Prieskum: Drvivá väčšina Slovákov nakupuje na internete

Až 90 per­cent Slo­vá­kov a Slo­ve­niek má skú­se­nosť s na­ku­po­va­ním pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, pri­čom 41 per­cent z nich si pro­duk­ty a služ­by za­is­ťu­je cez inter­net veľ­mi čas­to. Vy­plý­va to vý­sled­kov pries­ku­mu Mas­te­rIn­dex, kto­rý na vzor­ke 801 res­pon­den­tov star­ších než 18 ro­kov us­ku­toč­ni­la vý­skum­ná agen­tú­ra g82.

Ty­pic­ký on­li­ne na­ku­pu­jú­ci zo Slo­ven­ska je člo­vek vo ve­ku 30 až 39 ro­kov so stre­doš­kol­ským ale­bo vy­so­koš­kol­ským vzde­la­ním, kto­rý bý­va vo väč­šom mes­te a má prí­jem viac ako 1000 eur me­sač­ne. Nik­dy na inter­ne­te ne­na­ku­po­va­lo de­sať per­cent mu­žov a osem per­cent žien. Vla­ni to bo­lo je­de­násť per­cent mu­žov a de­väť per­cent žien. Po­lo­vi­ca res­pon­den­tov po­va­žu­je ná­ku­py na inter­ne­te za bez­peč­né, 36 per­cent si nie je is­tých a dva­násť per­cent res­pon­den­tov tú­to ak­ti­vi­tu ne­po­va­žu­je za bez­peč­nú, ale na­priek to­mu ju reali­zu­je.

Ľudia na­ku­pu­jú­ci na inter­ne­te si naj­čas­tej­šie ku­pu­jú elek­tro­ni­ku (50 per­cent), ob­le­če­nie a mód­ne dopl­nky (49 per­cent), do­má­ce spot­re­bi­če (28 per­cent), koz­me­ti­ku a par­fu­my (28 per­cent), vouche­ry na zľa­vo­vých server­och (23 per­cent) a pro­duk­ty v inter­ne­to­vých auk­ciách (11 per­cent). V po­rov­na­ní s ro­kom 2014 sa zvy­šu­je on­li­ne ná­kup kníh a hu­dob­ných no­si­čov, hra­čiek a po­trieb pre de­ti, vstu­pe­niek na kul­túr­ne po­du­ja­tia, špor­to­vé­ho vy­ba­ve­nia a zá­jaz­dov.

Cie­ľom vý­sku­mu bo­lo tak­tiež zis­tiť, aké pla­tob­né me­tó­dy ľu­dia na inter­ne­te vy­uží­va­jú. Naj­vyu­ží­va­nej­šou pla­tob­nou me­tó­dou je stá­le plat­ba v ho­to­vos­ti pri do­ru­če­ní, op­ro­ti ro­ku 2014 však stúp­lo vy­uží­va­nie on­li­ne pla­tieb, pla­tob­nou kar­tou vla­ni za­pla­ti­li on­li­ne tak­mer tre­ti­nu ná­ku­pov. As­poň je­den inter­ne­to­vý ná­kup tou­to me­tó­dou za­pla­ti­lo 40 per­cent ľu­dí.

Slo­vá­ci naj­čas­tej­šie pla­tia on­li­ne na zľa­vo­vých por­tá­loch (48 per­cent), ďa­lej za lís­tky na kul­túr­ne pred­sta­ve­nia (42 per­cent) a na inter­ne­to­vých auk­ciách (32 per­cent). Vý­znam­ný po­diel on­li­ne tran­sak­cií za­zna­me­na­li aj ces­tov­né kan­ce­lá­rie, kde až po­lo­vi­ca zá­kaz­ní­kov pre­fe­ru­je plat­bu on­li­ne. Nao­pak len 10 per­cent ľu­dí hra­dí svo­ju do­vo­len­ku v ho­to­vos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter