Thajsko: Muž urážajúci monarchiu na Facebooku si odsedí 30 rokov

Thaj­ský vo­jen­ský súd pos­lal dnes na 30 ro­kov do vä­ze­nia mu­ža, kto­rý na inter­ne­to­vej sie­ti Fa­ce­book zve­rej­nil prís­pev­ky po­va­žo­va­né za uráž­li­vé vo­či ta­moj­šej mo­nar­chii. Pod­ľa sku­pi­ny Thaj­skí práv­ni­ci za ľud­ské prá­va, kto­rú ci­tu­je agen­tú­ra DPA, ide o do­te­raz "naj­dl­hší trest ude­le­ný v ta­kom­to prí­pa­de".

Ne­me­no­va­ný muž, ob­vi­ne­ný z po­ru­še­nia prís­nych thaj­ských zá­ko­nov o uráž­ke ma­jes­tá­tu, sa k svoj­mu či­nu v po­do­be šies­tich prís­pev­kov na Fa­ce­boo­ku priz­nal. Hl­bo­ko uc­tie­va­nú mo­nar­chiu na­vy­še ura­zil v ob­do­bí, keď v Thaj­sku pla­ti­lo stan­né prá­vo, a ne­má pre­to prá­vo sa od­vo­lať.

Ad­vo­kát­ska sku­pi­na vy­jad­ri­la pres­ved­če­nie, že roz­su­dok ne­mu­sel byť až na­toľ­ko prís­ny, ke­by sa bol da­ným prí­pa­dom za­obe­ral na­mies­to vo­jen­ské­ho ci­vil­ný súd. Vlád­nu­ci vo­jen­ský re­žim však po­su­dzu­je uráž­ky ma­jes­tá­tu ako zá­le­ži­tosť tý­ka­jú­cu sa ná­rod­nej bez­peč­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter