Volkswagen informuje o kauze softvérovej úpravy výsledkov emisných kontrol

Volkswagen in­ten­zív­ne pra­cu­je na vy­šet­re­ní nez­rov­na­los­tí sof­tvé­ru pou­ži­té­ho pri naf­to­vých mo­to­roch. No­vé auto­mo­bi­ly kon­cer­nu Volkswagen s naf­to­vý­mi mo­tor­mi EU 6, mo­men­tál­ne dos­tup­né v Európ­skej únii, spĺňa­jú zá­kon­né po­žia­dav­ky a eko­lo­gic­ké nor­my. Uve­de­ný sof­tvér neov­plyv­ňu­je jaz­dné vlas­tnos­ti, spot­re­bu pa­li­va ani emi­sie. V tom ma­jú zá­kaz­ní­ci aj pre­daj­co­via vo ve­ci jas­no.

Ďal­šie do­te­raj­šie inter­né pre­ve­ro­va­nia uká­za­li, že spo­mí­na­ný sof­tvér sa pou­ží­va aj v iných vo­zid­lách kon­cer­nu Volkswagen s naf­to­vým mo­to­rom. Pri väč­ši­ne tých­to mo­to­rov ne­má sof­tvér ni­ja­ké účin­ky.

Dis­kre­pan­cie sa tý­ka­jú vo­zi­diel s mo­tor­mi ty­pu EA 189 v ce­los­ve­to­vom ob­je­me prib­liž­ne 11 mi­lió­nov vo­zi­diel. Vý­luč­ne pri tom­to ty­pe mo­to­ra bo­la zis­te­ná ná­pad­ná od­chýl­ka me­dzi tes­to­va­cí­mi hod­no­ta­mi a reál­nou pre­vádz­kou. Volkswagen in­ten­zív­ne pra­cu­je na tom, aby tie­to od­chýl­ky od­strá­nil tech­nic­ký­mi opat­re­nia­mi.

Na pok­ry­tie ne­vyh­nut­ných servisn­ých opat­re­ní má Volkswagen v úmys­le v 3. štvrťro­ku toh­to ob­chod­né­ho ro­ka vy­tvo­riť re­zer­vu vo vý­ške prib­liž­ne 6,5 mi­liar­dy eur s do­sa­hom na hos­po­dár­sky vý­sle­dok. Kon­cern bu­de prie­bež­ne a tran­spa­ren­tne in­for­mo­vať ve­rej­nosť o ďal­šom prie­be­hu vy­šet­ro­va­nia.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter