Listáreň: Hodnotenie čitateľov na júnové číslo PC REVUE

V jú­no­vom čís­le PC RE­VUE sme sa opý­ta­li vás či­ta­te­ľov, čo sa vám pá­či­lo naj­viac, prí­pad­ne naj­me­nej na jú­no­vom čís­le. Dos­ta­li sme množ­stvo e-mai­lov, kto­ré sme si po­zor­ne pre­čí­ta­li. Ďaku­je­me za va­še ná­zo­ry a vy­jad­re­nia.

Pri­ná­ša­me vám as­poň časť z va­šich pod­ne­tov a ná­zo­rov.

Naj­viac sa mi pá­či­lo:
po­čet strán ča­so­pi­su, člá­nok: Kto­rý anti­ví­rus za­dar­mo je naj­lep­ší?

P. Š.

Naj­viac sa mi pá­či­la re­cen­zia tla­čiar­ne Zortrax, je uži­toč­né zís­kať preh­ľad aj o me­nej bež­ných vý­rob­koch v na­šich kon­či­nách.

M. D.

Naj­viac sa mi pá­čil člá­nok Startrek: Fik­cia a reali­ta.

Za­ují­ma­vý je aj člá­nok: Bu­dú na­mies­to vo­ja­kov bo­jo­vať ro­bo­ty? a Bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Gra­fic­ká strán­ka a za­ují­ma­vosť ti­tul­nej strán­ky sa zlep­ši­la a hod­no­tím ju za jed­na.

V. B.

Všet­ko, čo som čí­tal, bo­lo za­ují­ma­vé, ale naj­viac ma po­te­šil člá­nok o ko­de­ku H.265, všet­ko, čo sa tý­ka pre­rá­ba­nia fil­mov, ma za­ují­ma, aj na­ďa­lej mô­že­te ta­ké­to člán­ky pí­sať, ďa­ku­jem.     

P. C.

V jú­no­vom čís­le ma naj­viac za­uja­li 2 člán­ky
- kto­rý anti­ví­rus za­dar­mo je naj­lep­ší?
- re­cen­zia Le­no­vo T550

P. J.

Vel­mi za­jí­ma­vý je člá­nek o hes­lech a je­jich pou­ži­ti, pri­ná­ši spous­tu dal­ších otá­zek.
HW re­cen­ze jsou kla­si­ka, ale naš­lo se tu pár pro­duktů, kte­ré za­uja­li.  

Cel­kově je to­to čís­lo po­ve­de­né, pok­ra­čuj­te v dob­ré prá­ci. 

V. S.

Mo­je hod­no­te­nie PCR 06/2015 je 1- .

Pá­či sa mi naj­mä sek­cia Ma­ga­zín - naj­mä čo sa tý­ka no­vi­niek, či už vo sve­te PC, ale­bo tech­ni­ky všeo­bec­ne.

Ďalej, sa­moz­rej­me, člá­nok p. Ur­ba­na, sem-tam re­cen­zia (App­le Watch, Ni­kon7200, Yoga2 tab­let, mo2016) plus pár prak­tic­kých rád.

Mí­nus­ko je za gra­fi­ku, stá­le som si eš­te nez­vy­kol, mám rád viac bie­le­ho po­za­dia a fa­reb­nej­ších úp­rav - nad­pi­sov a po­dob­ne :).

S poz­dra­vom a pria­ním všet­ké­ho dob­ré­ho

A. N.

Naj­viac ma za­ujal člá­nok Vy­skú­ša­li sme oku­lia­re Ho­lo­Lens na str. 8-9.

Ta­kis­to člán­ky str. 26-29, 72-75, 88-90, 98.

Ale naj­viac chvá­lim, že PCR 6/15 bo­lo v stán­ku už 5. 6. 2015.

F. Č.

Sú­ťaž o smar­tfón Le­no­vo A6000: Ur­či­te sa mi pá­čil člá­nok o vý­be­re gra­fic­kej kar­ty, pre­to­že mám v blíz­kom plá­ne kú­piť no­vý PC, člá­nok mi v koc­ke dá­va preh­ľad o dô­le­ži­tej čas­ti PC vy­uží­va­né­ho hlav­ne syn­om - hrá­čom. Aj har­dvér do sú­čas­né­ho PC (gra­fic­ká kar­ta a pro­ce­sor) som vy­be­ral na zá­kla­de in­fo z Váš­ho ča­so­pi­su a PC fun­gu­je fakt su­per už pár ro­kov bez prob­lé­mov, ťa­há mi eš­te stá­le aj nov­šie her­né ti­tu­ly. Ďaku­jem za uži­toč­né in­for­má­cie.

S. A.

Ho­log­ra­fic­ké oku­lia­re. Som veľ­mi rád že sa za­ují­ma­te o to, čo je pred ve­rej­nos­ťou uk­ry­té. Do­ká­že­te to tak per­fek­tne opí­sať, ako to fun­gu­je a vi­dí sa cez to, a pri tom čí­ta­ní sa cí­tim, ako­by som ich mal na se­be. Vý­bor­ne sa to čí­ta. Len tak ďa­lej.

xy

Naj­lep­šie člán­ky bo­li: Kto­rý anti­ví­rus za­dar­mo je naj­lep­ší? a Vy­be­rá­me gra­fic­kú kar­tu.

Zvyš­né bo­li zby­toč­né dl­hé a ne­zau­jí­ma­vé a len ok­ra­jo­vo sú­vi­se­li s PC ako ta­kým...

M. V.

Naj­viac sa mi pá­čil člá­nok o naj­lep­šom anti­ví­ru­se za­dar­mo. Je dob­re ve­dieť, že niek­to­ré anti­ví­ru­sy za­dar­mo sú lep­šie ako pla­te­né.

D. G.

Pá­či sa mi no­vý di­zajn, aj keď už tu je pár čí­siel. Všet­ko je preh­ľad­nej­šie a pek­ne roz­de­le­né. Za­pá­či­la sa mi aj tá rub­ri­ka o an­droi­do­vých ap­li­ká­ciách, aj keď by som ich bral mož­no viac. Naj­lep­šia je však li­cen­cia na ESET Smart Se­cu­ri­ty. Tre­ba to sí­ce raz za me­siac prein­šta­lo­vať, ale za ten čas, čo od­be­rám PC RE­VUE, sa mi to op­la­ti­lo. 

J. K.

Za­uja­li ma naj­mä člán­ky o do­vo­len­ke, ako napr. Inter­net na do­vo­len­ke atď. Ta­kis­to mám rád člán­ky o prak­tic­kých ra­dách pre pou­ží­va­te­ľov.

A. J.

Pá­čil sa mi člá­nok o oku­lia­roch Ho­lo­Lens, inak všet­ky té­my bo­li za­ují­ma­vé. 

Su­per ro­bo­ta, len tak ďa­lej :-)

xy

Ča­so­pis  pre­šiel  úp­ra­va­mi po  od­cho­de  p. On­dre­ja Mac­ka.  Pre­važ­ná  časť  člán­kov,  rub­rík  os­ta­la na  rov­na­kej  úrov­ni,  ho­ci   nie­ke­dy  mi  chý­ba  sta­rá  ver­zia, na kto­rú som  bol  ro­ky  zvyk­nu­tý. Tak­že  mi  chý­ba  mož­nosť  voľ­by, čo sa mi  ne­pá­či. Chce­te  čí­tať  len  po­zi­tív­ne, nie  ne­ga­tív­ne  oh­la­sy.

Jed­no  veľ­ké  ne­ga­tí­vum  však  mu­sím  pri­po­me­núť. Ako som  pred  nie­koľ­ký­mi  rok­mi  kri­ti­zo­val,  že  do ča­so­pi­su  pchá­te  IN­FOWARE,  te­raz  ste  sa  k to­mu  zno­vu  vrá­ti­li.  Pri­da­né  stra­ny  sú as­poň pre  mňa  bez  pri­da­nej  hod­no­ty,  skôr  mi  to  pre­ká­ža. Na­si­lu  nie­čo  nú­ti­te, čo bo­lo  ako sa­mos­tat­ný  ča­so­pis.

Ďal­šiu pri­po­mien­ku  mám  k váš­mu LI­KE.  Nie  všet­ci  či­ta­te­lia, ale­bo as­poň  ja,  mám  Fa­ce­book a  im po­dob­né so­ciál­ne  sie­te.  Tým­to  zá­mer­ne  as­poň  mňa  zne­vý­hod­ňu­je­te, nie  sme  si  všet­ci  rov­ní!!!!

Môj  ná­zor je, že  p. Drob­ný ve­die tým­to štý­lom ča­so­pis  na  ces­tu, kde  skon­čil pred  ča­som aj  PC SPA­CE. Vy­rást­la  Vám  ne­že­la­teľ­ná  kon­ku­ren­cia, na to  by ste pri kon­ci­po­va­ní  ča­so­pi­su  nik­dy  ne­ma­li  za­bud­núť. Ber­te to ako  ná­zor  dl­ho­roč­né­ho pred­pla­ti­te­ľa.

P. A.

Vrá­til som sa k PC RE­VUE po tak­mer dvo jroč­nej pres­táv­ke. Prá­ve jú­no­vé vy­da­nie je mo­je co­me­back čís­lo. Roz­ho­dol som sa dať PC RE­VUE asi štvr­tú šan­cu z dô­vo­du od­cho­du O. Mac­ka z po­zí­cie šéf­re­dak­to­ra a cel­ko­vo z PC RE­VUE. Ako to už bý­va zvy­kom pri ča­so­pi­soch, či­ta­te­lia pri­chá­dza­jú a od­chá­dza­jú. Pos­led­ným klin­če­kom do rak­vy bol pre mňa po­čet rek­lám v pos­led­nom za­kú­pe­nom PC RE­VUE (cca spred dvoch ro­kov). Všeo­bec­né to šlo s PCR do­lu vo­dou. Ako­by stra­ti­li šťa­vu, ne­bo­lo o čom pí­sať. OM sa väč­ši­nou sús­tre­dil len na pro­duk­ty, ale mne osob­ne chý­ba­lo troš­ka „ve­dy“ do to­ho umie­ra­nia :). Ne­zaz­na­me­ná­val som žiad­ny pok­rok z je­ho stra­ny. Vi­deá pred­po­top­né, kva­li­ta z ro­ku 2005, ne­me­nia­ca sa. Webo­vá strán­ka pos­ko­či­la na rok 2009, ale stá­le je to má­lo, na­vy­še je pl­ná bug­gov. S no­vým ve­de­ním dos­ta­lo PCR no­vý vie­tor do pla­chiet a za tie 4 me­sia­ce sí­ce za­tiaľ žiad­ny vý­raz­nej­ší pok­rok ne­vi­dím, čo sa ty­ká webo­vej strán­ky, ale­bo sa­mot­né­ho ča­so­pi­su (mr­zí ma zme­na fon­tu, kto­ré PCR 3/2015 ma­lo v čas­ti Ma­ga­zín, a už od čís­la 4/2015 sa po­su­nu­lo pod­ľa mňa k to­mu, čo ma­lo pô­vod­ne, ta­ké tuč­nej­šie a pre mňa osob­ne tro­šič­ku fád­ne). Na zá­ver iba zhr­niem po­zi­tív­ne a ne­ga­tív­ne as­pek­ty sa­mot­né­ho vy­da­nia, ako aj mo­je osob­né že­la­nia oh­ľa­dom PCR cel­ko­vo.

Po­zi­tí­va:
+ Me­nej rek­lám
+ Lep­ší di­zajn sa­mot­ných člán­kov
+ Množ­stvo pí­sa­né­ho textu (pek­ne od kra­ja po ok­raj)
+ No­vý šéf­re­dak­tor
+ Viac člán­kov o prog­ra­mo­va­ní
+ Té­ma bez­peč­nosť
+ Me­nej re­cen­zií
+ Me­nej her­nej sek­cie
+ In­foware in­teg­ro­va­ný do PCR

Ne­ga­tí­va:
- Nev­ra­caj­te sa, pro­sím, do 15-fa­reb­nej obál­ky, ako to bo­lo ke­dy­si (4 far­by už je dosť)
- Ne­mie­šať 15 dru­hov fon­tov (na obál­ke, ako aj v člán­koch) - je v tom po­tom chaos a skôr to na mňa pô­so­bí ako maš­ka­rá­da než IT ča­so­pis
- pro­sím, ino­vuj­te di­zajn strán­ky a op­rav­te bug­gy

Ne­rie­šim:
Ce­na je pod­ľa mňa pri­ja­teľ­ná, ja osob­ne ne­mám prob­lém, aj ke­by sa ce­na zdvih­la a ub­ra­lo sa tro­šič­ku z rek­lám :). Vir­tuál­ne DVD príl­iš ne­vyu­ží­vam, ale ne­va­dí mi, no ani sa po ňom netr­hám.

D. V.

V jú­no­vom čís­le ma za­ujal člá­nok o vo­ja­koch - ro­bo­toch (stra­ny 10-12), startre­kov­ská fik­cia a reali­ta (stra­ny 22-24), ďa­lej člá­nok o anti­ví­ru­soch za­dar­mo (72-75), dob­rý bol aj člá­nok o vý­be­re gra­fic­kej kar­ty (stra­ny 88-90) a servisn­á rub­ri­ka Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy (stra­ny 96-97).

V. T.

Ak­tuál­ne jú­no­vé vy­da­nie cel­ko­vo hod­no­tím opäť veľ­mi dob­re a po­va­žu­jem za po­zi­tív­ne pok­ra­čo­va­nie v náv­ra­te od IT bul­vá­ru k IT tech­no­lo­gic­ké­mu ma­ga­zí­nu.

Čo sa mi pá­či­lo:
- Na­ži­vo: Vy­skú­ša­li sme oku­lia­re Ho­lo­Lens. Za­ují­ma­vo spra­co­va­ná re­por­táž/pred­sta­ve­nie.

- 3D ske­ne­ry na stôl i do vrec­ka. Hes­lá vče­ra, dnes a za­jtra. Pre mňa jed­noz­nač­ne naj­lep­šie člán­ky jú­no­vé­ho vy­da­nia. Do hĺbky spra­co­va­né té­my.

- Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy. Cel­kom dob­re zme­ne­ný prís­tup k pre­zen­to­va­niu rie­še­nia prob­lé­mov.

Čo sa mi ne­pá­či­lo
- Star Trek: Fik­cia a reali­ta. Vô­bec som ne­po­cho­pil zmy­sel tých­to troch strán.

- Bu­de­me raz žiť vo vir­tuál­nom sve­te. Väč­ši­na člán­ku je veľ­mi povr­chná. Niek­to­ré od­se­ky si za­slú­ži­li šir­šie ro­zob­ra­tie té­my.

- Ku­pu­je­me no­te­book do 500 EUR. To­to je naj­viac od­flák­nu­tý člá­nok ce­lé­ho čís­la. Va­ta, va­ta a len va­ta. Ko­pec všeo­bec­ných rád, kto­ré si niek­de aj vzá­jom­ne od­po­ru­jú. Ča­kal som kon­krét­ne mo­de­ly od vý­rob­cov. A nič.

Čo mi chý­ba:
- Chý­ba­jú re­cen­zie a člán­ky z iných plat­fo­riem ope­rač­ných sys­té­mov. Žiad­ne člán­ky ale­bo re­cen­zie oh­ľa­dom Li­nux ale­bo Mac OS. Veď aj na tých­to plat­for­mách exis­tu­je za­ují­ma­vý, kva­lit­ný a pou­ží­va­ný sof­tvér.

- Mož­no by ne­bo­lo od ve­ci spus­tiť nap­rík­lad se­riál pre za­čí­na­jú­cich ad­mi­nis­trá­to­rov - Ako nain­šta­lo­vať a nas­ta­viť li­nuxový server.

F. G.

Na jú­no­vom čís­le sa mi naj­viac pá­čil člá­nok Inter­net ve­cí zme­ní spô­sob, ako ži­je­me a mož­nosť si vy­skú­šať na 3 me­sia­ce Anti­kTVGO za­dar­mo. Je to prí­jem­ná zme­na, že či­ta­te­lia ma­jú mož­nosť si bez­plat­ne vy­skú­šať aj iné služ­by ok­rem prog­ra­mov.

P. R.

V jú­no­vom vy­da­ní PCR bol vý­bor­ný člá­nok o hes­lách. Člá­nok Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy je tiež su­per a dú­fam, že v ňom bu­de­te pok­ra­čo­vať.

M. H.

Ak do­vo­lí­te, chcel by som hod­no­te­nie jú­no­vé­ho čís­la po­ňať tro­chu všeo­bec­nej­šie, ale z nas­le­du­jú­cich riad­kov bu­de zrej­mé aj hod­no­te­nie da­né­ho čís­la.
 
V pr­vom ra­de sa Vám chcem po­ďa­ko­vať. Po­ďa­ko­vať za od­va­hu, kto­rá bo­la pot­reb­ná na vy­ko­na­nie zme­ny v PC Re­vue. Zme­ny, kto­rá pod­ľa môj­ho ná­zo­ru pri­tiah­ne viac nad­šen­cov tech­no­ló­gií a IT. Res­pek­tí­ve pri­nav­rá­ti zá­ujem „stra­te­ných“ či­ta­te­ľov (tak ako v mo­jom prí­pa­de :-)). Tú­to zme­nu re­gis­tru­jem od mar­co­vé­ho vy­da­nia. Vy­da­nia, kto­ré som si kú­pil po veľ­mi dl­hom ča­se. To­to čís­lo ma za­uja­lo po­nú­ka­ným ob­sa­hom, a pre­to som PC Re­vue dal dru­hú šan­cu. Ve­ril som, že to mô­že byť žia­da­ná zme­na, kto­rá mne osob­ne chý­ba­la, a za­tiaľ som nad­mie­ru spo­koj­ný. Ob­sah ma­ga­zí­nu od spo­mí­na­né­ho mar­co­vé­ho čís­la je om­no­ho za­ují­ma­vej­ší a pes­trej­ší, ako to bo­lo v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti. Ke­dy­si to bo­lo z pre­važ­nej čas­ti o re­cen­ziách no­vých IT pro­duk­tov a tech­no­lo­gic­kých „hra­čiek“". Te­raz si v ma­ga­zí­ne kaž­dý nad­še­nec tech­no­ló­gií nie­čo náj­de. Mňa osob­ne veľ­mi po­te­ši­lo pri­da­nie rub­ri­ky o prog­ra­mo­va­ní, z kto­rej by som vy­zdvi­hol časť o prá­ci s mik­ro­kon­tro­lé­rom Ar­dui­no. Čo je v dneš­nej do­be pri tech­no­lo­gic­kej té­me čís­lo je­den, "inter­net ve­cí", tra­fe­ný kli­nec po hla­vič­ke (aj keď to moh­lo prísť skôr). Tak ako v prí­pa­de prog­ra­mo­va­nia pre An­droid, kto­rý sa ako ope­rač­ný sys­tém roz­ši­ru­je do čo­raz väč­šej ob­las­ti pô­sob­nos­ti a už nie je len do­mé­nou smar­tfó­nov a tab­le­tov. Tak­že rov­na­ko ve­rím, že sa bu­dú roz­ši­ro­vať a pri­bú­dať člán­ky aj na tú­to té­mu. Ta­kis­to by som vy­zdvi­hol za­čle­ne­nie člán­kov z In­foware, čím dos­tal ma­ga­zín PC Re­vue za­se o nie­čo iný, lep­ší, hod­not­nej­ší roz­mer. 

Mo­ja je­di­ná vý­čit­ka by asi sme­ro­va­la len k množ­stvu no­vi­niek z IT ob­las­ti, kto­ré sa čas­to opa­ku­jú s tý­mi na Va­šich webo­vých strán­kach. Je to však môj osob­ný ná­zor a nie je to nič, čo by ka­zi­lo inak veľ­mi dob­rý do­jem.
Z gra­fic­kej strán­ky ne­mám čo vy­tknúť, ma­ga­zín je kva­lit­ne spra­co­va­ný. Aj čo sa tý­ka pou­ži­té­ho pa­pie­ra :-)
 
Dr­žím Vám pal­ce pri ďal­šej prá­ci a pra­jem ve­ľa ús­pe­chov do bu­dúc­na.

P. V.

Naj­viac sa mi pá­čil člá­nok: HESLÁ: vče­ra, dnes a za­jtra

Ale v pod­sta­te som i to­to čís­lo „zhl­tol“ za ví­kend sko­ro ako vždy :-)

Až by som ho vy­hral, tak dcé­ra bu­de mať o dar­ček k na­ro­de­ni­nám viac ;-)

J. D.

Naj­viac sa mi pá­čia krát­ke člán­ky, z kto­rých sa ve­ľa doz­viem, ale rad čí­tam aj re­cen­zie a člán­ky z vy­stav.

Veľ­mi si ce­ním, že k pro­duk­tom, kto­ré sú opi­so­va­né, je vždy uve­de­ná aj ce­na, člo­vek as­poň orien­tač­né vie, v akej ce­no­vej hla­di­ne sa da­ný pro­dukt na­chá­dza.

Že­lám ve­ľa ús­pe­chov

M. Š.

Je­ho úžas­ná schop­nosť za­mes­tnať ma v ne­deľ­né poo­be­die. To je nao­zaj vý­kon, keď vez­me­me do úva­hy, že ne­deľ­né poo­be­dia trá­vim väč­ši­nou v rí­ši snov. Dnes som sa však roz­ho­dol vy­na­lo­žiť nad­ľud­ské úsi­lie a ne­chať vieč­ka ot­vo­re­né, aby som si mo­hol pre­čí­tať as­poň nie­čo z váš­ho ča­so­pi­su.

A tak som sa pri čí­ta­ní člán­ku o oku­lia­roch Ho­lo­Lens na­mies­to rí­še snov oci­tol v rí­ši vir­tuál­nej reali­ty. Bol som tým úpl­ne uch­vá­te­ný, pre­to­že ten­to poz­na­tok, že Mic­ro­soft ta­ké­to nie­čo vô­bec chys­tal, mi tak tro­chu uni­kol. Do­kon­ca sa mi pres­ta­lo chcieť spať.

Nes­kôr som sa za­sta­vil pri rek­la­me na no­te­book Acer. Do­te­raz som oh­ro­me­ný z to­ho, čo som uro­bil. Ta­ká­to jed­no­du­chá rek­la­ma ma pri­nú­ti­la pr­výk­rát v ži­vo­te na­čí­tať QR kód s lin­kom na ne­ja­kú strán­ku Ace­ru. Mô­že to znieť zvláš­tne, ale nao­zaj nik­dy pred­tým som ne­cí­til pot­re­bu ,,roz­šif­ro­vať" tú­to koc­ko­va­nú koc­ku. Tú­to neov­lá­da­teľ­nú túž­bu vo mne vzbu­di­la až rek­la­ma vo va­šom ča­so­pi­se.

A ako­by to­ho ne­bo­lo dosť, v úvod­nom člán­ku s náz­vom mo­zog a je­ho „bu­gy“ som od­ha­lil svo­ju do­te­raz skrý­va­nú ge­nia­li­tu. Keď som sa roz­ho­dol vy­skú­šať si op­tic­kú ilú­ziu ne­ga­tí­vu že­ny, kto­rú ste uvied­li ako prík­lad, zis­til som, že na mňa ne­má žiad­ny úči­nok. 3 se­kun­dy som sa sús­tre­dil na tri bod­ky na jej no­se, po­tom som ob­rá­til poh­ľad na ste­nu a... Nič. Žiad­ny fik­tív­ny ob­raz. Sce­nár sa ne­me­nil ani po nie­koľ­kých po­ku­soch. A tak som uve­ril, že môj mo­zog je v pok­ro­či­lej be­ta­ver­zii, kde bol ten­to ru­ši­vý bug od­strá­ne­ný.

Tak­že ak mám zhr­núť ši­ro­ký ob­sah toh­to textu, vy­ššie­ho ako Mont Blanc, va­še jú­no­vé vy­da­nie PC Re­vue ma pri­nú­ti­lo nes­pať v ča­se, keď sa spať ne­má, nau­čiť sa na­čí­ta­nie QR kó­du a na­priek to­mu si my­slieť, že som vy­ššia for­ma in­te­li­gen­cie. I keď to ne­bo­la veľ­mi pria­ma od­po­veď na va­šu otáz­ku, mys­lel som tým, že to­to vy­da­nie bo­lo ce­lé skve­lé a vy­be­rať z ne­ho len jed­nu vec by bol zlo­čin. Za­žil som s ním ho­to­vé dob­rod­ruž­stvo. K do­ko­na­los­ti chý­ba už len Le­no­vo A600 a ko­niec únav­né­ho pí­sa­nia :).

M. M.

Mne sa na jú­no­vom PC RE­VUE pá­či­lo všet­ko, kaž­dý člá­nok má ne­ja­kú hod­not­nú in­for­má­ciu čí­tam aj tech­box, an­droid ma­ga­zín, touchit, ale PC RE­VUE je mo­men­tál­ne jed­not­ka na tr­hu!

R. T.

Na jú­no­vom čís­le PC RE­VUE 6/2015 sa mi naj­viac pá­či­li člán­ky zo sek­cii BEZ­PEČ­NOSŤ a PROG­RA­MO­VA­NIE a aj úvod­ník Mar­ti­na Drob­né­ho.

Va­šu strán­ku na Fa­ce­boo­ku mám laj­knu­tú už dáv­no :)

V. K.

Hod­no­te­nie o mo­bil je pa­rád­na vec...

Za­čnem pek­ne po po­riad­ku, už dá­tum, keď vy­da­nie bo­lo v pre­da­ji, ma mi­lo prek­va­pil.

Tak som si ho kú­pil ako vždy v stán­ku a obal ako vždy prí­jem­ný a fa­reb­ný. Na úvod ako vždy po­zriem ob­sah  a  pre­čí­tam prí­ho­vor p. šéf­re­dak­to­ra. Ten je ako vždy vý­bor­ný a dos­ta­toč­ne na­la­dí na prí­jem­ne čí­ta­nie :). Všet­ky člán­ky sú pre­cíz­ne prip­ra­ve­né a gra­fi­ka je ako vždy krás­na :). Veľ­mi sa mi pá­či aj inter­ne­to­vá strán­ka ča­so­pi­su. Antik TV Go je vý­bor­ná ap­pka a ďa­ku­je­me, že si ju mô­že­me na 3 mie­sia­ce vy­skú­šať. Všet­ky sú­ťa­že sú skve­lé. Už ani ne­viem, čo viac do­dať...Pros­te to­to vy­da­nie sa Vám po­da­ri­lo na 1*.

M. K.

Ča­so­pis sa udr­žal na vy­so­kej úrov­ni aj na­priek to­mu že veľ­ká časť re­dak­cie od­iš­la. Pá­čia sa mi tak­mer všet­ky člán­ky, no no­vin­ky na za­čiat­ku pô­so­bia tro­chu hus­to, mys­lím si, že to spô­so­bu­je má­lo ob­ráz­kov, a mož­no by som pri­dal ne­ja­ký roz­de­ľo­vač me­dzi jed­not­li­vé no­vin­ky, pre­to­že nad­pis me­dzi dvo­ma texta­mi pô­so­bí skôr ako zvý­raz­ne­ná časť textu.

D. B.

V jú­no­vom čís­le ma naj­viac za­uja­li člán­ky o bo­jo­vých ro­bo­toch, 3D ske­ne­roch a o hes­lách dneš­ných a bu­dú­cich. 

Rov­na­ko rád si pre­ci­tám všet­ko, čo pí­še­te o pri­chá­dza­jú­com sys­té­me Win­dows 10. K tej­to té­me sa vra­cia­te pra­vi­del­ne a vždy sa na ďal­šie in­for­má­cie k tej­to té­me te­ším. 

Všeo­bec­né mô­žem po­ve­dať, že ob­sa­ho­vo aj vi­zuál­ne zvlá­da­te vy­dá­va­nie PC RE­VUE na veľ­mi pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni a pat­rí vám za to mo­je ďa­ku­jem.

P. V.

Je su­per, že PC RE­VUE stá­le or­ga­ni­zu­je ne­ja­ké sú­ťa­že. Pre ten­to krok pa­lec ho­re.

Osob­ne sa mi na PC RE­VUE pá­či všet­ko. Stá­le sa do­čí­tam o no­vin­kách vo sve­te IT.
V jú­no­vom vy­da­ní sa mi naj­viac pá­či­la té­ma o tom, kto­rý anti­ví­rus za­dar­mo je naj­lep­ší.

P. B.

Naj­viac ma v tom­to čís­le po­te­šil člá­nok o anti­ví­ru­soch. Keď­že sa mi už dlh­šiu do­bu stá­va, že pri otáz­ke: „Aký anti­ví­rus pou­ží­vaš?“ je mo­ja od­po­veď: „Avi­ru“, tak 90 % ľu­dí ne­chá­pa­vo kru­tí hla­vou a pý­ta sa ma, čo to je za čín­sky anti­ví­rus. Ko­neč­ne mám v ru­kách hma­ta­teľ­ný dô­kaz o tom, že ten­to anti­ví­rus pat­rí me­dzi TOP na tr­hu a mô­žem to všet­kým do­ká­zať Va­ším člán­kom a hod­no­te­ním. Osob­ne ho pou­ží­vam viac ako 3 ro­ky a som spo­koj­ný, a pre­to ho aj pri de­ba­tách v par­tii o anti­ví­ru­soch od­po­rú­čam.

Ďal­ší člá­nok, kto­rý ma po­te­šil, bol v rub­ri­ke Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy...

V tej­to rub­ri­ke pri člán­ku Ako si po­ra­diť s me­cha­nic­ky poš­ko­de­nou pa­mä­ťo­vou kar­tou ma dos­lo­va oblial stu­de­ný pot :-D

Do­ne­dáv­na som bol vlas­tní­kom 64GB kar­ty mic­roSD. Tú sa mi po­da­ri­lo pri flas­ho­va­ní mo­bil­né­ho te­le­fó­nu poš­ko­diť. Os­tal na nej je­den sú­bor, kto­rý ne­šiel zma­zať ani for­má­to­va­ním, ta­kis­to ne­po­má­ha­lo stiah­nu­tie tuc­ta prog­ra­mov z inter­ne­tu na zá­chra­nu dát...  prí­pad­ne len na for­má­to­va­nie kar­ty. Tá kar­ta bo­la pros­te ne­pou­ži­teľ­ná, sí­ce ju Win de­te­go­val, ale pou­ží­vať sa ne­da­la. Po te­le­fo­nic­kom roz­ho­vo­re so za­mes­tnan­com jed­nej fir­my na „zá­chra­nu dát“, kto­rý mi ozná­mil ce­nu za op­ra­vu kar­ty, som usú­dil, že kú­piť si no­vú bu­de asi lep­šia voľ­ba. A te­da kú­pil som si 32G, kto­rá mo­men­tál­ne bo­ha­to sta­čí, a tú poš­ko­de­nú som zlo­mil a za­ho­dil.

A tu sa dos­tá­vam k to­mu, pre­čo ma oblial stu­de­ný pot... Po pre­čí­ta­ní náz­vu da­né­ho člán­ku som si mys­lel, že sa doz­viem, ako opäť „sfun­kčniť“ poš­ko­de­nú kar­tu ne­ja­kým zá­zrač­ným prog­ra­mom ale­bo tak ne­ja­ko.... ale po pre­čí­ta­ní som sa doz­ve­del len to, čom som už ve­del, že tá kar­ta sa už za­chrá­niť ne­da­la. Tú kar­tu som vy­ho­dil len 2 dni pred­tým, ako sa mi dos­tal do rúk Váš ča­so­pis. Mr­ze­lo by ma, ke­by sa to da­lo ne­ja­ko op­ra­viť a ja som svo­ju kar­tu zlo­mil a za­ho­dil.

Kaž­do­pád­ne ce­lé jú­no­vé čís­lo je za­ují­ma­vé a stá­le sa doz­viem nie­čo no­vé. PC RE­VUE som za­čal od­obe­rať len ten­to rok, ale mô­že­te so mnou po­čí­tať aj do bu­dúc­na. Kaž­dé čís­lo je su­per.

N. P.

Naj­viac sa mi pá­čil člá­nok o su­per­ba­té­rii pre do­mác­nos­ti, mi­ni­ro­bot...
Tiež bo­lo za­ují­ma­vé - člá­nok o oku­lia­roch Ho­lo­Lens, tren­dy spot­reb­nej elek­tro­ni­ky 2015.
Všet­ky in­for­má­cie o Le­no­ve.

D. P.

Naj­viac sa mi na jú­no­vom vy­da­ní pá­čia člán­ky o vý­vo­ji sof­tvé­ru pre rôz­ne plat­for­my. Sám ich skú­šam, sú su­per. Len tak ďa­lej ;)

M. K.

Som štu­dent na vy­so­kej ško­le a Váš ča­so­pis si pra­vi­del­ne ku­pu­jem a po­tom ko­lu­je po ce­lej bun­ke na inter­ná­te, pre­to­že sme štu­den­ti na rôz­nych od­bo­roch a kaž­dý si tam nie­čo pre se­ba náj­de.

V pr­vom ra­de oce­ňu­jem vy­so­kú kva­li­tu a od­bor­nosť člán­kov, nie­len v jú­no­vom čís­le. Us­ta­vič­ne na­rá­žam na rôz­ne po­chyb­né in­for­má­cie a nep­re­ve­re­né ve­ci, ale keď čí­tam člán­ky v PC Re­vue, mám is­to­tu, že ce­lá re­dak­cia uro­bi­la dob­rú ro­bo­tu a že sa mô­žem za­se nie­čo no­vé nau­čiť.

V jú­no­vom čís­le ma hneď na za­čiat­ku os­lo­vi­la no­vin­ka Štu­den­ti by ma­li mať po­vo­le­né pri skúš­kach pou­ží­vať Goog­le. No, fakt ne­viem, či je to dob­rý ná­pad, skôr by som bol pro­ti.

Ďalej oce­ňu­jem člá­nok Bu­dú na­mies­to vo­ja­kov bo­jo­vať ro­bo­ty, je mi úpl­ne jas­né, že sve­to­vý pok­rok ide bles­ko­vo dop­re­du, ale tie kro­ky vpred, hlav­ne po­kiaľ ide o ľud­stvo sa­mot­né a je­ho za­cho­va­nie, by ma­li byť veľ­mi zvá­že­né a pre­mys­le­né.

Po­tom ma veľ­mi nadch­la my­šlien­ka o bez­drô­to­vom na­bí­ja­ní mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ja ako štu­dent na inter­ná­te, ale aj ces­tu­jú­ci dl­hé ki­lo­met­re do­mov by som ta­ké nie­čo pot­re­bo­val.

Ta­kis­to sa mi veľ­mi pá­čil člá­nok o hes­lách... Keď­že je­den člen mo­jej ro­di­ny bol v za­čiat­koch inter­ban­kin­gu obe­ťou hac­ke­rov, so­fis­ti­ko­va­né za­bez­pe­če­nie po­čí­ta­ča, no­vé spô­so­by za­hes­lo­va­nia by som ur­či­te uví­tal.

Sa­moz­rej­me, ta­kis­to ma za­ujal Inter­net na do­vo­len­ke, keď­že prav­de­po­dob­ne bu­dem v za­hra­ni­čí bri­gá­do­vať, tak­že za­se nie­čo uži­toč­né.

A na­po­kon som si s ra­dos­ťou pre­čí­tal re­cen­zie no­te­boo­kov a ho­di­niek App­le Watch, pre­to­že vždy je nie­čo, po čom tú­žim :)

Tak to by bol môj poh­ľad na naj­nov­šie čís­lo, pra­jem ce­lej re­dak­cii krás­ne le­to, no­vé in­špi­rá­cie a nad­še­ných či­ta­te­ľov.

M. K.

Ne­mám dos­ta­tok ča­su si pre­čí­tať jú­no­vé vy­da­nie do uzá­vier­ky sú­ťa­že, tak vám na­pí­šem as­poň svoj ná­zor na zme­nu, kto­rá nas­ta­la v mar­ci.

Naj­viac sa mi pá­či zme­na gra­fi­ky, kto­rá mi prí­de o nie­čo svie­žej­šia, ako bo­la pred­tým. Ďalej sa mi pá­či, že mi ča­so­pis ko­neč­ne pri­šiel skôr, ako to bo­lo pred­tým - mi­ni­mál­ne o týž­deň. Spo­je­nie s ča­so­pi­som In­foware mi vô­bec nep­re­ká­ža a som skôr rád, že si mô­žem pre­čí­tať aj nie­čo, čo sa tý­ka fi­riem v IT. Naj­viac ste ma po­te­ši­li za­ve­de­ním a roz­ší­re­ním ka­pi­to­ly Prog­ra­mo­va­nie, keď­že sa prog­ra­mo­va­ním za­obe­rám už ne­ja­kých pár ro­kov a nie je nič lep­šie ako si roz­ší­riť ob­zor aj zo svoj­ho ob­ľú­be­né­ho pa­pie­ro­vé­ho ča­so­pi­su.

To bu­de odo mňa na­te­raz všet­ko.
Te­ším sa na to, keď bu­dem mať čas, aby som si mo­hol pre­čí­tať ce­lé jú­no­vé čís­lo.

T. L.

Na jú­no­vom vy­da­ní PC Re­vue sa mi naj­viac pá­či­li člán­ky o IOT a vir­tuál­nej reali­te. Keď­že štu­du­jem ten­to smer, dosť ma tie­to ve­ci za­ují­ma­jú. Sú to per­fek­tné ve­ci, kto­ré v sú­čas­nos­ti za­ží­va­jú boom a ur­či­te v bu­dúc­nos­ti pri­ne­sú ta­ké nep­red­sta­vi­teľ­né mož­nos­ti. Či­že vir­tuál­na reali­ta, IOT, bu­dúc­nosť sprá­vy dát, vy­uží­va­nie ro­bo­tov v ar­má­de, me­di­cí­ne, je to všet­ko pek­né čí­ta­nie, kto­ré is­to rád uvi­dím aj v ďal­ších vy­da­niach PC RE­VUE.

R. B.

Ti­py, tri­ky, ná­vo­dy
Čím nak­rú­cať do­vo­len­ko­vé vi­deá?
3D ske­ne­ry na stôl i do vrec­ka
Ako sa brá­niť pred ran­somwarom?
Bu­dú na­mies­to vo­ja­kov bo­jo­vať ro­bo­ty?
Aký anti­ví­rus za­dar­mo je naj­lep­ší?
Ako s elek­tro­ni­kou na do­vo­len­ke?

J. S.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter