Vznik elektronickej Zbierky zákonov je v 2. čítaní

Na Slo­ven­sku bu­de od bu­dú­ce­ho ro­ka fun­go­vať ofi­ciál­na zá­väz­ná elek­tro­nic­ká Zbier­ka zá­ko­nov, kto­rá bu­de rov­no­cen­ná s pa­pie­ro­vou po­do­bou. Po­čí­ta s tým no­vý Zá­kon o tvor­be práv­nych pred­pi­sov a o Zbier­ke zá­ko­nov SR, kto­rý dnes parla­ment po­su­nul do dru­hé­ho čí­ta­nia. Zá­kon o Zbier­ke zá­ko­nov pla­tí už vy­še 20 ro­kov.

Tá­to nor­ma má je­di­neč­né pos­ta­ve­nie v hie­rar­chii os­tat­ných zá­ko­nov. Pri no­ve­li­zá­cii aké­ho­koľ­vek exis­tu­jú­ce­ho práv­ne­ho pred­pi­su sa vy­chá­dza zo zne­nia uve­rej­ne­né­ho v Zbier­ke zá­ko­nov a po skon­če­ní le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su sa no­vé zne­nie (no­ve­li­zá­cia) vra­cia späť do Zbier­ky zá­ko­nov, aby moh­lo byť vy­hlá­se­né ako no­vá sú­časť plat­né­ho prá­va. Pi­lot­ne už fun­gu­je elek­tro­nic­ká Zbier­ka zá­ko­nov (eZ­bier­ka) na práv­nom a in­for­mač­nom por­tá­li www.slov-lex.sk.

V elek­tro­nic­kej Zbier­ke zá­ko­nov sa bu­dú zve­rej­ňo­vať kon­so­li­do­va­né zne­nia práv­nych pred­pi­sov, t. j. so všet­ký­mi za­pra­co­va­ný­mi no­ve­li­zá­cia­mi. Roz­ší­re­nie dos­tup­nos­ti kon­so­li­do­va­ných zne­ní zá­ko­nov, kto­ré sú vy­pra­co­va­né a ga­ran­to­va­né štá­tom, po­va­žu­je mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti za je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších pr­vkov ce­lej no­vej práv­nej úp­ra­vy a pro­jek­tov elek­tro­ni­zá­cie v ob­las­ti le­gis­la­tí­vy. Do­te­raz kom­plet­né no­ve­li­zo­va­né zne­nia zá­ko­nov po­nú­ka­li súk­rom­né zbier­ky aj por­tál re­zor­tu spra­vod­li­vos­ti.

Navr­ho­va­ný no­vý zá­kon de­fi­nu­je zá­klad­né prin­cí­py a pra­vid­lá pri tvor­be práv­nych pred­pi­sov, čím by sa ma­la zvý­šiť ich úro­veň. Pro­ces pri­po­mien­ko­va­nia by mal byť preh­ľad­nej­ší. Zá­kon pria­mo za­ka­zu­je tzv. ne­pria­me no­ve­ly, keď sa cez je­den zá­kon no­ve­li­zu­je aj úpl­ne iná, s ním ne­sú­vi­sia­ca le­gis­la­tí­va. No­vý zá­kon v zá­uj­me in­for­mo­va­nia ve­rej­nos­ti o prip­ra­vo­va­ných návr­hoch le­gis­la­tív­nych no­riem eš­te pred pri­po­mien­ko­vým ko­na­ním za­vá­dza po­vin­nosť zve­rej­niť pred­bež­nú in­for­má­ciu o chys­ta­nej le­gis­la­tí­ve.

V nej pred­kla­da­teľ struč­ne uve­die zá­klad­né cie­le a té­zy prip­ra­vo­va­né­ho návr­hu práv­ne­ho pred­pi­su, zhod­no­te­nie sú­čas­né­ho sta­vu a pred­pok­la­da­ný ter­mín za­ča­tia pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia. Kto­koľ­vek sa bu­de môcť k tej­to pred­bež­nej in­for­má­cii vy­jad­riť, naj­mä z hľa­dis­ka pot­re­by, opod­stat­ne­nos­ti a účel­nos­ti. Ne­pôj­de o kla­sic­ké pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie, pri­po­mien­ky sa ne­bu­dú vy­hod­no­co­vať a ne­bu­dú sa ko­nať roz­po­ro­vé ko­na­nia.

S po­do­bou zá­ko­na sú stá­le nes­po­koj­ní via­ce­rí ak­ti­vis­ti a sig­na­tá­ri hro­mad­ných pri­po­mie­nok k zá­ko­nu. Kri­ti­zu­jú, že pos­tup pri­po­mien­ko­va­nia návr­hov zá­ko­nov v me­dzi­re­zor­tnom pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní nie je up­ra­ve­ný pria­mo v zá­ko­ne, na­ďa­lej ho bu­dú up­ra­vo­vať le­gis­la­tív­ne pra­vid­lá vlá­dy.

Mi­nis­ter­stvo opo­nu­je, že návrh zá­ko­na o tvor­be práv­nych pred­pi­sov a o Zbier­ke zá­ko­nov SR pred­sta­vu­je z hľa­dis­ka tran­spa­ren­tnos­ti a ochra­ny prá­va ve­rej­nos­ti za­po­jiť sa do le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su pre­lo­mo­vú zme­nu. Pô­vod­ne sa zá­kon tý­kal aj pos­la­nec­kých návr­hov zá­ko­nov. Tá­to časť zo zá­ko­na vy­pad­la. Pra­vid­lá le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su v ná­rod­nej ra­de si up­ra­via pos­lan­ci no­ve­lou ro­ko­va­cie­ho po­riad­ku.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter