Samsung predstavil novú mobilnú platobnú službu Samsung Pay

Sam­sung pred­sta­vil mo­bil­nú pla­tob­nú služ­bu Sam­sung Pay, kto­rú mô­žu vy­užiť pou­ží­va­te­lia na ná­kup tak­mer vša­de. Fun­go­vať bu­de od 20. augus­ta v Juž­nej Kó­rei a Spo­je­ných štá­toch od 28. sep­tem­bra.

Pla­tob­ná služ­ba Sam­sung Pay bu­de pre­din­šta­lo­va­ná v no­vých smar­tfó­noch Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge+ a Ga­laxy No­te 5 a voľ­ne stiah­nu­teľ­ný sof­tvér pre mo­de­ly Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 ed­ge bu­de na ame­ric­kom a kó­rej­skom tr­hu k dis­po­zí­cii v po­lo­vi­ci augus­ta. Ak chce uží­va­teľ vy­ko­nať plat­bu pros­tred­níc­tvom Sam­sung Pay, sta­čí jed­no­du­cho prejsť pr­stom po dis­ple­ji, ne­chať si sňať od­tla­čok prs­ta a za­pla­tiť.

20150814LOQ2RBFEPOVE1DN45IKTSLS4.jpg

Sam­sung Pay vy­uží­va di­gi­tál­nu to­ke­ni­zá­ciu, bez­peč­nos­tnú plat­for­mu Sam­sung KNOX a me­tó­dy sní­ma­nia od­tlač­kov pr­stov na za­bez­pe­če­nie bez­peč­nej plat­by a zní­že­nia akých­koľ­vek ri­zík spo­je­ných s pla­tob­ný­mi kar­ta­mi. Sam­sung Pay spo­lup­ra­cu­je s väč­ši­nou exis­tu­jú­cich čí­ta­čiek ka­riet, ako NFC, tak aj MST. Ide o pr­vú mo­bil­nú pla­tob­nú me­tó­du, kto­rú je mož­né vy­užiť prak­tic­ky u všet­kých ob­chod­ní­kov, kto­rí pri­jí­ma­jú pla­tob­né kar­ty.

20150814VGXCEBDMPTX4CTM8IEAPRTNT.jpg

Sam­sung za úče­lom roz­ši­ro­va­nia služ­by Sam­sung Pay spo­lup­ra­cu­je v USA so štyr­mi sie­ťa­mi pla­tob­ných ka­riet, ako sú Ame­ri­can Express, Dis­co­ver, Mas­ter­Card a VI­SA, s veľ­ký­mi ban­ka­mi vrá­ta­ne Bank of Ame­ri­ca, Cha­se, Ci­ti, US Bank, a kľú­čo­vý­mi fi­nan­čný­mi par­tner­mi vrá­ta­ne Blac­khawk, First Da­ta, Syn­chro­ny Fi­nan­cial, TSYS a Van­tiv.

Zdroj: SAMSUNG


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter