Slováci hodnotia e-shopy často, na Čechov sa však nechytajú

Na inter­ne­te dnes kú­pi­te prak­tic­ky čo­koľ­vek a po­nu­ka je nao­zaj ob­rov­ská. Zá­kaz­ník má prob­lém vy­znať sa v zá­ľa­he e-sho­pov a zvo­liť si ten naj­kva­lit­nej­ší. Exis­tu­je na to jed­no­du­ché rie­še­nie - spo­ľah­núť sa na skú­se­nos­ti iných. Slo­vá­ci sa čo­raz viac ria­dia re­cen­zia­mi, no nie­len to, kaž­dý rok stú­pa aj po­čet tých, kto­rí re­cen­zie pí­šu.

Pod­ľa šta­tis­tík por­tá­lu Heu­re­ka.sk hod­no­tia slo­ven­skí zá­kaz­ní­ci ná­ku­py pra­vi­del­ne. Iba za pr­vý polrok toh­to ro­ka za­ne­cha­li zá­kaz­ní­ci na Heu­re­ke tak­mer pol mi­lió­na re­cen­zií a hod­no­te­ní. Do­ved­na na Heu­re­ke za­ne­cha­li už tak­mer tri mi­lió­ny re­cen­zií a hod­no­te­ní. To však eš­te nič nie je. Če­si ich už na­pí­sa­li spo­lu 15 mi­lió­nov, čo je päť­krát viac ako Slo­vá­ci, i keď vzhľa­dom na veľ­kosť tr­hu je to po­rov­na­teľ­ný po­čet. Na po­rov­na­nie - v Čes­ku pô­so­bí 37 200 e-sho­pov, kým na Slo­ven­sku je to 8250.

Skú­se­nos­ťa­mi os­tat­ných na­ku­pu­jú­cich sa pri vý­be­re e-sho­pu ria­di až 28 % Slo­vá­kov, vy­ply­nu­lo to z pries­ku­mu Heu­re­ka.sk. Slo­vá­ci do­kon­ca po­va­žu­jú skú­se­nos­ti os­tat­ných zá­kaz­ní­kov za dru­hý naj­dô­le­ži­tej­ší pa­ra­me­ter pri vý­be­re ob­cho­du, a to hneď za ce­nou to­va­ru, kto­rá za­vá­ži u 45 % ľu­dí. Viac na hod­no­te­nia da­jú mu­ži, spo­me­dzi 28 % res­pon­den­tov tvo­ria pá­ni viac ako dve tre­ti­ny.

Sys­tém pri­dá­va­nia re­cen­zií je nie­koľ­ko­ná­sob­ne za­bez­pe­če­ný prot­či vy­fab­ri­ko­va­ným hod­no­te­niam bez auten­tic­kej ná­kup­nej skú­se­nos­ti. Do­taz­ní­ky sa ro­zo­sie­la­jú na zá­kla­de reál­ne us­ku­toč­ne­ných ob­jed­ná­vok. Ide te­da o sku­toč­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rí ma­jú s da­ným e-sho­pom skú­se­nosť. Na zá­kla­de vy­so­ké­ho poč­tu klad­ných hod­no­te­ní po­tom Heu­re­ka ude­ľu­je e-sho­pom cer­ti­fi­kát Ove­re­né zá­kaz­ník­mi.

Zá­kaz­ní­ci si pos­tup­ne na re­cen­zie zvyk­li, pí­šu ich čo­raz viac. V ro­ku 2011 bo­lo ohod­no­te­ných len o má­lo viac ako 153-ti­síc ná­ku­pov. V ro­ku 2014 sa to­to čís­lo zvý­ši­lo už na tak­mer 964-ti­síc re­cen­zií. Vla­ňaj­šie Via­no­ce bo­li z poh­ľa­du re­cen­zií za­tiaľ naj­sil­nej­ším ob­do­bím, iba v de­cem­bri 2014 zá­kaz­ní­ci ohod­no­ti­li vy­še 120-ti­síc ná­ku­pov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter