Pošlite svoj tip na najlepšiu slovenskú IT osobnosť, firmu, projekt a produkt roku 2015!

Ko­mi­sia po­zos­tá­va­jú­ca zo zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií a slo­ven­ských IT mé­dií kaž­do­roč­ne ude­ľu­je oce­ne­nia IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt. Hod­no­tia­ce kri­té­riá sú ve­rej­ne zná­me a sna­hou ko­mi­sie je, aby bol ce­lý pro­ces vý­be­ru čo naj­viac ob­jek­tív­ny.

Čle­no­via ko­mi­sie sú si ve­do­mí, že ne­mu­sia poz­nať všet­ky vý­znam­né fir­my či osob­nos­ti, kto­ré pris­pie­va­jú k roz­vo­ju IT prie­mys­lu na Slo­ven­sku. Pre­to aj ten­to rok chcú dať slo­ven­skej od­bor­nej IT ve­rej­nos­ti mož­nosť no­mi­no­vať kan­di­dá­tov do šir­šie­ho vý­be­ru a tou­to ces­tou dať mož­nosť za­po­jiť sa do sú­ťa­že aj mož­no me­nej zná­mym, na­priek to­mu dô­le­ži­tým a vý­znam­ným fir­mám, osob­nos­tiam či ús­peš­ným IT pro­jek­tom a slo­ven­ským IT pro­duk­tom.

Po­kiaľ ta­kú IT osob­nosť, fir­mu, pro­dukt a pro­jekt poz­ná­te a pod­ľa hod­no­tia­cich kri­té­rií má šan­cu zís­kať to­to oce­ne­nie poš­li­te nám svoj tip! Sta­čí iba vy­pl­niť niž­šie uve­de­ný for­mu­lár. Ak uve­die­te aj svo­je kon­tak­tné úda­je, bu­de­te za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o vstu­pen­ku na pres­tíž­ny ga­la­ve­čer IT GA­LA 2015.

Pre bliž­šie in­for­má­cie pri­ná­ša­me pos­tup hod­no­te­nia, ako aj je­ho kri­té­riá. V pr­vom ko­le ko­mi­sia zos­ta­ví šir­šie no­mi­ná­cie, kto­ré zod­po­ve­da­jú kri­té­riám hod­no­te­nia. V tom­to štá­diu mô­že od­bor­ná ve­rej­nosť pos­lať svo­je ti­py a od­po­rú­ča­nia. Nás­led­ne si ko­mi­sia vy­žia­da od kan­di­dá­tov dopl­ňu­jú­ce in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom do­taz­ní­kov.

Zís­ka­né pod­kla­dy ko­mi­sia spra­cu­je a pod­ľa hod­no­tia­cich kri­té­rií pri­de­lí osob­nos­tiam a fir­mám bo­do­vé hod­no­te­nie. Pod­ľa poč­tu zís­ka­ných bo­dov zos­ta­ví ko­mi­sia už­šie no­mi­ná­cie (pr­vých pia­tich, o kto­rých sa bu­de hla­so­vať v abe­ced­nom po­ra­dí). Z pr­vých 5 no­mi­no­va­ných fi­riem ko­mi­sia v ďal­šom kro­ku pod­ľa naj­vyš­šie­ho poč­tu bo­dov ur­čí ab­so­lút­ne­ho ví­ťa­za. Me­ná ví­ťa­zov bu­dú uve­rej­ne­né až na sláv­nos­tnom vy­hlá­se­ní na po­du­ja­tí IT GA­LA.

Hod­no­tia­ce kri­té­riá

IT OSOB­NOSŤ:

• prí­nos k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju v ob­las­ti IT
• prí­nos k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku
• účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, aka­de­mic­ké fun­kcie
• pod­po­ra vzde­lá­va­nia, os­ve­ty a in­for­mo­va­nie ve­rej­nos­ti (pred­náš­ky, člán­ky)

IT FIR­MA:

• expor­tné ak­ti­vi­ty, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod-no­ty
• uve­de­nie uni­kát­nych pro­duk­tov a slu­žieb, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov
• in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, ško­le­nia a vzde­lá­va­nia za­mes­tnan­cov
• spo­lup­rá­ca vo vý­sku­me a vý­vo­ji s aka­de­mic­kou sfé­rou, vý­skum­ný­mi ús­tav­mi
• ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty, pod­po­ra škol­stva a zdra­vot­níc­tva, os­ve­to­vá čin­nosť

IT PRO­JEKT:

• prí­nos pre cie­ľo­vú sku­pi­nu
• vy­uží­va­nosť služ­by
• ori­gi­nál­nosť rie­še­nia
• re­fe­ren­cie pro­jek­tu

IT PRO­DUKT

• ino­va­tív­nosť a ori­gi­nál­nosť
• di­zajn a úžit­ko­vé vlas­tnos­ti
• prí­nos pre cie­ľo­vú sku­pi­nu
• vy­uží­va­nosť

Poz­nám­ka: nut­nou pod­mien­kou je slo­ven­ský pô­vod pro­duk­tu tak aby bol vý­voj pro­duk­tu z viac ako 50 % reali­zo­va­ný v rám­ci SR, je­ho nás­led­ná vý­ro­ba však moh­la pre­bie­hať aj v za­hra­ni­čí. V prí­pa­de, ak bol vý­voj pro­duk­tu reali­zo­va­ný v rám­ci SR z me­nej ako 50 %, tak je­ho vý­ro­ba, ria­de­nie mu­sí z viac ako 50 % pre­bie­hať v SR ale­bo pô­vod­ná my­šlien­ka mu­sí po­chá­dzať zo SR.

Za­stú­pe­nie pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií a slo­ven­ských IT mé­dií v ko­mi­sii: ITAS, CTF, ISA­CA, SI­TA, eFo­cus, PC RE­VUE, Ži­vé.sk a IT­news.sk.

Sprá­vy z pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­kov: IT­ga­la.sk

Poš­li­te svoj tip na ude­le­nie oce­ne­nia IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt ro­ka 2014 na e-mail it­ga­la@dvnet.sk.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter