Google chystá akciu na 29. septembra. Predstaví Android 6.0, nové Nexusy a Chromecast 2

Goog­le roz­pos­lal poz­ván­ky na po­du­ja­tie, kto­ré sa má us­ku­toč­niť 29. sep­tem­bra v San Fran­cis­cu. Sí­ce vy­slo­ve­ne neu­vá­dza, aké no­vin­ky chce pred­sta­viť, mož­no však pred­pok­la­dať, že bu­de me­dzi ni­mi fi­nál­na ver­zia An­droi­du 6.0 Mar­shmallow a ne­ja­ké no­vé za­ria­de­nia z pro­duk­to­vých ro­dín Nexus a Chro­me­cast. Pod­ľa ne­dáv­no unik­nu­tých in­for­má­cií by no­vé te­le­fó­ny Nexus ma­li uviesť LG a Huawei.

Pod­ľa úni­kov by te­le­fón od LG mal niesť ná­zov Nexus 5x a ob­sa­ho­vať 5,2-pal­co­vý dis­plej. Roz­lí­še­nie je za­tiaľ otáz­ne, mô­že to byť full HD s jem­nos­ťou 423 ppi ale­bo Quad HD s 565 ppi. Pro­ce­sor bu­de od Qual­com­mu, mô­že ísť o šes­ťjad­ro­vý Snap­dra­gon 808 ale­bo nov­ší Snap­dra­gon 820 s pod­po­rou 3 GB RAM. Oča­ká­va sa čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov a port USB-C, 2700 mAh ba­té­ria a 13 Mpx fo­toa­pa­rát So­ny s la­se­ro­vým auto­fó­ku­som.

Väč­ší Nexus 6 od Huawei by mal mať 5,7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 pixelov a 515 ppi. Mal by mať štíh­le te­lo s hrúb­kou iba 6,6 mm (pri mo­de­li LG sa oča­ká­va hrúb­ka 8 mm) a s vy­čnie­va­jú­cim za­dným fo­toa­pa­rá­tom. Po­há­ňať by ho mal ta­kis­to pro­ce­sor od Qual­com­mu, a to buď Snap­dra­gon 810, ale­bo 820.

Po­kiaľ ide o An­droid 6.0 Mar­shmallow, ten by mal pri­niesť pod­po­ru pre An­droid Pay, USB-C na rých­lej­šie na­bí­ja­nie, sní­ma­nie od­tlač­kov pr­stov, zlep­še­nú sprá­vu op­ráv­ne­ní, predĺže­nú vý­drž a ďal­šie no­vin­ky.

No­vý Chro­me­cast by mal mať zme­ne­ný tvar, zlep­še­né pri­po­je­nie Wi-Fi na pod­po­ru fun­kcie Fast Play. Oča­ká­va sa ozná­me­nie pod­po­ry pre Spo­ti­fy. Ho­vo­ri­lo sa aj o ďal­šom za­ria­de­ní Chro­me­cast Audio s 3,5 mm ko­nek­to­rom audio jack, kto­rý umož­ní spo­jiť všet­ky rep­ro­duk­to­ry do mul­ti­roo­mo­vé­ho sys­té­mu, schop­né­ho strea­mo­vať Spo­ti­fy. Ak­tua­li­zo­va­ná by ma­la byť aj ap­li­ká­cia, a to pri­da­ním no­vých sek­cií What's On a Dis­co­ver Apps.

Zdroj: en­gad­get.com
poc­ket-lint.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter