Bratislava je zelená! Bratislava je ZeBra!

Ako mô­že eko­lo­gic­ký prís­tup ov­plyv­ňo­vať pod­ni­ka­teľ­ský sek­tor? Ako im­ple­men­to­vať eko­lo­gic­ké rie­še­nia do praxe vo fir­mách, do­mác­nos­tiach a sa­mos­prá­vach? Ako elek­tri­zo­vať dop­ra­vu v mes­tách a fir­mách? Tie­to a ďal­šie otáz­ky zod­po­vie dru­hý roč­ník kon­fe­ren­cie Ze­le­ná Bra­tis­la­va/ ZeB­ra, kto­rý sa bu­de ko­nať v uto­rok 22. sep­tem­bra v Sta­rej tr­žni­ci v Bra­tis­la­ve.

Ze­le­ná Bra­tis­la­va/ ZeB­ra je kon­fe­ren­cia o eko­ló­gii a jej eko­no­mic­kých vply­voch na pod­ni­ka­teľ­ský sek­tor. Us­ku­toč­ní sa 22. sep­tem­bra v bra­tis­lav­skej Sta­rej tr­žni­ci a uzat­vo­rí tak pra­vi­del­né je­sen­né po­du­ja­tie Európ­sky týž­deň mo­bi­li­ty. Zeb­ra je spo­loč­ným pro­jek­tom agen­tú­ry Event Fe­de­ra­tion, mes­ta Bra­tis­la­va a Na­dá­cie Pon­tis a v ro­ku 2015 sa bu­de ko­nať po dru­hý krát.

1409_ZEBRA_FOTODOKU_UPR_WEB_02.jpg

„Zá­me­rom ZeB­ra je pou­ká­zať na dô­le­ži­tosť eko­lo­gic­kých rie­še­ní vo fir­mách a sa­mos­prá­vach a zá­ro­veň pre­pá­jať tre­tí sek­tor s pri­vát­nym sek­to­rom a prie­mys­lom. Za­kla­dá­me si na tom, že pre­zen­tu­je­me sku­toč­né rie­še­nia a in­špi­rá­ciu v po­do­be prí­pa­do­vých štú­dií a už fun­gu­jú­cich mo­de­lov zo Slo­ven­ska aj za­hra­ni­čia, ob­jas­ňu­je prin­cí­py kon­fe­ren­cie Zo­ra Hu­sar­čí­ko­vá, or­ga­ni­zá­tor­ka. Svo­je know how bu­de na ZeB­re zdie­ľať 15 speak­rov v 4 prog­ra­mo­vých blo­koch: elek­tro­mo­bi­li­ta, ener­ge­tic­ká efek­tív­nosť, ze­le­ná a ar­chi­tek­tú­ra a zís­ka­va­nie gran­tov na tzv. ze­le­né pro­jek­ty.

1409_ZEBRA_FOTODOKU_UPR_WEB_31.jpg

Blok elek­tro­mo­bi­li­ta pred­sta­ví dos­tup­né mož­nos­ti v ob­las­ti fi­rem­nej elek­tro­mo­bi­li­ty. Speak­ri zo spo­loč­nos­tí Nis­san (Ma­rián Hof­fer), GreenWay Ope­ra­tor (Ras­tis­lav Lau­ko) a Bu­si­ness Lea­se (Lu­cia Číž­ko­vá) a Slo­ven­ské elek­trár­ne/ Enel (Kris­tián Slo­vák) pri­ne­sú kon­krét­ne rie­še­nia na zá­kla­de svo­jich prak­tic­kých skú­se­nos­tí. Jed­ným z hlav­ných speak­rov kon­fe­ren­cie a tej­to té­my bu­de Nór Mag­nus Bor­gen z or­ga­ni­zá­cie Bello­na, kto­rá ako pr­vá im­por­to­va­la do Nór­ska elek­tro­mo­bil eš­te v ro­ku 1989! Bor­gen pred­sta­ví ce­lý pro­ces a skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou elek­tro­mo­bi­lov v kra­ji­ne.

1409_ZEBRA_FOTODOKU_UPR_WEB_09.jpg

V blo­ku, kto­rý si pos­vie­ti na zís­ka­va­nie gran­tov na ze­le­né pro­jek­ty, vy­stú­pi Vie­ra Ho­le­šo­vá zo spo­loč­nos­ti cen­ti­re. Bu­de pre­zen­to­vať vy­bra­né pro­jek­ty, pre kto­ré sú mo­men­tál­ne ot­vo­re­né gran­to­vé mož­nos­ti a zdie­ľať svo­je skú­se­nos­ti a ra­dy pre príp­ra­vu pro­jek­tov. Ok­rem to­ho pred­sta­ví­me aj pro­jekt, kto­rý ta­kú­to pod­po­ru zís­kal a zú­ro­čil – o Ze­le­nej poš­te prí­de po­roz­prá­vať An­drej Csu­ba.

1409_ZEBRA_FOTODOKU_UPR_WEB_17.jpg

O čo ide, keď ho­vo­rí­me o ener­ge­tic­kej efek­tív­nos­ti; aký je vzťah me­dzi in­ves­tí­ciou do eko­lo­gic­kých rie­še­ní a cho­dom do­mác­nos­ti, či fir­my; vy­uží­va­nie al­ter­na­tív­nych zdro­jov - aj to­to sú té­my, kto­ré pri­ne­sie prak­tic­ký blok s prís­pev­ka­mi od­bor­ní­kov zo Slo­ven­ských elek­trár­ni (An­drea Pan­cot­ti), CIAT (Alexej Hy­ža), Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky STU (Zol­tán Ko­váč) a Ener­ge­tic­ké­ho cen­tra Bra­tis­la­va (Mar­cel Lau­ko).

V blo­ku ve­no­va­né­mu ze­le­nej ar­chi­tek­tú­re vy­stú­pia na té­mu ener­ge­tic­ky pa­sív­nych bu­dov ar­chi­tek­ti zo štú­dia Crea­terra (Bjorn Kie­rulf) a Fa­kul­ty ar­chi­tek­tú­ry STU (Ju­lián Kep­pel). Ze­le­ným rie­še­niam v ur­bán­nom pries­to­re sa bu­de ve­no­vať hlav­ná ar­chi­tek­tka Bra­tis­la­vy In­grid Kon­rád.

1409_ZEBRA_FOTODOKU_UPR_WEB_27.jpg

Po­čas jed­né­ho dňa pri­ne­sie ZeB­ra aj pre­zen­tá­ciu je­di­neč­ných pro­jek­tov a par­tne­rov po­du­ja­tia. Pred Sta­rou tr­žni­cou sa pred­sta­ví elek­tro­mo­bil Nis­san Leaf aj elek­tro­for­mu­la od STU­BA Green Team-u. Kto sa za­sta­ví, bu­de mať šan­cu vy­hrať Leaf na je­den ví­kend! In­for­má­cie o tom, kde je mož­né elek­tro­mo­bi­ly na­biť, pos­ky­tu­je on­li­ne plat­for­ma Kde­na­bi­jat.sk. Lo­ka­li­zu­je na­bí­ja­cie sta­ni­ce v Stred­nej Euró­pe a tím, kto­rý za pro­jek­tom sto­jí, náj­de­te aj na ZeB­re.

Na v na­šom pros­tre­dí nie úpl­ne dis­ku­to­va­nú, ale veľ­mi ak­tuál­nu prob­le­ma­ti­ku ošet­ro­va­nia a ochra­ny fy­zic­ké­ho sta­vu dop­rav­ných pros­tried­kov a fa­sád bu­dov je od­bor­ní­kom spo­loč­nosť Blue&Green. „Do­pad čis­te­nia na ži­vot­né pros­tre­die je pre nás ab­so­lút­nou prio­ri­tou. Na­še čis­tia­ce pros­tried­ky sa vy­zna­ču­jú vy­so­kou efek­tív­nos­ťou, tým pá­dom niž­šou spot­re­bou, čo má za nás­le­dok zni­žo­va­nie nák­la­dov na čis­te­nie a údr­žbu bu­dov a pros­tried­kov nie­len ve­rej­nej dop­ra­vy. Tie­to prin­cí­py pres­ne vy­sti­hu­jú aj ideu kon­fe­ren­cie ZeB­ra, a pre­to sme veľ­mi ra­di, že mô­že­me byť jej sú­čas­ťou,“ vy­svet­ľu­je Ivan Beer, zá­stup­ca spo­loč­nos­ti, kto­rá sa bu­de pre­zen­to­vať po­čas tr­va­nia kon­fe­ren­cie.

Buď­te aj vy Zeb­ra! Už bu­dú­ci týž­deň v uto­rok 22. sep­tem­bra v Sta­rej tr­žni­ci. Pred­pre­daj lís­tkov na kon­fe­ren­ciu beží na www.ze­le­nab­ra­tis­la­va.sk.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter