Školáci zo Zvolena majstrami sveta na celosvetovom šampionáte robotov v Číne

Žia­ci zo zá­klad­nej ško­ly vo Zvo­le­ne ob­sa­di­li pr­vé mies­to v sú­ťa­ži Su­per tí­mov na sve­to­vom šam­pio­ná­te ro­bo­tov Ro­bo­Cup 2015 v čín­skom He­fei. Do Čí­ny sa kva­li­fi­ko­va­li ví­ťaz­stvom v ná­rod­nom ko­le hneď pri svo­jej pr­vej účas­ti.

Sú­ťaž Ro­bo­Cup sa ko­na­la od 17. do 23. jú­la 2015 v čín­skom mes­te He­fei za účas­ti nie­koľ­kých sto­viek tí­mov z viac ako 45 kra­jín. Žia­ci zo Zá­klad­nej ško­ly na uli­ci P. Ji­lem­nic­ké­ho 2 vo Zvo­le­ne sú­ťa­ži­li na úvod v ju­niorskej ka­te­gó­rii Zá­chra­nár (Res­cue Li­ne Pri­ma­ry). Úlo­hou pl­ne auto­nóm­ne­ho ro­bo­ta vlas­tnej konštruk­cie bo­lo prejsť po vy­zna­če­nej tra­ti, spl­niť via­ce­ro úloh a pri­tom naz­bie­rať v ôs­mych sú­ťaž­ných ko­lách čo naj­vyš­ší po­čet bo­dov. V tej­to ka­te­gó­rii ob­sa­dil tím Ro­bo­Gen po troch sú­ťaž­ných dňoch štr­nás­te mies­to. Pek­ný vý­sle­dok pre úpl­ných no­vá­či­kov, ak uvá­ži­me, že iba jed­no mies­to pred ni­mi a s mi­ni­mál­nym od­stu­pom sa umies­tni­li mi­nu­lo­roč­ní ví­ťa­zi.

Ko­lo od ko­la sa zlep­šu­jú­ce vý­sled­ky potvr­dil tím Ro­bo­Gen v ďal­šej sú­ťa­ži Su­per tí­mov, v kto­rej spo­lu s čín­sky­mi ko­le­ga­mi zví­ťa­zi­li a sta­li sa tak majstra­mi sve­ta. Pod­sta­tou tej­to sú­ťa­že bo­la spo­lup­rá­ca: dva tí­my s dvo­ma ro­bot­mi pl­ni­li na od­liš­ných tra­tiach dve vop­red nez­ná­me mi­sie sme­ru­jú­ce k jed­né­mu vý­sled­ku. Šikov­ní cha­la­ni zo Zvo­le­na do­ká­za­li be­hom pár ho­dín s po­mo­cou čín­ske­ho tí­mu pos­ta­viť úpl­ne no­vé­ho ro­bo­ta, čo na­ko­niec vý­raz­ne pris­pe­lo k ich cel­ko­vé­mu ví­ťaz­stvu.

Na­priek skve­lým vý­sled­kom ne­bo­li pop­red­né po­zí­cie v ta­buľ­kách na tej­to sú­ťa­ži pre Zvo­len­ča­nov to naj­dô­le­ži­tej­šie. „Po­čas ce­lej sú­ťa­že sme ma­li po­cit, že cie­ľom a zmys­lom vzá­jom­né­ho sú­pe­re­nia je spo­loč­ne sa nie­čo nau­čiť a po­su­núť sa ďa­lej. At­mos­fé­ra bo­la veľ­mi pria­teľ­ská, všet­ci sme si nav­zá­jom po­má­ha­li a ra­di­li si, in­špi­ro­va­li sme sa vzá­jom­ne ná­pad­mi a rie­še­nia­mi. To, čo sme sa tam nau­či­li za pár dní, by nám do­ma tr­va­lo ro­ky. Pri tom sme spoz­na­li no­vých ľu­dí a no­vé kul­tú­ry. Úspe­chom náš­ho tí­mu bo­la už sa­mot­ná účasť. Neš­li sme vy­hrať. To, že sme do­ká­za­li spo­lu s vý­bor­ný­mi Čí­ňan­mi us­pieť me­dzi su­per tí­ma­mi, nás však sa­moz­rej­me veľ­mi te­ší," ho­vo­rí Do­mi­nik Rad­ler, ka­pi­tán tí­mu Ro­bo­Gen.

Prí­nos potvr­dzu­je aj ria­di­teľ­ka ško­ly Ľubos­la­va Bie­li­ko­vá: „Nik­dy by sa chlap­ci na Slo­ven­sku ne­nau­či­li toľ­ko, ako sa na sve­to­vom šam­pio­ná­te. Kaž­dý deň sme za­zna­me­na­li ob­rov­ský po­sun, mo­ti­vá­ciu a neu­tí­cha­jú­cu chuť aj po no­ciach pra­co­vať na no­vých prob­lé­moch. Tí­my, s kto­rý­mi sa na­ši žia­ci stret­li a spo­lup­ra­co­va­li ma­li iné zá­ze­mie, vy­ba­ve­nie aj skú­se­nos­ti. Na­ši žia­ci však bo­li lep­ší, ako sme ča­ka­li a vý­bor­ne sa vy­spo­ria­da­li s no­vý­mi a neo­ča­ká­va­ný­mi si­tuácia­mi. Sme hr­dí že sú majstri sve­ta. Naz­bie­ra­né ve­do­mos­ti i skú­se­nos­ti vy­uži­je­me pri za­čle­ne­ní ro­bo­ti­ky do up­ra­ve­ných učeb­ných os­nov a sa­mot­ní žia­ci bu­dú par­ti­ci­po­vať na ich tvor­be."

Tím Ro­bo­Gen zo Zvo­le­na

Tím Ro­bo­Gen ve­die uči­teľ in­for­ma­ti­ky Ma­roš Hu­dík. Je­ho člen­mi sú Mar­tin Kat­ri­ňák (8c), Do­mi­nik Rad­ler (8c), An­drej Slo­vák (8c), Ma­túš Ga­raj (6c) a To­máš Hit­ka (5c). Ná­zov tí­mu si chlap­ci zlo­ži­li z ob­las­ti svoj­ho zá­uj­mu (Ro­bo­ti­ka) a z náz­vu špe­ciál­ne­ho prog­ra­mu pre na­da­né de­ti AP­RO­GEN (Al­ter­na­tív­ny prog­ram edu­ká­cie na­da­ných), kto­ré­ho sú sú­čas­ťou.

Viac o sú­ťa­ži Ro­bo­Cup

Tra­dí­cia po­du­ja­tia za­ča­la už v ro­ku 1997. Jej cie­ľom je pro­pa­go­vať ro­bo­ti­ku a pok­rok v ob­las­ti vý­vo­ja ume­lej in­te­li­gen­cie. Ví­ziou je, že v bu­dúc­nos­ti tím pl­ne auto­nóm­nych hu­ma­noid­ných ro­bo­tov - fut­ba­lis­tov po­ra­zí sku­toč­ných fut­ba­lo­vých šam­pió­nov z mä­sa a kos­tí. V os­tat­ných ro­koch sa ro­bo­tic­ké­ho šam­pio­ná­tu zú­čas­tňu­jú stov­ky tí­mov z de­sia­tok kra­jín s ce­lé­ho sve­ta. V rám­ci po­du­ja­tia dos­tá­va­jú pries­tor aj tí naj­mlad­ší. V ju­niorskej ka­te­gó­rií Ro­bo­Cup Ju­nior, kto­rá mi­mo­cho­dom ne­má žiad­ne spod­né ve­ko­vé ob­me­dzenie, sa bo­ju­je v troch sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách: Fut­bal, Ta­nec a Zá­chran­ca.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter