Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2015

Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych cien IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka pok­ra­ču­je už pät­nás­ty rok. Cie­ľom je zhod­no­tiť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty a pro­duk­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku.

Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 200 osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie troch osob­nos­tí, troch fi­riem, troch pro­duk­tov a troch pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia, z kto­rých nes­kôr vy­be­rie dr­ži­te­ľov toh­to pres­tíž­ne­ho oce­ne­nia na rok 2015. Vý­sled­ky bu­dú vy­hlá­se­né 1. ok­tób­ra 2015 na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT GA­LA.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2015 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
Emil Fi­toš (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Atos IT So­lu­tions and Servic­es na Slo­ven­sku a v Čes­kej re­pub­li­ke)
Ro­bert Red­ham­mer (rek­tor, Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve)
Mi­chal Tru­ban (CEO, Web­sup­port)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2015 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):
In­no­vat­rics, s. r. o.
QBSW, a. s.
SWAN, a. s.

V ka­te­gó­rii IT PRO­DUKT ro­ka 2015 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci vý­rob­co­via a ich pro­duk­ty:

Clou­do­vá ap­li­ká­cia LLar­Go - www.llar­go.sk
Ako je­di­ný por­tál na Slo­ven­sku umož­ňu­je on-li­ne pre­po­je­nie re­gis­trač­nej pok­lad­ni­ce s cen­trál­nym ERP. Urý­chľu­je a ze­fek­tív­ňu­je ob­chod­né pro­ce­sy. Za­bez­pe­ču­je cen­tra­li­zá­ciu zmluv­ných do­ku­men­tov s vy­uži­tím no­ti­fi­kač­né­ho pr­vku, pos­ky­tu­je jed­no­du­ché CRM. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť LLA­RIK.

Su­per­Fak­tu­ra.sk
On-li­ne ap­li­ká­cia bez nut­nos­ti in­šta­lá­cie, dos­tup­ná od­kiaľ­koľ­vek. Ide o on-li­ne fak­tu­rá­ciu (fak­tú­ry, ce­no­vé po­nu­ky, ob­jed­náv­ky), evi­den­ciu nák­la­dov a nás­tro­je na uľah­če­nie pod­ni­ka­nia. Cie­ľom je zjed­no­du­šiť a uľah­čiť bež­nú agen­du pod­ni­ka­te­ľa tak, aby jej mu­sel ve­no­vať čo naj­me­nej ča­su. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Su­per­Fak­tú­ra.sk.

Sy­gic Car Na­vi­ga­tion
Sy­gic Car Na­vi­ga­tion je naj­dos­tup­nej­šia hyb­rid­ná na­vi­gá­cia pre pre­po­je­né vo­zid­lá, tzv. con­nec­ted cars. Je dos­tup­ná tak­mer na ce­lom sve­te. Pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov s tech­no­ló­giou MirrorLink mô­žu vy­uží­vať hyb­rid­nú na­vi­gač­nú ap­li­ká­ciu pria­mo v in­for­mač­no-zá­bav­nom sys­té­me svo­jich vo­zi­diel. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Sy­gic.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2015 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci rie­ši­te­lia a ich pro­jek­ty:

Elek­tro­nic­ké služ­by spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS a prís­tu­po­vých kom­po­nen­tov
Vy­bu­do­va­nie spo­loč­ných mo­du­lov a prís­tu­po­vých kom­po­nen­tov a sprís­tup­ne­nie ich fun­kcií po­mo­cou no­vých elek­tro­nic­kých slu­žieb, kto­ré umož­nia reali­zá­ciu ad­mi­nis­tra­tív­nych úko­nov vo vzťa­hu k or­gá­nom a in­šti­tú­ciám ve­rej­nej sprá­vy elek­tro­nic­ky, pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu z je­di­né­ho prís­tu­po­vé­ho mies­ta, kto­rým je Ústred­ný por­tál ve­rej­nej sprá­vy. Spus­te­ním pro­jek­tu sa dos­ta­ne­me o ďal­ší krok vpred v elek­tro­ni­zá­cii ve­rej­nej sprá­vy a roz­vo­ji elek­tro­nic­kých slu­žieb. Pro­jekt prih­lá­si­la NA­SES.

ePo­boč­ka
On-li­ne po­boč­ka pos­ky­tu­jú­ca služ­by 24/7 za­dar­mo pre všet­kých klien­tov zdra­vot­nej pois­ťov­ne. Cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­re­nie no­vé­ho por­tá­lu s mo­der­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, kto­ré je čo naj­in­tui­tív­nej­šie a vy­uží­va naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť As­se­co Cen­tral Euro­pe.

STORK 2.0
Im­ple­men­tá­cia infra­štruk­tú­ry na rie­še­nie cez­hra­nič­nej auten­ti­fi­ká­cie fy­zic­kých a práv­nic­kých osôb v SR. Pro­jekt umož­ní slo­ven­ským ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom vy­užiť ná­rod­né pros­tried­ky elek­tro­nic­kej iden­ti­fi­ká­cie na prís­tup k za­hra­nič­ným elek­tro­nic­kým služ­bám a ta­kis­to umož­ní za­hra­nič­ným ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom vy­uží­vať ich ná­rod­né pros­tried­ky elek­tro­nic­kej iden­ti­fi­ká­cie na prís­tup k elek­tro­nic­kým služ­bám ve­rej­nej sprá­vy na Slo­ven­sku. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Ali­ter.

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­news.sk), Ján Šebo (CTF), Má­rio Le­lov­ský (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (Newton Me­dia/SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ro­man Ca­lík (Tech­box) a Mar­tin Drob­ný (PC RE­VUE).

Osob­nos­ti, kto­ré pri­ja­li no­mi­ná­ciu, hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju, k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku. Zoh­ľad­ňo­va­la sa aj účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, an­ga­žo­va­nosť vo vzde­lá­va­ní, os­ve­te a in­for­mo­va­ní ve­rej­nos­ti. V prí­pa­de fi­riem sa hod­no­til vý­voj uni­kát­nych pro­duk­tov, uve­de­nie no­vých slu­žieb, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov, in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, spo­lup­rá­ca s aka­de­mic­kou sfé­rou a vý­skum­ný­mi ús­tav­mi.

Prih­lá­se­né pro­jek­ty hod­no­ti­la po­ro­ta naj­mä z poh­ľa­du prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu, z hľa­dis­ka ori­gi­nál­nos­ti rie­še­nia, ako aj pod­ľa re­fe­ren­cií pro­jek­tu. Zá­kla­dom hod­no­te­nia bo­li vý­sled­ky do­siah­nu­té v ro­ku 2014, po­ro­ta však pri­hlia­da­la aj na vý­voj v šir­šom ča­so­vom ho­ri­zon­te. Ne­vyh­nut­nou pod­mien­kou IT pro­duk­tov bol ich slo­ven­ský pô­vod. Pro­duk­ty sa hod­no­ti­li naj­mä z hľa­dis­ka ino­va­tív­nos­ti a ori­gi­nál­nos­ti, di­zaj­nu a úžit­ko­vých vlas­tnos­tí, ako aj prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu.

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2015 bu­dú ude­le­né 1. ok­tób­ra 2015 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, WINK a por­tá­lu IT­news.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter