Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

1obálka mala.jpg Quark, zná­my slo­ven­ský ča­so­pis, kto­rý sa ve­nu­je po­pu­la­ri­zá­cii ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku, os­la­vo­val svie­žich 20 ro­kov spo­lu so svo­ji­mi tvor­ca­mi - ved­ca­mi a tech­nik­mi a aj s či­ta­teľ­mi. Veľ­ký zá­ujem o účasť na os­la­vách pre­ja­vi­li naj­mä stre­doš­ko­lá­ci. Vy­uži­li tak mož­nosť stret­núť a po­roz­prá­vať sa s ved­ca­mi z rôz­nych ved­ných od­bo­rov a chy­tiť si do ru­ky hmyz za­lia­ty jan­tá­rom ale­bo nap­rík­lad me­teo­rit.

Os­la­vy pre­bie­ha­li na pô­de Cen­tra ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR (CV­TI SR). Ok­rem množ­stva za­ují­ma­vých expo­ná­tov, kto­ré si poz­va­ní ved­ci pri­nies­li, bol pred­sta­ve­ný aj pro­jekt pr­vej slo­ven­skej ves­mír­nej dru­ži­ce Sk Cu­be ale­bo aj Fab­Lab, tvo­ri­vá di­el­ňa, kto­rá po­nú­ka ve­rej­nos­ti mož­nosť pra­co­vať s tech­no­ló­gia­mi di­gi­tál­nej vý­ro­by 21. sto­ro­čia.

Poz­va­ní hos­tia, pred­se­da SAV prof. Pa­vol Šaj­ga­lík, rek­tor STU prof. Ro­bert Red­ham­mer, ale aj ge­ne­rál­ny ria­di­teľ CV­TI SR zdô­raz­ni­li ne­zas­tu­pi­teľ­né mies­to Quar­ku v pros­tre­dí slo­ven­ských pe­rio­dík: „...žiad­ny iný ce­los­lo­ven­ský ča­so­pis s po­dob­ným za­me­ra­ním dnes neexis­tu­je. Po­ku­sy kon­ku­ren­tov vy­dá­vať ta­ký­to ča­so­pis na Slo­ven­sku v pos­led­ných ro­koch ne­bo­li ús­peš­né. O tom, že prá­ve ta­ký­to ča­so­pis má svo­je ne­zas­tu­pi­teľ­né mies­to pri vý­cho­ve na­šej mla­dej ge­ne­rá­cie, niet po­chýb," uvie­dol v prí­ho­vo­re ge­ne­rál­ny ria­di­teľ CV­TI SR pro­fe­sor Ján Tur­ňa.

Ča­so­pis v os­la­vách pok­ra­ču­je. Je­ho re­dak­to­rov a pris­pie­va­te­ľov bu­de­te môcť stret­núť na ak­ciách, kto­ré us­po­ra­dú­va Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR, nap­rík­lad Noc vý­skum­ní­kov, Týž­deň ve­dy a tech­ni­ky a ďal­ších.

Pri tej­to príl­eži­tos­ti na­še vy­da­va­teľ­stvo zís­ka­lo od Quar­ku Pa­mät­ný list za spo­lup­rá­cu. Prev­zal ho Mar­tin Drob­ný, kto­rý je ria­di­te­ľom vy­da­va­teľ­stva a šéf­re­dak­tor ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

Zdroj: QuarkOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter