Metodické centrum čakajú po kyberpodvode personálne zmeny

Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum ča­ka­jú ra­zan­tné zme­ny, kto­ré sa bu­dú tý­kať vnú­tor­ných pro­ce­sov, ale aj per­so­nál­ne zme­ny. Mi­nis­ter škol­stva Ju­raj Draxler to po­ve­dal v sú­vis­los­ti s tým, že cen­trum mi­nu­lý týž­deň vy­pla­ti­lo 459 555 eur na účet pod­vod­ní­ka. To, čo sa pres­ne sta­lo, skú­ma pod­ľa mi­nis­tra aj Ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra.

Ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké­ho cen­tra Dan­ka Ka­pu­cia­no­vá má v sú­čas­nos­ti mi­nis­tro­vu dô­ve­ru. Ako Draxler uvie­dol, na mi­nis­ter­stve ve­de­li, že Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum mi­mo­riad­ne pot­re­bu­je vý­raz­né ma­na­žér­ske zme­ny a prá­ve Ka­pu­cia­no­vá iš­la do cen­tra s úlo­hou vniesť do or­ga­ni­zá­cie po­ria­dok.

Draxler zdô­raz­nil, že pot­re­bu­jú presne ve­dieť, čo sa sta­lo a až nás­led­ne po vý­sled­koch vy­šet­ro­va­nia prij­mú pot­reb­né kro­ky. "Niek­to­rí ľu­dia mu­sia skon­čiť za mre­ža­mi. Keď sa prí­de na to, od­kiaľ bo­li, bu­de­me ve­dieť, či sa to tý­ka aj tej­to or­ga­ni­zá­cie," do­dal Draxler. Mi­nis­ter zá­ro­veň potvr­dil, že v Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­kom cen­tre už od­vo­la­li z po­zí­cie ve­dú­ce­ho eko­no­mic­ké­ho od­de­le­nia, kto­rý však stá­le os­tá­va je­ho za­mes­tnan­com. Pe­nia­ze, kto­ré cen­trum pos­la­lo pod­vod­ní­ko­vi, by na­ko­niec ne­ma­la or­ga­ni­zá­cia stra­tiť, keď­že sa ich po­da­ri­lo ban­ke za­dr­žať.

Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum pos­la­lo za fak­tú­ry na účet pod­vod­ní­ka 459 555 eur. Uro­bi­li tak po tom, ako ve­dú­ci od­de­le­nia eko­no­mic­kej sprá­vy MPC dos­tal 29. jú­na od do­dá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti cen­tra e-mail, pod­ľa kto­ré­ho spo­loč­nosť me­ni­la čís­lo ban­ko­vé­ho úč­tu. Ve­dú­ci za­mes­tna­nec roz­pos­lal ten­to mail všet­kým za­mes­tnan­com, aby za­evi­do­va­li zme­nu úč­tu do­dá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti.

V pon­de­lok 17. augus­ta vy­pla­ti­li fak­tú­ry, zis­ti­li však, že mail bol pod­vod­ný a do­dá­va­teľ účet ne­me­nil a ani ten­to e-mail nep­ri­šiel od ne­ho. Pe­nia­ze te­da ne­vyp­la­ti­li do­dá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti, ale na účet z pod­vod­né­ho mai­lu. Ria­di­teľ­ka Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké­ho cen­tra už po­da­la tres­tné ozná­me­nie na nez­ná­me­ho pá­cha­te­ľa pre po­doz­re­nie z pod­vo­du.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter