Podľa šéfa Intelu sa platnosť Moorovho zákona končí

Pol sto­ro­čia nap­re­do­va­nie tech­no­ló­gie pos­tu­po­va­lo pod­ľa Moo­rov­ho zá­ko­na, kto­rý ho­vo­rí, že po­čet tran­zis­to­rov na in­teg­ro­va­nom ob­vo­de sa kaž­dé dva ro­ky zdvoj­ná­so­bí, čím sa zdvoj­ná­so­bu­je aj vý­poč­to­vý vý­kon. V roz­ho­vo­re pre Fi­nan­cial Ti­mes však šéf In­te­lu Brian Kr­za­nich va­ro­val, že je­ho plat­nosť sa mož­no chý­li ku kon­cu.

Za pos­led­ných osem ro­kov In­tel dodr­žia­val cyk­lus „tik-tak" pri svo­jich pro­duk­to­vých ver­ziách - „tik" zna­me­nal zmen­še­nie vý­rob­nej tech­no­ló­gie a „tak" no­vú ar­chi­tek­tú­ru. Te­raz je však spo­loč­nosť nú­te­ná zru­šiť ten­to mo­del. Na svo­jej 14 nm lin­ke pred­sta­vi­la už tre­tí krok. „Na­ša ka­den­cia je dnes bliž­šie k 2,5 ro­ku ako k dvom," vy­svet­lil Kr­za­nich.

Ide o do­čas­ný zá­drh ale­bo náz­nak väč­šie­ho seiz­mic­ké­ho zlo­mu? Šéf In­te­lu na to od­po­ve­dal: „Nie sme si is­tí." Spo­loč­nosť sa vraj bu­de „sna­žiť dos­tať sa späť do dvoch ro­kov".

Tre­ba poz­na­me­nať, že Moo­rov zá­kon sa zme­nil už skôr. Pô­vod­ne to­tiž pred­po­ve­dal zdvoj­ná­so­be­nie vý­ko­nu kaž­dý rok. V ro­ku 1975 sa to zme­ni­lo na kaž­dé dva ro­ky a tá­to pred­po­veď pla­ti­la šty­ri de­sať­ro­čia. Sa­moz­rej­me, ten­to zá­kon ne­mô­že pla­tiť nav­ždy, a to z dô­vo­du pri­ro­dze­ných ob­me­dze­ní kre­mí­ko­vých či­pov. Sám Moo­re pred­pok­la­dal plat­nosť toh­to pra­vid­la na 10 ro­kov. „Sku­toč­nosť, že nie­čo ta­ké sa de­je už 50 ro­kov, je nao­zaj úžas­ná," po­ve­dal pred is­tým ča­som. „Raz sa to však mu­sí za­sta­viť."

Kre­mík sa blí­ži k svo­jim fy­zi­kál­nym li­mi­tom, no IBM so svo­ji­mi par­tner­mi ne­dáv­no de­monštro­va­li 7 nm vý­rob­ný pro­ces, pri kto­rom sa však bu­de mu­sieť prejsť na iné po­lo­vo­di­čo­vé ma­te­riá­ly.

In­tel dnes pra­cu­je na 10 nm pro­ce­se, ale je­ho šéf bol zdr­žan­li­vý v pred­po­ve­da­ní to­ho, ke­dy by 10 nm či­py moh­li do­ra­ziť. Naj­väč­ší vý­rob­ca mik­rop­ro­ce­so­rov pred­pok­la­dá, že by sa tak moh­lo stať v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2017. Na­priek no­vé­mu har­mo­nog­ra­mu však Kr­za­nich ve­rí, že aj pri uve­de­ní 10 nm či­pov bu­de mať In­tel nás­kok pred kon­ku­ren­tmi, ako sú Sam­sung či TMSC.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter