Ako na to: Rozpočet fotografa začiatočníka

Ve­ľa za­čí­na­jú­cich fo­tog­ra­fov ro­bí chy­bu v tom, že do pred­pok­la­da­ných štar­to­va­cích nák­la­dov za­hr­nú len fo­toa­pa­rát a pa­mä­ťo­vú kar­tu. Po­tom bý­va­jú prek­va­pe­ní, že by pot­re­bo­va­li dvoj­ná­sob­ný roz­po­čet prak­tic­ky ih­neď a ďal­šie nák­la­dy ich ča­ka­jú pri kaž­dom fo­te­ní.

Kú­pu fo­toa­pa­rá­tu pred­chá­dza pries­kum, čí­ta­nie re­cen­zií, tém na fó­rach, zis­ťo­va­nie in­for­má­cii od ka­ma­rá­tov… Bu­dú­ci ma­ji­teľ si sta­no­ví pred­bež­ný roz­po­čet a hľa­dá to naj­lep­šie, čo si mô­že do­vo­liť. Tak­mer ni­ko­mu sa roz­po­čet ne­po­da­rí dodr­žať, pre­to­že doň ne­zahr­nú prís­lu­šen­stvo, kto­ré si bu­dú mu­sieť do­kú­piť. Poz­ri­me sa na to, čo vám mô­že vy­kal­ku­lo­va­ný roz­po­čet na­ru­šiť.

Poz­ri­me sa na ty­pic­ké­ho za­čia­toč­ní­ka, kto­rý sa roz­ho­dol váž­nej­šie fo­tog­ra­fo­vať, a pre­to chce in­ves­to­vať do fo­toa­pa­rá­tu s mož­nos­ťou vý­me­ny ob­jek­tí­vov. Ok­rem zr­kad­lo­viek sú to aj fo­toa­pa­rá­ty CSC (mirrorless). Naj­lac­nej­šie zo­že­nie­te vý­pre­da­jo­vé mo­de­ly o jed­nu či dve ge­ne­rá­cie star­šie. Zá­klad­ný ama­tér­sky mo­del so se­to­vým ob­jek­tí­vom do­ká­že­te zoh­nať do 300 €. Mier­ne pok­ro­či­lej­ší mo­del so se­to­vým ob­jek­tí­vom, kto­rý väč­ši­nou fo­tí rov­na­ko, ale má lep­šiu er­go­nó­miu ov­lá­da­nia či pár fun­kcii na­vy­še, sto­jí dvoj­ná­so­bok. Pok­ro­či­lé mo­de­ly už ata­ku­jú 1000 € hra­ni­cu.

Zá­klad­né prís­lu­šen­stvo a pr­vé in­ves­tí­cie

Náh­rad­ná ba­té­ria- di­gi­tál­ne zr­kad­lov­ky ma­jú sluš­nú vý­drž a bez prob­lé­mov zvlád­ne­te uro­biť viac ako 600 zá­be­rov na jed­nu ba­té­riu. Pri niek­to­rých aj vy­še 1000. To na je­den ce­lo­den­ný vý­let sta­čí. Fo­toa­pa­rá­ty CSC, kom­pak­ty a ultra­zoo­my sú ne­ná­syt­nej­šie. Prie­mer­ne ni­mi na­fo­tí­te 300-400 zá­be­rov na jed­nu ba­té­riu. Dru­hú ba­té­riu pre­to bu­de­te ne­vyh­nut­ne pot­re­bo­vať. Nez­nač­ko­vá vás vy­jde na 15-20 €, znač­ko­vá aj 60 €.

Pa­mä­ťo­vá kar­ta - fo­toa­pa­rá­ty sú do­dá­va­né bez pa­mä­ťo­vej kar­ty. Od­po­rú­ča­ným zá­kla­dom bý­va kar­ta s ka­pa­ci­tou 16 GB. Tú kú­pi­te už prib­liž­ne za 10 €. Na do­vo­len­ku vám jed­na kar­ta sta­čiť ne­bu­de. Ak má­te fo­toa­pa­rát so 4K vi­deom, bu­de­te pot­re­bo­vať nie­koľ­ko­ná­sob­ne väč­šiu ka­pa­ci­tu a hlav­ne rých­lu kar­tu. Jed­na sto­jí viac ako 40 €. Za kar­ty tak mô­že­te ne­chať v ob­cho­de ih­neď aj 150 €.

Braš­na, ba­toh, puz­dro - fo­toa­pa­rát v nie­čom mu­sí­te prep­ra­vo­vať. Po­čí­taj­te mi­ni­mál­ne s 20-30 €. Pek­né ko­že­né puz­dro sto­jí oko­lo 70 €. Kva­lit­ný ba­toh, štý­lo­vá braš­na zvý­šia roz­po­čet o 100 € a viac.

Čis­tia­ce pot­re­by - fo­to­tech­ni­ku mu­sí­te udr­žia­vať v čis­to­te. Zá­kla­dom je kva­lit­ný ofu­ko­va­cí ba­ló­nik, šte­tec Len­spen, mik­rov­lák­no­vá han­drič­ka a čis­tia­ci roz­tok. Prip­rav­te si asi 20 €. Ma­ji­te­lia zr­kad­lo­viek a fo­toa­pa­rá­tov CSC mu­sia raz za čas ne­chať pre­čis­tiť sní­mač. Pri fo­toa­pa­rá­toch Ni­kon kú­pe­ných v SR má­te pou­kaz na 4 čis­te­nia za­dar­mo. Os­tat­ní si bu­dú mu­sieť za­pla­tiť aj oko­lo 30 € za jed­no čis­te­nie. Prie­mer­ne sta­čí sní­mač čis­tiť raz za rok.

Ochran­ná fó­lia na dis­plej - od­po­rú­čam na kaž­dý fo­toa­pa­rát. Prip­rav­te si oko­lo 10 €.

Sta­tív - sta­tív, o kto­rom mô­že­te za­ru­če­ne vy­hlá­siť, že to je sta­tív, a nie roz­tra­se­ný kus že­la­tí­ny, sto­jí od 80 € vy­ššie. Ne­vyh­nut­ne ho ne­pot­re­bu­je­te, ak ne­bu­de­te fo­tog­ra­fo­vať noč­né zá­be­ry či poc­ti­vé kra­ji­nár­ske zá­be­ry. Ak ho však pot­re­bu­je­te, ku­po­vať lac­nej­ší je vy­ha­dzo­va­nie pe­ňa­zí. Zis­tí­te, že nespĺňa svoj účel.

Di­aľ­ko­vá spúšť - k sta­tí­vu pat­rí aj di­aľ­ko­vá spúšť. Pod­ľa vý­rob­cu to mô­že byť ďal­ších 15 €, ale aj ove­ľa viac. Tu mô­že­te ušet­riť, ak váš fo­toa­pa­rát má vsta­va­nú tech­no­ló­giu Wi-Fi, ap­li­ká­cia na ov­lá­da­nie z in­te­li­gen­tné­ho za­ria­de­nia je za­dar­mo.

Filtre - na za­čia­tok je naj­dô­le­ži­tej­ší po­la­ri­zač­ný fil­ter. Nek­va­lit­né ne­má zmy­sel ku­po­vať. Ce­na filtrov sa lí­ši pod­ľa kva­li­ty a prie­me­ru. Tie s men­ším prie­me­rom štar­tu­jú na 20 €. Pri väč­ších prie­me­roch po­čí­taj­te as­poň s 50 €. Kva­lit­ný fil­ter mô­že stáť aj viac ako 100 €. Ak chce­te váš ob­jek­tív chrá­niť, od­po­rú­čam fil­ter ty­pu Pro­tec­tor ale­bo UV, tie sú prib­liž­ne o po­lo­vi­cu lac­nej­šie op­ro­ti po­la­ri­zač­ným. V bu­dúc­nos­ti, ak vás za­uj­me napr. fo­te­nie s dl­hý­mi čas­mi, po­čí­taj­te s ďal­šou in­ves­tí­ciou do filtrov. To sú ďal­šie de­siat­ky až stov­ky eur.

Sof­tvér - ku kaž­dé­mu fo­toa­pa­rá­tu sa do­dá­va sof­tvér na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií, kto­rý je za­dar­mo. Väč­ši­na však dá­va pred­nosť niek­to­ré­mu z uni­ver­zál­nej­ších prog­ra­mov. Tie naj­ob­ľú­be­nej­šie sú Ado­be Lightroom, Zo­ner Pho­to Stu­dio, Pho­tos­hop Ele­ments, Cap­tu­re One, Pixel­ma­tor, AC­DSee… Sú aj prog­ra­my, kto­ré sú za­dar­mo, napr. GIMP. Ta­ký Zo­ner PS 17, kto­rý je lo­ka­li­zo­va­ný do slo­ven­či­ny, sto­jí 59 €. Ob­ľú­be­ný pro­fe­sio­nál­ny ba­lík Ado­be Pho­tos­hop CC + Lightroom CC je k dis­po­zí­cii za 12 € na me­siac.

Li­te­ra­tú­ra - má­lok­to si na za­čia­tok ne­kú­pi as­poň je­di­nú kni­hu. Bi­blia fo­tog­ra­fie v po­do­be kni­hy Mis­trov­ství prá­ce s DSLR sto­jí asi 30 €.

Wor­ksho­py - ak chce­te ako no­vá­čik čo naj­rý­chlej­šie pok­ro­čiť, aby ste me­sia­ce nep­ro­du­ko­va­li len od­pad, ma­li by ste ab­sol­vo­vať wor­kshop o zá­kla­doch prá­ce s fo­toa­pa­rá­tom, prí­pad­ne aj zá­kla­doch kom­po­zí­cie a prá­ce so svet­lom. Ak vám nej­dú po­čí­ta­čo­vé úp­ra­vy, tak aj wor­kshop o postpro­ce­sin­gu. Štar­tu­je­te zhru­ba na 30 €, ale skôr oko­lo 100 €.

Me­dzi­sú­čet - bez sta­tí­vu, filtrov, sof­tvé­ru a káb­lo­vej spúš­te in­ves­tu­je­te do prís­lu­šen­stva mi­ni­mál­ne 100 €. Ak ne­bu­de­te šet­riť, su­mu hra­vo stroj­ná­so­bí­te.

Za­tiaľ sme pri sku­toč­ne zá­klad­nej vý­ba­ve. Ma­ji­te­lia kom­pak­tov a ultra­zoo­mov tu väč­ši­nou kon­čia a nák­la­dy sa im ďa­lej nez­vy­šu­jú. Ma­ji­te­lia fo­toa­pa­rá­tov s vý­men­ný­mi ob­jek­tív­mi pok­ra­ču­jú ďa­lej, ak si ne­kú­pi­li fo­toa­pa­rát na cva­ka­nie, pri kto­rom by im sta­čil aj kom­pakt ale­bo fo­to­mo­bil.

nikon_d3300_2.jpg

Ďal­šie prís­lu­šen­stvo a in­ves­tí­cie

Exter­ný blesk - jed­ným z pr­vých drah­ších prís­lu­šen­stiev bý­va vý­kon­nej­ší exter­ný blesk. Ku­puj­te si ho, až ho bu­de­te nao­zaj ne­vyh­nut­ne pot­re­bo­vať. Naj­vhod­nej­ší je blesk stred­nej trie­dy, dos­ta­toč­ne vý­kon­ný, dob­re vy­ba­ve­ný. Pro­fe­sio­nál­ny blesk ne­pot­re­bu­je­te, pri­ná­ša len vy­šší vý­kon, kto­rý ani ne­vyu­ži­je­te. Znač­ko­vý blesk stred­nej trie­dy zo­že­nie­te za 200-300 €.

Ob­jek­tí­vy - na­ko­niec som si ne­chal naj­väč­ších žrú­tov pe­ňa­zí - ob­jek­tí­vy. Kaž­dý by chcel tie naj­lep­šie a nik­dy ich nie je dosť. Po­zrie­me sa na tie, kto­ré naj­čas­tej­šie skon­čia vo vý­ba­ve za­čia­toč­ní­ka, čas­to krát­ko po kú­pe fo­toa­pa­rá­tu. Zá­le­ží na tom, čo­mu sa chce­te ve­no­vať. Väč­ši­na za­čia­toč­ní­kov si do pár me­sia­cov za­ob­sta­rá mi­ni­mál­ne je­den ďal­ší ob­jek­tív.

  • Náh­ra­da se­to­vé­ho ob­jek­tí­vu - mno­hým kva­li­ta se­to­vé­ho ob­jek­tí­vu nes­ta­čí. Hľa­da­jú lep­šiu op­tic­kú kva­li­tu, väč­ší roz­sah ale­bo vy­ššiu sve­tel­nosť. In­ves­tí­cia do lep­šie­ho zá­klad­né­ho zoo­mu sa po­hy­bu­je od 300 do 700 €, pri­čom sa po­hy­bu­je­me stá­le v ama­tér­skej ka­te­gó­rii.
  • Sve­tel­ný ob­jek­tív - ak bu­de­te čas­to fo­tog­ra­fo­vať v zlých sve­tel­ných pod­mien­kach, zis­tí­te, že pou­ží­vať blesk nie je ideál­ne rie­še­nie. Od 130 €, čo nie je ve­ľa, mô­že­te mať vý­raz­ne sve­tel­nej­ší ob­jek­tív, napr. Ca­non EF 50/1,8 STM ale­bo Ni­kon AF-S 35/1,8G. Sú aj op­tic­ky kva­lit­nej­šie a do­ká­že­te ni­mi vý­raz­nej­šie ro­zos­triť po­za­die.
  • Te­leob­jek­tív - se­to­vý ob­jek­tív má ob­me­dze­né prib­lí­že­nie. Ak pot­re­bu­je­te fo­tog­ra­fo­vať vzdia­le­nej­šie ob­jek­ty, pot­re­bu­je­te te­leob­jek­tív. Sluš­ný ama­tér­sky sto­jí oko­lo 300 €. Te­leob­jek­tív zo­že­nie­te aj za po­lo­vi­cu, ale bu­de to mi­zé­ria.
  • Su­per­ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív - rých­lo zis­tí­te, že se­to­vý ob­jek­tív nie­len­že ne­má sluš­nej­šie prib­lí­že­nie, ale čas­to sa vám doň nez­mes­tí to, čo chce­te od­fo­tiť, napr. his­to­ric­ká pa­miat­ka ale­bo inter­iér kos­to­la. Vte­dy pot­re­bu­je­te ši­ro­kouh­lej­ší ob­jek­tív. Naj­čas­tej­šie je to su­per­ši­ro­kouh­lý zoom. Tie sa lac­né ne­ro­bia, prip­rav­te si as­poň 500 €.
  • Portrét­ny ob­jek­tív - ak me­dzi va­še ob­ľú­be­né žá­nre pat­rí fo­tog­ra­fo­va­nie portré­tov, ur­či­te tú­ži­te po krás­ne ro­zos­tre­nom po­za­dí (bo­keh). Naj­lac­nej­šie je pou­žiť zá­klad­ný ob­jek­tív 50/1,8. Ten sme už spo­mí­na­li. Pri­chys­taj­te si 130 - 200 €. Ak si to mô­že­te do­vo­liť, in­ves­tuj­te do „pra­vé­ho" portrét­ne­ho ob­jek­tí­vu, napr. 85/1,8. Tie za­čí­na­jú zhru­ba na 350 €.
  • Mak­roob­jek­tív - mak­ro­fo­tog­ra­fia je veľ­mi ob­ľú­be­ný žá­ner. Se­to­vé ob­jek­tí­vy mak­ro vô­bec nez­vlá­da­jú. Lac­ným rie­še­ním sú me­dzik­rúž­ky, ale tie je vhod­né spo­jiť so sve­tel­ným zá­klad­ným ob­jek­tí­vom. Aj tak to však ne­bu­de ideál­ne rie­še­nie. Tým je len mak­roob­jek­tív. Ce­ny tých ama­tér­skych sa po­hy­bu­jú oko­lo 250 - 500 €.

Po­čí­tač - na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií pot­re­bu­je­te dos­ta­toč­ne vý­kon­ný po­čí­tač a mo­ni­tor vhod­ný na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií. Na ama­tér­ske spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií pos­ta­ču­je aj dos­ta­toč­ne vý­kon­ný no­te­book. Ne­mu­sí­te vlas­tniť to naj­lep­šie na tr­hu. Ide skôr o vy­vá­že­nie kom­po­nen­tov, aby žiad­ny nebr­zdil cel­ko­vý vý­kon po­čí­ta­ča. Ak má­te do­ma dvoj- či troj­roč­ný po­čí­tač, bu­de na za­čia­tok ur­či­te pos­ta­čo­vať, prí­pad­ne up­gra­duj­te me­nej vý­kon­né kom­po­nen­ty. Po­má­ha zväč­šiť RAM či vy­me­niť/dopl­niť pev­ný disk dis­kom SSD.

Mo­ni­tor - z hľa­dis­ka kva­li­ty úp­rav fo­tog­ra­fie je dô­le­ži­tej­šia kva­li­ta mo­ni­to­ra než vý­kon po­čí­ta­ča. On vám spros­tred­ku­je ob­raz. Ak je nep­rav­di­vý, bu­dú va­še úp­ra­vy zlé. Ako za­čia­toč­ní­ci ne­mu­sí­te mať pro­fe­sio­nál­ny gra­fic­ký mo­ni­tor EIZO ale­bo NEC. Zá­kla­dom je mo­ni­tor s pa­ne­lom IPS ale­bo S-PVA, kto­ré sú lep­šie ako pa­ne­ly TN. Už ich náj­de­te aj v no­te­boo­koch. Ak má­te no­te­book s pa­ne­lom TN, do­kúp­te si exter­ný mo­ni­tor, bu­de sa vám aj kom­for­tnej­šie pra­co­vať na väč­šom mo­ni­to­re. Sluš­ný mo­ni­tor s uh­lo­prieč­kou 24" kú­pi­te už oko­lo 150 €, znač­ko­vý EIZO prib­liž­ne za dvoj­ná­so­bok.

Tla­čia­reň - dob­re si roz­mys­li­te, či tla­čia­reň sku­toč­ne pot­re­bu­je­te. Po­kiaľ me­sač­ne ne­vyt­la­čí­te as­poň nie­koľ­ko de­sia­tok fo­tog­ra­fií, jej kú­pa sa vám ne­vyp­la­tí. Vy­užiť služ­by prin­to­vé­ho štú­dia je lac­nej­šie. Ak si­lou-mo­cou tla­čia­reň chce­te, za­mys­li­te sa nad kva­li­tou tla­če, kto­rú pot­re­bu­je­te. Po­ze­ra­teľ­nú fot­ku vy­tla­čí tla­čia­reň za 50 €, sku­toč­ne dob­rú fot­ku tla­čia­reň od 300 €. K to­mu pri­po­čí­taj­te neus­tá­le nák­la­dy na kva­lit­ný fo­to­pa­pier a dra­hé nápl­ne.

Zá­lo­ho­va­nie - tla­čia­reň ne­vyh­nut­ne ne­pot­re­bu­je­te, rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie však áno. Ak sa vám po­ka­zí disk, na kto­rom má­te všet­ky fo­tog­ra­fie (a iné dá­ta), bu­de­te si bla­ho­re­čiť, že ste si ich zá­lo­ho­va­li na ďal­ší disk. Dnes sa už ne­zá­lo­hu­je na CD ale­bo DVD. Naj­lep­šie rie­še­nie je exter­ný disk s RAID v re­ži­me zr­kad­le­nia. Ta­ký disk ob­sa­hu­je dva pev­né dis­ky, kto­ré sú nas­ta­ve­né tak, aby sa na obid­va uk­la­da­lo to is­té. Ak sa aj je­den po­ka­zí, dá­ta na dru­hom s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­dú v po­riad­ku. Lac­nej­šie vás vy­jde dis­ko­vé po­le RAID do sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča. Exter­ný disk sto­jí oko­lo 300 €, zá­le­ží na ka­pa­ci­te a znač­ke. Nie je to má­lo, je to však in­ves­tí­cia do bu­dúc­nos­ti. Fo­tog­ra­fie sú to naj­cen­nej­šie, čo má­te, tech­ni­ka je nah­ra­di­teľ­ná.

In­ves­tí­cie do fo­te­nia - s fo­te­ním sú spo­je­né nák­la­dy, kto­ré v po­čiat­koch do roz­poč­tu ani ne­zahr­nie­te. Ak už fo­to­vý­ba­vu má­te, mu­sí­te ju vy­užiť. To zna­me­ná cie­le­ne vy­hľa­dá­vať príl­eži­tos­ti na fo­te­nie. Do nák­la­dov pre­to za­po­čí­taj­te vý­dav­ky na ces­to­va­nie, stra­vu, vstu­pen­ky, ale aj ob­le­če­nie a obuv.

Kde ušet­riť?

Lac­nej­ší fo­toa­pa­rát - na za­čia­tok sku­toč­ne ne­pot­re­bu­je­te pok­ro­či­lý fo­toa­pa­rát. Už pár ro­kov je ob­ra­zo­vá kva­li­ta zr­kad­lo­viek na ta­kej úrov­ni, že ju väč­ši­na ama­té­rov ne­do­ká­že napl­no vy­užiť. Po­koj­ne si kúp­te vý­pre­da­jo­vý mo­del, do­ká­že 90 % to­ho, čo je­ho nás­tup­ca, a to za ove­ľa pri­ja­teľ­nej­šiu ce­nu. Ak chce­te kva­lit­nej­šie fo­tog­ra­fie, in­ves­tuj­te rad­šej do ob­jek­tí­vov.

Z dru­hej ru­ky - kú­piť si pou­ží­va­ný fo­toa­pa­rát a ob­jek­tí­vy je ta­kis­to dob­rá ces­ta, ako ušet­riť.

Bez filtrov - kým sa nau­čí­te fo­tiť, bez filtrov sa za­obí­de­te. Ochran­ný by sa zi­šiel, ale nie je ne­vyh­nut­ný. Jed­no­du­cho si dá­vaj­te väč­ší po­zor.

Vzde­lá­va­nia za­dar­mo - vďa­ka inter­ne­tu má­me ne­ko­neč­ný zdroj in­for­má­cií. Ti­sí­ce člán­kov, ti­sí­ce ho­dín vi­deo­tu­to­riá­lov.

Me­nej ná­roč­né žá­nre - rôz­ne fo­tog­ra­fic­ké žá­nre sú rôz­ne ná­roč­né na tech­ni­ku. Nez­na­me­ná to, že ná­roč­nej­ší žá­ner = lep­šie fo­tog­ra­fie. Náj­di­te si fo­tog­ra­fic­ké žá­nre, na kto­ré fi­nan­čne má­te. Ak in­ves­tuj­te ener­giu a um, bu­de­te mať aj v nich ús­pech v po­do­be skve­lých fo­tog­ra­fií.

Ne­mu­sí­te mať všet­ko hneď - zo za­čiat­ku sa sku­toč­ne ne­mu­sí­te hnať za dra­hou vý­ba­vou. Dl­ho potr­vá, kým vin­ní­kom ne­vy­da­re­ných zá­be­rov ne­bu­de­te vy, ale va­ša tech­ni­ka. Až zis­tí­te, že vás tech­ni­ka sku­toč­ne br­zdí, po­tom je čas in­ves­to­vať. Spý­taj­te sa sa­mých se­ba, či sku­toč­ne mu­sí­te mať ta­kú dra­hú tech­ni­ku. Fo­tog­ra­fo­va­nie mô­že byť fi­nan­čne veľ­mi nák­lad­né. Ak je ko­níč­kom, zváž­te in­ves­tí­cie doň.

Zá­ver

K ce­ne fo­toa­pa­rá­tu so se­to­vým ob­jek­tí­vom pri­po­čí­taj­te mi­ni­mál­ne 100 €. To je sku­toč­ne ne­vyh­nut­ná in­ves­tí­cia, kto­rá ne­poč­ká. Skôr však po­čí­taj­te as­poň s 300 € na­vy­še, ak sa fo­tog­ra­fo­va­niu chce­te ve­no­vať váž­nej­šie. Do pár me­sia­cov od kú­py fo­toa­pa­rá­tu po­čí­taj­te s ďal­šou in­ves­tí­ciou oko­lo 500 € za ďal­šie ob­jek­tí­vy a blesk. A to sa stá­le po­hy­bu­je­me v čis­to ama­tér­skej ka­te­gó­rii. Váš no­vý ko­ní­ček vás už pr­vý rok mô­že vy­jsť na ce­nu fo­toa­pa­rá­tu + 1000 €.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter