Prieskum: 60 % Slovákov si berie na dovolenku počítač, viac ako polovica z nich pracuje

Ro­man­ti­ka na do­vo­len­ke áno, ale je­di­ne s po­čí­ta­čom a inter­ne­tom! Pries­kum spo­loč­nos­ti In­tel v Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku skú­mal, ako tech­no­ló­gie ov­plyv­ňu­jú sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných po­čí­ta­čo­vých za­ria­de­ní na do­vo­len­ke.

Šes­ťde­siat­je­den per­cent pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných za­ria­de­ní ty­pu tab­let, no­te­book ale­bo „dva v jed­nom" si be­rie svo­je prís­tro­je na do­vo­len­ku so se­bou. Na do­vo­len­ke pra­cu­jú viac ako dve tre­ti­ny mu­žov, 45 % in­ten­zív­ne. Po­diel pra­cu­jú­cich žien je niž­ší, na­priek to­mu nad­po­lo­vič­ný (55 %). Nep­rí­tom­nosť mo­bil­né­ho po­čí­ta­čo­vé­ho za­ria­de­nia u viac ako po­lo­vi­ce ich pou­ží­va­te­ľov vzbu­dzu­je po­cit chý­ba­nia, s prís­tro­jom vo vrec­ku sa tre­ti­na ľu­dí cí­ti šťas­tnej­šia a bez­peč­nej­šia.

Z hľa­dis­ka reál­nej mo­bi­li­ty naj­lep­šie vy­chá­dza­jú tab­le­ty, kto­ré si so se­bou na ces­ty be­rú šty­ria z pia­tich ma­ji­te­ľov (80 %). Ob­dob­ne je to pri za­ria­de­niach „dva v jed­nom", so se­bou ich be­rie 53 % ma­ji­te­ľov. Ako naj­me­nej mo­bil­né z pries­ku­mu vy­chá­dza­jú no­te­boo­ky, kto­ré ces­tu­jú s kaž­dým dru­hým ma­ji­te­ľom (50 %).

Do muž­skej pre­fe­ren­cie za­ria­de­ní vy­zna­ču­jú­cich sa so­lid­ným vý­ko­nom, ako sú za­ria­de­nia „dva v jed­nom" a no­te­boo­ky, sa pre­mie­ta, že mu­ži aj na do­vo­len­ke zos­tá­va­jú v in­ten­zív­nej­šom kon­tak­te so svo­jou prá­cou. Aj v dňoch za­slú­že­né­ho od­dy­chu pri vo­de ale­bo na ho­rách pra­cu­je 70 % slo­ven­ských mu­žov, z to­ho tak­mer po­lo­vi­ca (45 %) uvied­la, že veľ­mi čas­to ale­bo čas­to. Po­diel ob­čas pra­cu­jú­cich žien je niž­ší, ale aj tak nad­po­lo­vič­ný (55,1 %); 30 % per­cent slo­ven­ských žien pra­cu­je na do­vo­len­ke veľ­mi čas­to ale­bo čas­to.

Pre že­ny je naj­dô­le­ži­tej­šia cha­rak­te­ris­ti­ka mo­bil­ných za­ria­de­ní ich po­hodl­né ov­lá­da­nie, nap­rík­lad aj pre­to, aby moh­li byť cez so­ciál­ne sie­te v kon­tak­te so svo­jou ro­di­nou a pria­teľ­mi či fo­tiť a na­tá­čať vi­deá, čo sú dve do­vo­len­ko­vé čin­nos­ti, kto­ré os­lo­ve­ná ge­ne­rá­cia di­gi­ta­li­zo­va­ných žien pre­fe­ru­je vý­raz­nej­šie ako mu­ži.

Prá­ve udr­žia­va­nie kon­tak­tov s ro­di­nou a pria­teľ­mi do­ma cez e-mail ale­bo so­ciál­ne sie­te je vô­bec naj­čas­tej­šia čin­nosť, pre kto­rú sa ho­dí mať po­čí­tač na do­vo­len­ke so se­bou, tý­ka sa 84 % do­py­to­va­ných, nas­le­du­je vy­hľa­dá­va­nie in­for­má­cií sú­vi­sia­cich s do­vo­len­kou (77 %), sle­do­va­nie ob­ľú­be­ných webov (59,4 %), sle­do­va­nie fil­mov a mul­ti­mé­dií (55,1 %) a spros­tred­ko­va­ní zá­ba­vy pre čle­nov ro­di­ny ale­bo pria­te­ľov na ces­te (50,8 %). Vy­so­ký po­čet ces­to­va­te­ľov s po­čí­ta­čom fo­tí a na­tá­ča vi­deá (46 %), hrá hry (37,5 %), 30 % ich vy­uží­va na úp­ra­vu fo­tiek a stri­ha­nie vi­deí.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter