VšZP hľadá dodávateľa podpory systému za 3,4 mil. eur

Všeo­bec­ná zdra­vot­ná pois­ťov­ňa (VšZP) hľa­dá do­dá­va­te­ľa slu­žieb pod­po­ry sys­té­mu. Ako zve­rej­ni­la v Do­dat­ku k Úrad­né­mu ves­tní­ku EÚ, ide o tech­nic­kú pod­po­ru sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov IBM a sú­vi­sia­cich slu­žieb. Pred­pok­la­da­nú hod­no­tu zá­kaz­ky vy­čís­lil za­dá­va­teľ na 3,36 mi­lió­na eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Rám­co­vú do­ho­du uza­vrie za­dá­va­teľ s je­di­ným uchá­dza­čom na 36 me­sia­cov.

Ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ po­ža­du­je zá­bez­pe­ku vo vý­ške 20 ti­síc eur. Pred­met zá­kaz­ky bu­de pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií fi­nan­co­va­ný z vlas­tných fi­nan­čných pros­tried­kov ob­sta­rá­va­te­ľa. Jed­nou z pod­mie­nok účas­ti je ob­rat za os­tat­né tri hos­po­dár­ske ro­ky mi­ni­mál­ne 1,5 mi­lió­na eur bez DPH. VšZP vy­ža­du­je roz­siah­lu tech­nic­kú spô­so­bi­losť. Pod­mien­kou je aj pred­lo­že­nie mi­ni­mál­ne šty­roch re­fe­ren­cií o pos­kyt­nu­tých služ­bách za os­tat­né tri hos­po­dár­ske ro­ky vo vý­ške naj­me­nej je­den mi­lión eur bez DPH rov­na­ké­ho ale­bo ob­dob­né­ho cha­rak­te­ru ako pred­met zá­kaz­ky.

O ví­ťa­zo­vi roz­hod­ne naj­niž­šia ce­na s tým, že za­dá­va­teľ ne­vyu­ži­je elek­tro­nic­kú auk­ciu. Sú­ťaž je ot­vo­re­ná, zá­ujem­co­via mô­žu pred­kla­dať po­nu­ky ale­bo žia­dať o účasť do 6. ok­tób­ra toh­to ro­ka.

Zdroj: SI­TA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter