Video: Školáci zo Zvolena majstrami sveta na šampionáte robotov v Číne

Žia­ci zo zá­klad­nej ško­ly vo Zvo­le­ne ob­sa­di­li pr­vé mies­to v sú­ťa­ži Su­per tí­mov na sve­to­vom šam­pio­ná­te ro­bo­tov Ro­bo­Cup 2015 v čín­skom He­fei v kon­ku­ren­cii nie­koľ­kých sto­viek tí­mov z viac ako 45 kra­jín. Slo­ven­ský žiac­ky tím sú­ťa­žil v ju­niorskej ka­te­gó­rii Zá­chra­nár (Res­cue Li­ne Pri­ma­ry). Úlo­hou pl­noauto­nóm­ne­ho ro­bo­ta vlas­tnej konštruk­cie bo­lo prejsť po vy­zna­če­nej tra­ti, spl­niť via­ce­ro úloh a pri­tom naz­bie­rať v ôs­mich sú­ťaž­ných ko­lách čo naj­vyš­ší po­čet bo­dov.

RoboCup.jpg V sú­ťa­ži Su­per tí­mov spo­lu s čín­sky­mi ko­le­ga­mi zví­ťa­zi­li a sta­li sa tak majstra­mi sve­ta. Pod­sta­tou tej­to sú­ťa­že bo­la spo­lup­rá­ca: dva tí­my s dvo­ma ro­bot­mi pl­ni­li na od­liš­ných tra­tiach dve vop­red nez­ná­me mi­sie, sme­ru­jú­ce k jed­né­mu vý­sled­ku. Šikov­ní cha­la­ni zo Zvo­le­na do­ká­za­li v prie­be­hu pár ho­dín s po­mo­cou čín­ske­ho tí­mu pos­ta­viť úpl­ne no­vé­ho ro­bo­ta, čo na­ko­niec vý­raz­ne pris­pe­lo k ich cel­ko­vé­mu ví­ťaz­stvu. Tím Ro­bo­Gen ve­die uči­teľ in­for­ma­ti­ky Ma­roš Hu­dík. Je­ho člen­mi sú ôs­ma­ci Mar­tin Kat­ri­ňák, Do­mi­nik Rad­ler, An­drej Slo­vák, šies­tak Ma­túš Ga­raj a pia­tak To­máš Hit­ka.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter