PR: Slovák dokáže naučiť počítač efektívne vyhľadávať obrázky podľa toho, čo sa na nich reálne nachádza

Doc. Ing. Ró­bert Hu­dec, PhD., z Elek­tro­tech­nic­kej fa­kul­ty Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty, sa vo svo­jej vý­skum­nej čin­nos­ti ve­nu­je ana­ly­zo­va­niu ob­ráz­kov a spô­so­bom, ako ich po­pí­sať tak, aby ich po­čí­tač do­ká­zal spra­co­vať veľ­ké množ­stvo a aby ich bo­lo mož­né čo naj­rý­chlej­šie vy­hľa­dať.

Je to po­dob­né, ako napr. pri vy­hľa­dá­va­ní ob­ráz­kov na Goog­li, ale zlo­ži­tej­šie. Pre­to­že sa kaž­do­den­ne na sve­te vy­pro­du­ku­je ob­rov­ské množ­stvo ob­ráz­kov a vi­deí, kto­ré tre­ba ne­ja­kým spô­so­bom po­pí­sať a zo­trie­diť tak, aby sa da­li v bu­dúc­nos­ti ľah­ko vy­hľa­dať. Svo­jim spô­so­bom to umož­ňu­je efek­tív­nej­šie vy­hľa­dá­vať ob­ráz­ky pod­ľa to­ho, čo sa na nich reál­ne na­chá­dza," vy­svet­ľu­je do­cent Hu­dec.

Robert Hudec.jpg

Doc. Ing. Ró­bert Hu­dec, PhD., zdroj: http://kt.uni­za.sk

Sám se­ba ozna­ču­je za „vý­vo­já­ra". Je­ho vá­šeň pre elek­tro­ni­ku a vy­ví­ja­nie rôz­nych elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní vznik­la už na zá­klad­nej ško­le. Dr­ži­teľ veľ­ké­ho množ­stva oce­ne­ní je hr­dý na nie­koľ­ko svo­jich vy­ná­le­zov, ako nap­rík­lad: „vy­tvo­re­nie kom­bi­no­va­né­ho des­krip­to­ra far­by a textú­ry pre glo­bál­ny po­pis fa­reb­ných ob­ra­zo­vých textúr. V ob­las­ti ap­li­ko­va­né­ho vý­sku­mu sme vy­vi­nu­li viac ako 10 SW ap­li­ká­cií, slu­žieb a sys­té­mov vy­uží­va­jú­cich me­tó­dy čís­li­co­vé­ho spra­co­va­nia ob­ra­zo­vých dát pre dop­ra­vu, WEB, prie­my­sel, me­di­cí­nu a pod."

Člo­vek, vďa­ka kto­ré­mu sa mo­bil len tak ľah­ko ne­vy­bi­je

Doc. PaedDr. Pe­ter Hoc­kic­ko, PhD., z Elek­tro­tech­nic­kej fa­kul­ty Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty, už ako mla­dý sní­val o tom, že sa bu­de pre­chá­dzať po la­bo­ra­tó­riu v bie­lom pláš­ti a expe­ri­men­to­vať ako Maj­ster N.

Čo­mu sa ve­nu­je v sú­čas­nos­ti? „Väč­ši­na ľu­dí ak­tív­ne pou­ží­va mo­bil­ný te­le­fón, na­šou sna­hou je vy­šet­ro­vať ma­te­riá­ly, kto­ré by umož­ni­li mo­bil­né­mu te­le­fó­nu dlh­šiu vý­drž ba­té­rie. V pe­da­go­gic­kej ob­las­ti je to príp­ra­va vi­deí, kto­ré umož­ňu­jú zvý­šiť ná­zor­nosť a lep­šie po­cho­piť fun­go­va­nie prí­rod­ných zá­ko­nov. V pe­da­go­gic­kej ob­las­ti sa nám po­da­ri­lo uká­zať, že pri vy­uží­va­ní vi­deoana­lýz štu­den­ti do­sa­hu­jú vo ve­do­mos­tnej úrov­ni šta­tis­tic­ky vý­znam­ne vy­ššiu úro­veň ve­do­mos­tí ako pri štan­dar­dnom nu­me­ric­kom rie­še­ní prob­lé­mov," ho­vo­rí sym­pa­tic­ký vy­ná­lez­ca.

Peter Hockicko.jpg

Doc. PaedDr. Pe­ter Hoc­kic­ko, PhD., zdroj: http://kt.uni­za.sk

Hla­suj aj ty za naj­coo­ler­skej­šie­ho vy­ná­lez­cu v hre a svo­ji­mi hlas­mi roz­hod­ni o tom, kto­rí ved­ci sa sta­nú his­to­ric­ky pr­vý­mi člen­mi KLU­BU AKČNÝCH HR­DI­NOV. Hla­so­va­nie je bez­plat­né a neob­me­dze­né, tr­vá do 20. 10. 2015 a zú­čas­tniť sa ho mô­že kaž­dý, ko­ho vek nep­rek­ro­čil 30 ro­kov. Za tvo­ju po­moc mô­žeš zís­kať COOL CE­NY! Viac in­for­má­cií náj­deš na www.di­ky­moc.sk v sek­cii TECH­NOLÓGIE.

An­ke­tu s náz­vom „KLUB AKČNÝCH HR­DI­NOV - hľa­dá sa naj­coo­ler­skej­ší vy­ná­lez­ca v hre" ti pri­ná­ša edu­kač­no-men­tor­ský por­tál www.di­ky­moc.sk v spo­lup­rá­ci s Cen­trom ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR ako pria­mo ria­de­nou or­ga­ni­zá­ciou Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR.

Vi­deo: Klub ak­čných hr­di­nov

Video:


obligatory-logos.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter