Pre stredoškolákov organizujú bezplatné vedecké workshopy

Stre­doš­ko­lá­ci si bu­dú môcť pos­led­né práz­dni­no­vé dni vy­tvo­riť pro­to­typ ori­gi­nál­nej ve­dec­kej hrač­ky a lo­go, kto­ré bu­de slú­žiť ako ochran­ná znám­ka. Od pon­del­ka 24. do piat­ku 28. augus­ta to­tiž bu­de týž­den­ný wor­kshop v krea­tív­nej di­el­ni Fab­lab na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. In­for­mo­va­la o tom ho­vor­ky­ňa mi­nis­ter­stva škol­stva pre pria­mo ria­de­né or­ga­ni­zá­cie Mo­ni­ka Hu­cá­ko­vá.

Or­ga­ni­zá­to­ri prip­ra­vi­li pre štu­den­tov tré­nin­gy tvo­ri­vos­ti a pred­náš­ky o vy­ná­le­zoch. Doz­ve­dia sa aj o naj­nov­ších tech­no­ló­giách a vy­skú­ša­jú si neš­kol­ské fy­zi­kál­ne expe­ri­men­ty. Po­du­ja­tie zoz­ná­mi štu­den­tov aj so zá­klad­mi di­gi­tál­nej vý­ro­by od po­čí­ta­čo­vé­ho návr­hu až po je­ho reali­zá­ciu s vy­uži­tím dos­tup­ných tech­no­ló­gií. Účas­tní­ci wor­ksho­pu mu­sia mať as­poň 15 ro­kov, pri­čom účasť na wor­ksho­pe je bez­plat­ná. Zá­ujem­co­via náj­du bliž­šie in­for­má­cie a prog­ram na inter­ne­to­vej strán­ke www.fab­lab.sk.

Po­du­ja­tie sa us­ku­toč­ní v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu Pod­po­ra zria­de­nia a roz­vo­ja Ná­rod­né­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho cen­tra na Slo­ven­sku, kto­rý reali­zu­je Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR. Fab­lab Bra­tis­la­va je de­ta­šo­va­ným od­de­le­ním Cen­tra ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií ako pria­mo ria­de­nej or­ga­ni­zá­cie mi­nis­ter­stva škol­stva. Tvo­ri­vá di­el­na Fab­lab je ot­vo­re­ná plat­for­ma pre di­zaj­né­rov, umel­cov, štu­den­tov, pod­ni­ka­te­ľov, vý­vo­já­rov a ši­ro­kú ve­rej­nosť. Po­nú­ka pries­tor pre prá­cu s naj­mo­der­nej­ší­mi vý­rob­ný­mi tech­no­ló­gia­mi vý­ro­by a sprís­tup­ňu­je no­vé tech­no­ló­gie vý­ro­by pre ve­rej­nosť.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter