Apple naviazal spoluprácu s Ciscom. Chcú zmeniť podnikový svet

Spo­loč­nos­ti App­le a Cis­co sa pus­tia do vý­vo­ja ap­li­ká­cií, kto­ré fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom umož­nia pou­ží­vať služ­by sie­ťo­vé­ho gi­gan­ta na za­ria­de­niach s iOS.

Uží­va­te­lia sa tak mô­žu te­šiť na lep­šiu kom­pa­ti­bi­li­tu, vý­kon a tiež no­vé nás­tro­je. Dá sa oča­ká­vať, že spo­lup­rá­ca oboch fi­riem zvý­ši zá­ujem a ak­ti­vi­ty vý­vo­já­rov, kto­rí so sys­té­ma­mi Cis­ca pra­cu­jú.

Cis­co tak bu­de môcť v bu­dúc­nos­ti po­nú­kať služ­by op­ti­ma­li­zo­va­né špe­ciál­ne pre iOS, či už na tr­hu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi, v rám­ci clou­do­vých slu­žieb, ale­bo nás­tro­jov ty­pu Cis­co Spark, Cis­co Te­lep­re­sen­ce a Cis­co WebEx. App­le a Cis­co chcú tiež spo­loč­ne zvý­šiť vy­uži­teľ­nosť iP­ho­nu v spo­lup­rá­ci so služ­ba­mi pos­ky­tu­jú­ci­mi nap­rík­lad fi­rem­nú hla­so­vú ko­mu­ni­ká­ciu ale­bo vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu.

App­le tou­to do­ho­dou nad­vä­zu­je na pred­ne­dáv­nom oh­lá­se­nú spo­lup­rá­cu s IBM a dá­va jas­ne naj­avo, že chce eš­te hlb­šie pre­nik­núť do sve­ta di­gi­ta­li­zu­jú­ce­ho sa fi­rem­né­ho pros­tre­dia. Spo­lup­rá­ca s Cis­com, prí­pad­ne IBM, umož­ní fir­me App­le vy­lep­šo­vať vo všet­kých oh­ľa­doch fun­kčnosť svoj­ho iOS. Vý­voj no­vých špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­cií mož­no oži­ví i kle­sa­jú­ci pre­daj tab­le­tov.

Zdroj: Com­pu­ter World


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter