Školstvo: Metodické centrum poslalo podvodníkovi na účet 459 555 eur

Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum (MPC) pos­la­lo za fak­tú­ry 459 555 eur na účet pod­vod­ní­ka. Ako dnes po­ve­da­la ria­di­teľ­ka Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké­ho cen­tra Dan­ka Ka­pu­cia­no­vá, ve­dú­ci od­de­le­nia eko­no­mic­kej sprá­vy MPC dos­ta­lo 29. jú­na email od do­dá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti cen­tra, pod­ľa kto­ré­ho spo­loč­nosť me­ni­la čís­lo ban­ko­vé­ho úč­tu. Ve­dú­ci za­mes­tna­nec roz­pos­lal ten­to mail všet­kým za­mes­tnan­com, aby za­evi­do­va­li zme­nu úč­tu do­dá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti.

V pon­de­lok 17. augus­ta vy­pla­ti­li fak­tú­ry, zis­ti­li však, že mail bol pod­vod­ný a do­dá­va­teľ účet ne­me­nil a ani ten­to email nep­ri­šiel od ne­ho. Pe­nia­ze te­da ne­vyp­la­ti­li do­dá­va­teľ­skej spo­loč­nos­ti ale na účet z pod­vod­né­ho mai­lu. Ria­di­teľ­ka Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké­ho cen­tra dnes pre­to po­da­la tres­tné ozná­me­nie na nez­ná­me­ho pá­cha­te­ľa pre po­doz­re­nie z pod­vo­du.

Ria­di­teľ­ka cen­tra sa dnes nech­ce­la vy­jad­riť o aké­ho do­dá­va­te­ľa ide, keď­že ce­lá zá­le­ži­tosť je pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia. Pri­pus­ti­la však, že niek­de sa sta­la chy­ba. Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum má s do­dá­va­te­ľom štan­dar­dnú zmlu­vu, pod­ľa kto­rej by pri akej­koľ­vek zme­ne ma­li uro­biť do­da­tok zmlu­vy. V tom­to prí­pa­de sa to však nes­ta­lo.

Práv­nik Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké­ho cen­tra Bra­nis­lav Ju­hás dnes uvie­dol, že pá­cha­teľ sa vy­dá­val za za­mes­tnan­ca spo­loč­nos­ti, kto­rá je do­dá­va­te­ľom MPC. Zneu­žil lo­go spo­loč­nos­ti, sfal­šo­val pe­čiat­ku a na­bú­ral sa tiež do do­mé­ny spo­loč­nos­ti, či­že za­slal in­for­má­ciu o zme­ne úč­tu pod po­dob­ným mai­lom. Ho­vor­ky­ňa mi­nis­ter­stva škol­stva pre pria­mo ria­de­né or­ga­ni­zá­cie Mo­ni­ka Hu­cá­ko­vá v sú­vis­los­ti s prí­pa­dom po­ve­da­la, že re­zort tiež bu­de ča­kať na vý­sled­ky vy­šet­ro­va­nia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter