Ľudia si môžu overiť schopnosti práce s PC a vedomosti o internete

IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska od­štar­to­va­la v rám­ci Európ­skej ini­cia­tí­vy eS­kills Jobs veľ­ký test IT zruč­nos­tí na Slo­ven­sku. Slo­vá­ci si tak mô­žu už pia­ty rok ove­riť svo­je schop­nos­ti prá­ce s po­čí­ta­čom, ve­do­mos­ti o inter­ne­te a so­ciál­nych sie­ťach v IT Fit­ness Tes­te. Je­ho vý­sled­kom je cer­ti­fi­kát, kto­rý mô­žu pril­ožiť k ži­vo­to­pi­su ako pod­klad o svo­jich IT zna­los­tiach pre za­mes­tná­va­te­ľa. Na dneš­nej tla­čo­vej be­se­de to po­ve­dal pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska Má­rio Le­lov­ský.

IT Fit­ness test pres­kú­ša cel­ko­vú po­čí­ta­čo­vú zdat­nosť člo­ve­ka, ale aj je­ho rých­losť, lo­gic­ké mys­le­nie a vy­na­lie­za­vosť. Otes­to­vať sa mô­že kaž­dý Slo­vák do kon­ca de­cem­bra na inter­ne­to­vej strán­ke www.it­fin­tes­stest.sk. On­li­ne test ob­sa­hu­je 25 otá­zok so štyr­mi va­rian­tmi od­po­ve­dí z rôz­nych ob­las­tí.

Le­lov­ský ho­vo­rí, že test nie je ur­če­ný itéč­ká­rom, ale ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Ab­sol­vent tes­tu po ukon­če­ní zís­ka cer­ti­fi­kát s hod­no­te­ním, na aké per­cen­to v tes­te us­pel. Zá­ro­veň dos­ta­ne od­po­rú­ča­nia, v kto­rých ob­las­tiach sa mô­že zlep­šiť. V mi­nu­los­ti sa do tes­to­va­nia za­po­ji­lo už viac ako 100-ti­síc Slo­vá­kov. Prie­mer­ná ús­peš­nosť bo­la 48 per­cent.

Do tes­to­va­nia sa mô­žu za­po­jiť aj všet­ky ško­ly Pre žia­kov zá­klad­ných škôl pri­tom vy­tvo­ri­li špe­ciál­nu ver­ziu tes­tu. "Po­čí­ta­čo­vá gra­mot­nosť sa za­čí­na roz­ví­jať už s pr­vým tab­le­tom ale­bo mo­bi­lom, kto­rý ro­di­čia čas­to da­ru­jú de­ťom pri nás­tu­pe do ško­ly. Je pot­reb­né, aby de­ti bo­li zá­ro­veň pou­če­né nie­len o za­ob­chá­dza­ní s tech­ni­kou a zá­klad­mi prá­ce s po­čí­ta­čom, ale aj o mož­nos­tiach a nás­tra­hách inter­ne­tu a so­ciál­nych sie­tí," upo­zor­nil Le­lov­ský s tým, že test pre­ve­rí aj ve­do­mos­ti de­tí, ako sa ve­dia brá­niť pred ši­ka­nou na so­ciál­nych sie­ťach ale­bo iný­mi oh­ro­ze­nia­mi z inter­ne­tu.

Ve­dú­ci Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku Du­šan Chre­nek dnes po­ve­dal, ž IT Fit­ness test us­ku­toč­ňu­jú v rám­ci ini­cia­tí­vy Európ­skej ko­mi­sie "Di­gi­tál­ne zruč­nos­ti pre pod­po­ru za­mes­tna­nos­ti". Hlav­ným cie­ľom kam­pa­ne je zlep­šiť schop­nos­ti ob­ča­nov EÚ pri vy­uží­va­ní in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a lep­šie ich prip­ra­viť na pra­cov­ný trh. Kam­paň je pri­tom reak­ciou na ras­tú­ci do­pyt po kva­li­fi­ko­va­ných od­bor­ní­koch v ob­las­ti IKT.

Kam­paň "e-Skills for Jobs" koor­di­nu­jú spo­loč­nos­ti Di­gi­tal Euro­pe a Euro­pean School­net v spo­je­ní so stov­ka­mi par­tne­rov na ná­rod­nej a ce­loeuróp­skej úrov­ni.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter