Hodnota Googlu vzrástla v priebehu jedného dňa o 65 miliárd USD

Larry Pa­ge a Sergey Brin, spo­lu­zak­la­da­te­lia spo­loč­nos­ti Goog­le, zbo­hat­li vďa­ka piat­ko­vé­mu prud­ké­mu ná­ras­tu ce­ny ak­cií pod­ni­ku kaž­dý o viac ako šty­ri mi­liar­dy USD. Všet­ko sa to udia­lo za re­kor­dne krát­ky čas, je­den deň.

Ak­cie spo­loč­nos­ti Goog­le v dôs­led­ku priaz­ni­vých štvrťroč­ných vý­sled­kov vzrást­li o viac než 16 % a uzav­re­li na re­kor­dnom maxime 699,62 USD. Cel­ko­vá tr­ho­vá hod­no­ta pod­ni­ku tak stúp­la prib­liž­ne o 65 mi­liárd USD a do­siah­la hra­ni­cu 468 mi­liárd USD. O nie­čo väč­ší jed­nod­ňo­vý prí­ras­tok do­po­siaľ za­zna­me­na­la fir­ma Cis­co, kto­rej tr­ho­vá hod­no­ta vzrást­la v ro­ku 2000 o 66 mi­liárd USD.

Goog­le si upev­nil po­zí­ciu dru­hej naj­hod­not­nej­šej spo­loč­nos­ti sve­ta. Pr­vou aj na­ďa­lej os­tá­va gi­gant App­le, kto­ré­ho tr­ho­vá hod­no­ta pred­sta­vu­je zhru­ba 740 mi­liárd USD.

Zdroj: wsj.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter