PR: Od leteckého pilota k majstrovi sveta v robotickom futbale

Ing. Ru­dolf Já­noš, PhD., zo Stroj­níc­kej fa­kul­ty Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach, chcel už od út­le­ho ve­ku ve­dieť, ako a pre­čo ve­ci oko­lo ne­ho fun­gu­jú. Sní­val o pro­fe­sii pi­lo­ta, nes­kôr chcel byť koz­mo­nau­tom.

Ria­dia­cu pá­ku či kor­mid­lo na­po­kon vy­me­nil za vzru­šu­jú­ci svet vy­ná­le­zov. A dob­re uro­bil. Veď kto sa mô­že poch­vá­liť ti­tu­lom majstra sve­ta v ro­bo­tic­kom fut­ba­le, kto­rý spo­lu so svo­jim tí­mom zís­kal?

Je­ho prá­ca mu umož­ňu­je ces­to­vať a spoz­ná­vať svet na mies­tach, kam by sa mož­no nik­dy ne­dos­tal, ako nap­rík­lad Juž­ná Kó­rea či Taiwan. Na­priek to­mu po­va­žu­je za svoj naj­väč­ší do­te­raj­ší ži­vot­ný ús­pech svo­ju ro­di­nu, na kto­rú je prá­vom hr­dý.

Čo však toh­to sym­pa­tic­ké­ho vy­ná­lez­cu na je­ho prá­ci naj­viac fas­ci­nu­je? „Asi naj­viac tá eta­pa, keď sa od si­mu­lá­cií dos­ta­nem k pro­to­ty­pu a mô­žem on-li­ne sle­do­vať, čo sa de­je. To je sku­toč­ne vzru­šu­jú­ce a fas­ci­nu­jú­ce zá­ro­veň," ho­vo­rí mi­lov­ník sci-fi fil­mov, kto­rý by dal vo svo­jej ob­ľú­be­nej sním­ke Ja, ro­bot ur­či­te väč­ší dô­raz na de­tail.

Rudolf JÔÇánoA╠ü.jpg

FO­TO: Ing. Ru­dolf Já­noš, PhD., zdroj: súk­rom­ný ar­chív R. Já­no­ša

Na čo za­ují­ma­vé - vzru­šu­jú­ce sa mô­žu naj­viac te­šiť mla­dí ľu­dia na Slo­ven­sku, kto­rí za­ví­ta­jú na stret­nu­tie s ním v rám­ci ve­dec­kej road­show?Mla­dí nad­šen­ci sa mô­žu te­šiť na ukáž­ku servisn­ých ro­bo­tov - hu­ma­noid­ný ro­bot, ro­bot ov­lá­da­ný po­mo­cou mo­bi­lu, ako aj ukáž­ky ro­bo­tic­ké­ho fut­ba­lu, a v rám­ci pre­zen­tá­cie si uká­že­me aj prie­rez vý­vo­jom ro­bo­tov od his­tó­rie po bu­dúc­nosť," uzat­vá­ra za­nie­te­ný „ro­bo­to­ma­niak".

„ČAK VEDNÝOD­BO­RIS a je­ho crew" pri­chá­dza­jú aj do tvoj­ho mes­ta! Pri­daj sa k nám a spo­lu s tvo­jou trie­dou uvi­díš, že to nie je sci-fi, ale reali­ta. Spoz­naj fas­ci­nu­jú­ci svet ve­dy a na­mo­taj sa na vy­ná­le­zy, kto­ré hý­bu sve­tom. Te­ší­me sa na te­ba a vi­dí­me sa. Viac in­for­má­cií náj­deš na www.ve­da­na­do­sah.sk. Vstup je voľ­ný.

Ve­dec­kú road­show „ČAK VEDNÝOD­BO­RIS a je­ho crew" ti pri­ná­ša Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR ako pria­mo ria­de­ná or­ga­ni­zá­cia Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR v rám­ci pro­jek­tu Pop­VaT, kto­ré­ho cie­ľom je po­pu­la­ri­zo­vať ve­du a tech­ni­ku a mo­ti­vo­vať mla­dých ľu­dí k štú­diu prí­ro­do­ved­ných a tech­nic­kých od­bo­rov. Reali­zá­to­rom pro­jek­tu je tím men­tor­sko-edu­kač­nej plat­for­my pre de­ti a mlá­dež www.di­ky­moc.sk

Vi­deo: VE­DECKÁ ROAD­SHOW Čak Ved­nýod­bo­ris a je­ho crew

Video:


cvti-podval_b.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter