Microsoft vraj rokuje o kúpe AMD

Po špe­ku­lá­ciách, že AMD kú­pi ne­ja­ká väč­šia fir­ma, spo­loč­nosť pred pár dňa­mi ofi­ciál­ne ozná­mi­la od­de­le­nie di­ví­zie na vý­voj gra­fic­kých či­pov. Mo­men­tál­ne sa ob­ja­vu­jú hypo­té­zy o tom, že o kú­pe ce­lé­ho AMD, prí­pad­ne spo­me­nu­tej gra­fic­kej di­ví­zie sa ro­ku­je prá­ve s Mic­ro­sof­tom.

Spo­loč­nosť AMD má to­tiž v sú­čas­nos­ti re­la­tív­ne níz­ku hod­no­tu. Tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia mier­ne pre­sa­hu­je 1,5 mi­liar­dy USD. Aj keď ide o neo­fi­ciál­ne in­for­má­cie, sku­toč­nosť, že by mal Mic­ro­soft kú­piť AMD, dá­va zmy­sel. Mic­ro­soft to­tiž pou­ží­va hyb­rid­ný čip od AMD pre svo­ju kon­zo­lu Xbox One a po­nú­ka ope­rač­ný sys­tém Win­dows v ob­las­tiach, pre kto­ré sú pou­ži­teľ­né plat­for­my AMD. Ok­rem iné­ho sa spo­loč­nosť AMD v pos­led­nom ča­se za­obe­rá aj ar­chi­tek­tú­rou ARM.

Ke­by to bo­la nao­zaj prav­da, Mic­ro­soft by nas­le­do­val prík­lad ús­peš­né­ho ve­li­ká­na App­le - v ru­kách by mal ope­rač­ný sys­tém aj CPU.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter