Členovia WTO dosiahli dohodu o zrušení ciel na IT produkty

Čle­no­via Sve­to­vej ob­chod­nej or­ga­ni­zá­cie (WTO) do­kon­či­li do­ho­du o zru­še­ní ciel na IT pro­duk­ty v hod­no­te 1 bil. USD. Cie­ľom opat­re­nia je pod­po­riť vý­rob­cov. Ide pri­tom o rôz­ne pro­duk­ty od hra­cích kon­zol po me­di­cín­ske za­ria­de­nia. Čle­no­via WTO tak od­ob­ri­li ak­tua­li­zá­ciu Do­ho­dy o in­for­mač­ných tech­no­ló­giách (ITA), kto­rá vznik­la pred osem­nás­ti­mi rok­mi. Do­ho­da roz­ší­ri zoz­nam IT pro­duk­tov, na kto­ré sa ne­bu­dú vzťa­ho­vať clá, o 200 po­lo­žiek.

Ame­ric­ký pred­sta­vi­teľ uvie­dol, že ak­tua­li­zo­va­ná do­ho­da sa bu­de tý­kať ame­ric­ké­ho expor­tu v hod­no­te viac ako 100 mld. USD. Pod­ľa od­ha­dov by zru­še­nie ciel by moh­lo pod­po­riť tvor­bu do­da­toč­ných miest až do 60 tis. pra­cov­ných miest. Z do­ho­dy bu­dú pro­fi­to­vať spo­loč­nos­ti ako Ge­ne­ral Elec­tric, In­tel, Texas Instru­ments, Mic­ro­soft a Nin­ten­do.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter