Prieskum: Celosvetový predaj smartfónov – najpomalší medziročný rast má Android

Pod­ľa úda­jov, kto­ré zve­rej­ni­la spo­loč­nosť Gar­tner, bo­li ná­ras­ty pre­da­jov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka naj­po­mal­šie od ro­ku 2013. Ce­los­ve­to­vé pre­da­je kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom do­siah­li úro­veň 330 mi­lió­nov ku­sov, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný rast o 13,5 %.

Naj­väč­ším tr­hom z hľa­dis­ka pre­da­ja in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je Čí­na, na kto­rú pri­pa­da­lo pl­ných 30 % všet­kých pre­da­jov v dru­hom štvrťro­ku ro­ka 2015. Prá­ve jej sla­bý rast ne­ga­tív­ne ov­plyv­nil vý­voj ce­lé­ho tr­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov v dru­hom štvrťro­ku. Čín­sky trh už do­sia­hol na­sý­te­nosť - ta­moj­ší trh už prak­tic­ky ťa­há len cyk­lus ob­no­vy s ma­lým poč­tom tých, kto­rí si in­te­li­gent­ný te­le­fón ku­pu­jú pr­výk­rát. Skôr než ce­no­vo dos­tup­né prís­tro­je tak pre vý­rob­cov bu­dú kľú­čom pré­mio­vé in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, kto­ré do­ká­žu zá­kaz­ní­kov os­lo­viť a pres­ved­čiť na up­gra­de a umož­nia tak vý­rob­com udr­žať si ale­bo zvý­šiť svoj tr­ho­vý po­diel.

Na­priek no­vo uve­de­ným mo­de­lom S6 sú pré­mio­vé mo­de­ly Sam­sun­gu na­ďa­lej pod tla­kom te­le­fó­nov App­lu s väč­ší­mi ob­ra­zov­ka­mi. Sam­sung pri­šiel o 4,3 per­cen­tuál­nych bo­dov zo svoj­ho tr­ho­vé­ho po­die­lu a je­ho pre­da­je pok­les­li v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka o 5,3 % (v ku­soch). Naj­vyš­ší ná­rast pre­da­ja, nao­pak, za­zna­me­na­la spo­loč­nosť Huawei - o 46,3 %, naj­mä vďa­ka ús­peš­ným pre­da­jom na za­hra­nič­ných tr­hoch a ús­pe­chom 4G mo­de­lov v Čí­ne.

Pre­da­je iP­ho­nov rást­li o 36 % a App­le vďa­ka to­mu zís­kal 2,4 per­cen­tuál­ne­ho bo­du tr­ho­vé­ho po­die­lu. App­le bol veľ­mi ús­peš­ný pri up­gra­doch u svo­jich sú­čas­ných pou­ží­va­te­ľov tak na roz­ví­ja­jú­cich sa, ako aj vy­spe­lých tr­hoch, naj­mä v Čí­ne, kde pre­da­je iP­ho­nov na­rást­li me­dzi­roč­ne o 68 % na 11,9 mi­lió­na ku­sov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter