Virál, ako slovenský Mercedes-Benz sľúbil, že utopí v bazéne svoje najnovšie auto

Všet­ko to za­ča­lo na Fa­ce­boo­ku. Za­mes­tna­nec slo­ven­ské­ho Mer­ce­de­su za­ve­sil na so­ciál­nu sieť fo­tog­ra­fiu no­vé­ho auto­mo­bi­lu CLA Shoo­ting Bra­ke pri ba­zéne s ko­men­tá­rom: „Má niek­to lep­ší ná­pad na za­jtra?" Je­den z uží­va­te­ľov, is­tý Mi­chal Ja­sik, na to za­rea­go­val slo­va­mi: „A co tak ke­by si ten­to me­dak za­pla­val?" Nás­led­ne mu na ko­men­tár z Mer­ce­de­su od­pí­sa­li: „Keď vám ko­men­tár olaj­ku­je ti­síc ľu­dí, mô­že­te si vy­brať, či do to­ho ba­zé­na na­cú­va­me ale­bo to dá­me drif­tom.

mercedes_viral1.jpg

Sta­lo sa nie­čo, čo zrej­me nik­to ne­ča­kal. Keď­že Mi­cha­lov ko­men­tár zís­kal om­no­ho viac laj­kov, ako mal za úlo­hu, všet­ci netr­pez­li­vo ča­ka­li, či spo­loč­nosť Mer­ce­des-Benz dodr­ží slo­vo a nao­zaj uto­pí auto za tak­mer 29-ti­síc eur v ba­zé­ne. Is­te vás nep­rek­va­pí, že svoj sľub ne­dodr­ža­la. Spo­loč­nosť ve­rej­ne priz­na­la po­ráž­ku a Mi­cha­lo­vi sa rad­šej roz­hod­la za­po­ži­čať no­vý CLA Shoo­ting Bra­ke na ví­kend aj s pl­nou nádr­žou.

mercedes_viral2.jpg

Z ne­vin­né­ho ko­men­tá­ra a nás­led­né­ho priz­na­nia po­ráž­ky sa tak stal ús­peš­ný vi­ral, kto­rý Mer­ce­des pat­rič­ne vy­užil a v pro­pa­gá­cii no­vé­ho auto­mo­bi­lu pok­ra­čo­val aj na­ďa­lej. Šan­cu na za­po­ži­ča­nie rov­na­ké­ho vo­zid­la da­la fir­ma aj dru­hé­mu uží­va­te­ľo­vi, kto­ré­ho naj­krea­tív­nej­ší ná­pad ako „uto­piť" CLA Shoo­ting Bra­ke naj­viac za­uj­me. Fan­tá­zii ani Pho­tos­ho­pu sa me­dze nek­la­dú. Sú­ťaž tr­vá do dneš­nej pol­no­ci.

mercedes_viral3.jpg

Zdroj: fa­ce­book.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter