NKÚ rozšíri poskytovanie elektronických služieb

Naj­vyš­ší kon­trol­ný úrad SR (NKÚ) roz­ší­ri Ná­rod­ný pro­jekt Kon­tro­lór­sky in­for­mač­ný sys­tém, kto­rý je sú­čas­ťou roz­vo­ja elek­tro­nic­kých slu­žieb pos­ky­to­va­ných NKÚ. No­vý roz­ši­ru­jú­ci pro­jekt Roz­voj kon­tro­lór­ske­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu (RKIS) má po­môcť za­bez­pe­čiť väč­šiu inter­ak­ciu me­dzi NKÚ a ve­rej­nos­ťou, zvý­šiť in­for­mo­va­nosť ve­rej­nos­ti, zlep­šiť pos­ky­to­va­nie in­for­má­cií a zvý­šiť efek­tív­nosť a tran­spa­ren­tnosť úra­du. In­for­mo­va­la o tom ho­vor­ky­ňa NKÚ Da­nie­la Bo­lech Do­bá­ko­vá.

Ako ďa­lej uvied­la, zá­mer­mi RKIS je zvy­šo­va­nie tran­spa­ren­tnos­ti ve­rej­nej sprá­vy, zlep­še­nie efek­ti­vi­ty kon­trol­nej čin­nos­ti, zvý­še­nie účin­nos­ti a efek­tív­nos­ti nak­la­da­nia s ve­rej­ný­mi pros­tried­ka­mi a zlep­šo­va­nie kva­li­ty vnú­tor­ných kon­trol­ných pro­ce­sov. "Cie­ľom pro­jek­tu je za­ve­de­nie no­vých elek­tro­nic­kých slu­žieb do ži­vo­ta NKÚ, kto­ré po­mô­žu k väč­šej inter­ak­cii me­dzi úra­dom a ve­rej­nos­ťou, pris­pe­jú k ot­vá­ra­niu úra­du ve­rej­nos­ti a tým pá­dom aj k lep­šej in­for­mo­va­nos­ti ve­rej­nos­ti o ak­ti­vi­tách NKÚ," kon­šta­tu­je pred­se­da NKÚ Ka­rol Mit­rík.

Pro­ces zlep­šo­va­nia elek­tro­nic­kých slu­žieb NKÚ za­čal 23. sep­tem­bra 2013, ke­dy Úrad vlá­dy SR schvá­lil ne­náv­rat­ný fi­nanč­ný prís­pe­vok pre NKÚ na reali­zá­ciu RKIS vo vý­ške 3,48 mil. eur. Ter­mín ukon­če­nia pro­jek­tu je nap­lá­no­va­ný na ok­tó­ber toh­to ro­ku. Pro­jekt je fi­nan­co­va­ný z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter