Výdavky na výskum a vývoj tvorili minulý rok 0,89 percenta HDP

Vý­dav­ky na vý­skum a vý­voj do­siah­li v mi­nu­lom ro­ku 0,89 per­cen­ta HDP. Pok­ra­čo­val te­da trend ná­ras­tu vý­dav­kov na tú­to ob­lasť, keď­že v ro­ku 2011 pred­sta­vo­va­li vý­dav­ky 0,67 per­cen­ta HDP, v ro­ku 2012 to bo­lo 0,81 per­cen­ta a v ro­ku 2013 to bo­lo 0,83 per­cen­ta HDP. Vy­plý­va to zo Sprá­vy o sta­ve vý­sku­mu a vý­vo­ja v SR za rok 2014, kto­rú mi­nis­ter­stvo škol­stva pred­kla­dá na ro­ko­va­nie vlá­dy.

V rám­ci schvá­le­nej Stra­té­gie vý­sku­mu a ino­vá­cií pre in­te­li­gen­tnú špe­cia­li­zá­ciu SR bol sta­no­ve­ný cieľ do­siah­nuť do ro­ku 2020 cel­ko­vé vý­dav­ky na vý­skum a vý­voj vo vý­ške 1,2 per­cen­ta HDP. Vzhľa­dom na to, že ten­to ná­rast má byť vý­raz­ne tvo­re­ný pod­ni­ka­teľ­ský­mi zdroj­mi, v nas­le­du­jú­cich ro­koch bu­de roz­ho­du­jú­ce, ako sa po­da­rí za­viesť opat­re­nia na sti­mu­lá­ciu pod­ni­ka­teľ­skej sfé­ry ako sú nap­rík­lad pod­po­ra start-up či spin-off pod­ni­kov.

Cel­ko­vé vý­dav­ky na vý­skum a vý­voj tvo­ria vý­dav­ky štát­ne­ho roz­poč­tu, pod­ni­ka­teľ­ské­ho sek­to­ra, in­ves­tí­cie ne­zis­ko­vé­ho sek­to­ra, vý­dav­ky zo zdro­jov vy­so­kých škôl a vý­dav­ky zo za­hra­nič­ných zdro­jov. V ro­ku 2014 bol po­diel pros­tried­kov zo štát­ne­ho roz­poč­tu na cel­ko­vých vý­dav­koch na vý­skum a vý­voj 41,38 per­cen­ta.

V ro­ku 2014 pretr­vá­val do­mi­nant­ný po­diel fi­nan­co­va­nia zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ. Vý­znam­ným pr­vkom v pros­tre­dí slo­ven­ské­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja bo­lo bu­do­va­nie no­vých veľ­kých uni­ver­zit­ných ve­dec­kých par­kov a vý­skum­ných cen­tier. Prá­ve tie ma­jú za­trak­tív­niť ve­du na Slo­ven­sku, pri­tiah­nuť mla­dých vý­skum­ní­kov a tým za­brá­niť od­li­vu moz­gov do za­hra­ni­čia. V ro­ku 2014 bo­lo v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu za­zmluv­ne­ných 14 ta­kých­to pro­jek­tov s fi­nan­čnou alo­ká­ciou 431 mi­lió­nov eur.

Sú­čas­ťou sprá­vy je aj hod­no­te­nie sta­vu ľud­ských zdro­jov vo vý­sku­me a vý­vo­ji. V ro­ku 2014 na­rás­tol po­čet vý­skum­ných pra­cov­ní­kov tak­mer vo všet­kých sek­to­roch. Mi­nu­lý rok bol zá­ro­veň kľú­čo­vý v nas­ta­ve­ní zmien v sys­té­me ria­de­nia vý­sku­mu a vý­vo­ja na Slo­ven­sku. Zme­ny sa pod­ľa sprá­vy napl­no pre­ja­via v nas­le­du­jú­cich ro­koch. Schvá­le­ná Stra­té­gia Vý­sku­mu a ino­vá­cií pre in­te­li­gen­tnú špe­cia­li­zá­ciu má v ro­koch 2014 až 2020 pris­pieť k re­for­me vý­sku­mu a vý­vo­ja na Slo­ven­sku, naj­mä vý­raz­nej­šie za­po­jiť do vý­sku­mu pod­ni­ka­te­ľov.

Chce tiež zme­niť orien­tá­ciu vý­sku­mu na vý­skum, kto­ré­ho vý­sled­ky bu­dú up­lat­ni­teľ­né v hos­po­dár­skej a spo­lo­čen­skej praxi. Stra­té­gia zá­ro­veň za­de­fi­no­va­la prio­ri­ty vý­sku­mu a vý­vo­ja a ob­las­ti, kto­ré bu­dú prio­rit­ne pod­po­ro­vať v nas­le­du­jú­cich ro­koch v rám­ci ná­rod­ných schém, ale aj z pros­tried­kov štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ.

Rok 2014 je vý­znam­ný aj na európ­skej úrov­ni vzhľa­dom na spus­te­nie no­vé­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu EÚ na pod­po­ru vý­sku­mu a ino­vá­cií Ho­ri­zont 2020. Európ­ska ko­mi­sia pros­tred­níc­tvom ne­ho pod­po­rí v ro­koch 2014 až 2020 európ­sky vý­skum gran­tmi v cel­ko­vej vý­ške viac ako 77 mi­liárd eur.

Stav vý­sku­mu a vý­vo­ja na Slo­ven­sku však v sprá­ve cha­rak­te­ri­zu­jú aj via­ce­rý­mi pretr­vá­va­jú­ci­mi prob­lé­ma­mi. Jed­noz­nač­ne naj­väč­ším prob­lé­mom slo­ven­ské­ho vý­sku­mu zos­tá­va pod­ľa sprá­vy je­ho dl­ho­do­bé pod­fi­nan­co­va­nie. V praxi sa to pre­ja­vu­je aj ne­dos­ta­toč­ným roz­poč­tom Agen­tú­ry na pod­po­ru vý­sku­mu a vý­vo­ja, kto­rá ako hlav­ná gran­to­vá agen­tú­ra má len ob­me­dze­né mož­nos­ti, čo sa tý­ka vy­hla­so­va­nia no­vých vý­ziev.

V roz­po­re s európ­skym tren­dom na­vy­še na Slo­ven­sku stá­le prev­lá­da pod­po­ra zá­klad­né­ho vý­sku­mu a fi­nan­co­va­nie vý­sku­mu z ve­rej­ných zdro­jov, čo by sa však ma­lo zme­niť v sú­la­de so Stra­té­giou vý­sku­mu a ino­vá­cií pre in­te­li­gen­tnú špe­cia­li­zá­ciu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter