li po­má­hať prá­ve ta­len­to­va­ným ľu­ďom napĺňať svo­je sny, ten­to rok už pia­ty raz po se­be," uvie­dol PR ma­na­žér spo­loč­nos­ti AXA Ka­rel Žy­la s tým, že po­čas pred­chá­dza­jú­cich ro­kov gran­to­vé­ho prog­ra­mu pod­po­ri­la AXA 48 štu­den­tov a roz­de­li­la me­dzi nich tak­mer 109-ti­síc eur.

Bu­dú­ci mla­dí ved­ci, špor­tov­ci či umel­ci a na­da­ní od­bor­ní­ci mô­žu zís­kať pros­tried­ky na pro­jek­ty z ob­las­ti vzde­lá­va­nia, prí­rod­ných či hu­ma­nit­ných vied. Pe­nia­ze mô­žu štu­den­ti čer­pať nap­rík­lad na príp­ra­vu či za­bez­pe­če­nie účas­ti na sú­ťa­žiach, kon­fe­ren­ciách, tré­nin­goch, vzde­lá­va­cích se­mi­ná­roch ale­bo na nák­la­dy spo­je­né s vy­tvo­re­ním sof­tvé­ru, ap­li­ká­cie, či vi­dea.

Pod­mien­kou pre za­ra­de­nie do hod­no­te­nia je vý­bor­ný štu­dij­ný pros­pech a za­po­je­nie sa do mi­moš­kol­ských vzde­lá­va­cích ak­ti­vít, ako sú nap­rík­lad účasť na vzde­lá­va­cích olym­piá­dach či vo vzde­lá­va­cích sú­ťa­žiach. Uchá­dza­či o pod­po­ru mô­žu svoj pro­jekt prih­lá­siť na strán­ke www.dar­ca.sk do 2. no­vem­bra. Vy­hlá­se­nie vý­sled­kov a oce­ne­nie sa us­ku­toč­ní kon­com ja­nuá­ra 2016.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter