Apple aj Samsung spustia splátkový predaj svojich smartfónov

Ju­ho­kó­rej­ský gi­gant Sam­sung plá­nu­je pod­ľa ma­ga­zí­nu For­bes v nas­le­du­jú­cich me­sia­coch spus­tiť na ame­ric­kom tr­hu splát­ko­vých pre­daj svo­jich smar­tfó­nov. Pres­ná ce­no­vá sché­ma za­tiaľ ne­bo­la ur­če­ná.

Po­dob­ný lí­zin­go­vý plán ozná­mil aj App­le na svo­jom sep­tem­bro­vom po­du­ja­tí, kde pred­sta­vil no­vé iP­ho­ny, iPad Pro a ak­tua­li­zo­va­né App­le TV. Prog­ram iP­ho­ne Up­gra­de na­bá­da spot­re­bi­te­ľov na ná­kup iP­ho­nov pria­mo v App­le Sto­re na­mies­to ope­rá­to­rov. Splát­ky sa za­čí­na­jú na úrov­ni 32 do­lá­rov. Pou­ží­va­te­lia pod­pí­šu do­ho­du o fi­nan­co­va­ní na dva ro­ky, kto­rá im umož­ní pop­ri no­vých te­le­fó­noch iP­ho­ne zís­kať aj služ­bu App­le Ca­re.

S tou­to my­šlien­kou priš­li App­le aj Sam­sung v ča­se, keď veľ­kí mo­bil­ní ope­rá­to­ri naz­na­ču­jú od­klon od do­te­raj­šej praxe dvoj­roč­nej via­za­nos­ti svo­jich zá­kaz­ní­kov. Ta­ké­to zmlu­vy nú­ti­li zá­kaz­ní­kov na­ku­po­vať do­to­va­ný har­dvér od ope­rá­to­ra. Ne­do­to­va­né ce­ny však mô­žu oh­ro­ziť pre­daj high-end te­le­fó­nov, ako sú iP­ho­ny od App­lu a sé­ria Ga­laxy od Sam­sun­gu, kto­ré sú pod­stat­ne drah­šie ako bež­né smar­tfó­ny.

Pre­to oba­ja vý­rob­co­via chcú spus­tiť vlast­ný prog­ram, kto­rý uro­bí ich dra­hé smar­tfó­ny dos­tup­nej­ší­mi pre ši­ro­ké ma­sy.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter