Fio banka rozširuje ponuku o transparentný účet

Fio ban­ka dopĺňa svo­je por­tfó­lio pro­duk­tov bez pop­lat­kov o tran­spa­rent­ný účet. Klien­ti si tak mô­žu za­lo­žiť účet s vi­di­teľ­nou tran­sak­čnou his­tó­riou na inter­ne­te. Za­lo­že­nie a ve­de­nie úč­tu je úpl­ne za­dar­mo.

No­ví aj sú­čas­ní klien­ti Fio ban­ky si te­raz mô­žu ot­vo­riť tran­spa­ren­tné úč­ty v 15 me­nách, ok­rem EUR aj v CZK, USD, PLN, HUF a ďal­ších. Zá­ro­veň si klien­ti mô­žu zme­niť svoj exis­tu­jú­ci účet ve­de­ný v tej­to níz­ko­nák­la­do­vej ban­ke na tran­spa­rent­ný.

Tran­spa­rent­ný účet je vhod­ný napr. pre ob­čian­ske zdru­že­nia, na­dá­cie, fon­dy ale­bo po­li­tic­ké stra­ny, kto­rým po­má­ha po­sil­niť dô­ve­ry­hod­nosť ich hos­po­dá­re­nia. Kto­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek mô­že jed­no­du­cho kon­tro­lo­vať po­hy­by a stav fi­nan­čných pros­tried­kov na úč­te a na­hlia­dať na všet­ky tran­sak­cie us­ku­toč­ne­né až rok spät­ne od dá­tu­mu pre­hlia­da­nia. Fio tran­spa­rent­ný účet má na­vy­še pod­rob­né filtre, kto­ré umož­ňu­jú jed­no­du­ché doh­ľa­da­nie kon­krét­nych tran­sak­cií.

Fio tran­spa­rent­ný účet je bez pop­lat­kov za bež­né ban­ko­vé služ­by, ako je za­lo­že­nie a ve­de­nie, neob­me­dze­ný po­čet pri­chá­dza­jú­cich či od­chá­dza­jú­cich pla­tieb v EUR, bez­kon­tak­tná pla­tob­ná kar­ta ale­bo vkla­dy a vý­be­ry na po­boč­ke. Tran­spa­rent­ný účet si mô­žu za­lo­žiť fy­zic­ké aj práv­nic­ké oso­by v kto­rej­koľ­vek po­boč­ke Fio ban­ky, kde ta­kis­to mô­žu sú­čas­ní klien­ti pod­pí­sať do­da­tok k zmlu­ve a zme­niť si svoj exis­tu­jú­ci účet na tran­spa­rent­ný.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter