HP bude opäť prepúšťať, o miesto príde ďalších ďalších 30 000 pracovníkov

Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard Co. (HP), kto­rá sa v tom­to ro­ku roz­de­lí do dvoch fi­riem, oča­ká­va, že zru­ší ďal­ších 25 tis. až 30 tis. pra­cov­ných miest. Spo­loč­nosť o tom in­for­mo­va­la v uto­rok. Pre­púš­ťa­nie sa bu­de tý­kať pod­ni­ka­nia za­me­ra­né­ho na fir­my. Spo­loč­nosť sa tým­to spô­so­bom pris­pô­so­bu­je slab­šie­mu do­py­tu. Tie­to škr­ty v poč­te pra­cov­ných miest sú nad rá­mec už skôr avi­zo­va­né­ho pre­púš­ťa­nia, kto­ré zna­me­ná zru­še­nie 55 tis. po­zí­cií.

No­vá vl­na pre­púš­ťa­nia zna­me­ná pok­les cel­ko­vé­ho poč­tu pra­cov­ní­kov o mi­ni­mál­ne 10 %. Vy­plý­va to z naj­ak­tuál­nej­ších úda­jov, pod­ľa kto­rých ma­la spo­loč­nosť k 31. ok­tób­ru 2014 viac ako 300 tis za­mes­tnan­cov, fir­ma však už skôr avi­zo­va­la pre­pus­te­nie 55 tis. pra­cov­ní­kov.

Fir­ma naz­na­či­la, že bu­de ru­šiť pra­cov­né mies­ta ce­los­ve­to­vo, kon­krét­ne re­gió­ny neš­pe­ci­fi­ko­va­la. Pre­púš­ťa­nie má spo­loč­nos­ti HP pri­niesť roč­ne ús­po­ru 2,7 mld. USD. Nák­la­dy spo­je­né s pre­púš­ťa­ním spo­loč­nosť za­čne po­ci­ťo­vať v štvr­tom kvar­tá­li toh­to ro­ku a ma­li by sa vy­špl­hať do vý­šky 2,7 mld. USD.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter