Bitcoin sa stal oficiálne obchodovateľnou komoditou

Pod­ľa ozná­me­nia CFTC (Com­mo­di­ty Fu­tu­res Tra­ding Com­mis­sion) bu­de bit­coin v USA po­va­žo­va­ný za ko­mo­di­tu po­dob­ne ako zla­to či ro­pa. Ko­mi­sia tým­to opat­re­ním chce­la za­kro­čiť pro­ti ne­re­gis­tro­va­ným fir­mám, kto­ré ob­cho­du­jú s de­ri­vát­mi kryp­to­me­ny, a vy­zva­la ich na ukon­če­nie čin­nos­ti.

To naz­na­ču­je, že vir­tuál­na me­na bit­coin a jej de­ri­vá­ty bu­dú od­te­raz pat­riť do pô­sob­nos­ti CFTC. Sta­nú sa tak ko­mo­di­tou, na kto­rú sa vzťa­hu­jú rov­na­ké pra­vid­lá ako na všet­kých účas­tní­kov tr­hu s ko­mo­di­ta­mi a ko­mo­dit­nej bur­zy.

Ho­ci to nez­na­me­ná pria­mo zní­že­nie vo­la­ti­li­ty kur­zu bit­coi­nu, ale zlep­šu­je to práv­ne pros­tre­die a umož­ňu­je lep­ší doh­ľad nad pra­vid­la­mi ob­cho­do­va­nia.

Zdroj: cnbc.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter