ESET kúpil spoločnosť DESlock+, lídra v oblasti šifrovania

ESET ozná­mil ak­vi­zí­ciu fir­my DES­lock+ od jej bý­va­lé­ho ma­naž­men­tu a spo­loč­nos­ti Shac­kle­ton Ven­tu­res In­ves­tment. ESET plá­nu­je in­teg­ro­vať rie­še­nia DES­lock+ do svoj­ho por­tfó­lia pro­duk­tov pre do­má­cich zá­kaz­ní­kov i fir­my.

Me­dzi naj­obá­va­nej­šie ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho ži­vo­ta fi­riem a pou­ží­va­te­ľov pat­rí ochra­na dát a osob­ných úda­jov. Zá­ro­veň or­ga­ni­zá­cie, ako nap­rík­lad Európ­ska ko­mi­sia, pre­sa­dzu­jú re­gu­lá­cie, kto­ré bu­dú od fi­riem a or­ga­ni­zá­cií vy­ža­do­vať pri ochra­ne dát svo­jich pou­ží­va­te­ľov im­ple­men­tá­ciu bez­peč­nos­tných opat­re­ní, ako je šif­ro­va­nie.

„Ne­dáv­ny pries­kum us­ku­toč­ne­ný vo fir­mách nám po­ve­dal, že dve tre­ti­ny z nich ma­jú pot­re­bu pou­ží­vať šif­ro­va­nie, kto­ré by bo­lo sú­čas­ťou ich štan­dar­dné­ho bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia," ho­vo­rí Ig­na­cio Sbam­pa­to, ob­chod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET.

DES­lock+ so síd­lom v brit­skom Taun­to­ne sa špe­cia­li­zu­je na pok­ro­či­lé šif­ro­va­cie rie­še­nia. So spo­loč­nos­ťou ESET za­čal spo­lup­ra­co­vať pred dvo­ma rok­mi, keď sa stal sú­čas­ťou prog­ra­mu ESET tech­no­lo­gic­ká alian­cia. „Šif­ro­va­nie hrá v bez­peč­nos­ti dô­le­ži­tú úlo­hu a pred­sta­vu­je tre­zor chrá­nia­ci cit­li­vé in­for­má­cie va­šej fir­my, ako aj va­še osob­né úda­je," ho­vo­rí Pa­lo Lu­ka, tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET. „Na­ším plá­nom je pl­ne in­teg­ro­vať za­kú­pe­nú tech­no­ló­giu do na­šich pro­duk­tov pre fir­my i do­mác­nos­ti a ďa­lej ju roz­ví­jať," vy­svet­ľu­je Lu­ka.

Exis­tu­jú­ci dva­násťčlen­ný tím DES­lock+ bol ve­de­ný vý­kon­ným ria­di­te­ľom Da­vi­dom Tom­lin­so­nom, z kto­ré­ho sa stal ma­na­žér út­va­ru šif­ro­va­nia spo­loč­nos­ti ESET. Po ak­vi­zí­cii ESET nep­lá­nu­je žiad­ne per­so­nál­ne zme­ny. Všet­ci za­mes­tnan­ci DES­lock+ sa stá­va­jú za­mes­tnan­ca­mi fir­my ESET. „Tím sa veľ­mi te­ší na svo­ju bu­dúc­nosť v ro­di­ne ESE­Tu," opí­sal zme­nu Tom­lin­son. Ak­vi­zí­ciou DES­lock+ vznik­lo ďal­šie vý­skum­né a vý­vo­jo­vé cen­trum ESE­Tu, čo fir­me umož­ní vy­hľa­dá­vať mies­tne ta­len­ty vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kde ten­to lí­der v šif­ro­va­ní síd­li.

DES­lock+ je sil­ný nás­troj s pa­ten­to­va­nou sprá­vou zdie­ľa­nia šif­ro­va­cích kľú­čov, kto­rý po­nú­ka mno­ho šif­ro­va­cích vlas­tnos­tí. Je­ho sú­čas­ťou je bez­peč­ná vzdia­le­ná sprá­va ria­de­ná cez webo­vý pre­hlia­dač, mo­bil­ná ver­zia pre iOS a ta­kis­to DES­lock+ Go, kto­rý do­vo­ľu­je prís­tup k za­šif­ro­va­ným dá­tam aj na pra­cov­ných sta­ni­ciach, kto­ré ne­ma­jú nain­šta­lo­va­né rie­še­nie DES­lock+.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter