Čínsky Huawei dodá viac smartfónov, ako plánoval

Čín­ska spo­loč­nosť Huawei Tech­no­lo­gies, štvr­tý naj­väč­ší vý­rob­ca smar­tfó­nov na sve­te, pred­beh­la svoj plán do­dá­vok smar­tfó­nov na sve­to­vé tr­hy a po­da­rí sa jej do­siah­nuť cieľ, do­dať v ro­ku 2015 100 mil. mo­bil­ných te­le­fó­nov, eš­te pred kon­com toh­to ro­ka. Uvied­la to agen­tú­ra Reu­ters po na­hliad­nu­tí do inter­nej sprá­vy.

Spo­loč­nosť so zá­klad­ňou v Šen-če­ne pod­ľa inter­ných úda­jov do­da­la na sve­to­vé tr­hy v má­ji a v jú­ni smar­tfó­ny v ob­je­me väč­šom ako 10 mil. ku­sov. V ro­ku 2014 však Huawei do­dal len 75 mil. smar­tfó­nov a ne­po­da­ri­lo sa mu do­siah­nuť cieľ 80 mil. do­da­ných ku­sov. V pon­de­lok spo­loč­nosť ozná­mi­la ná­rast príj­mov v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2015 o 30 % na su­mu 175,9 mld. jüanov. Zá­ro­veň do­da­la, že by v ro­ku 2015 ma­la do­siah­nuť "efek­tív­ny rast".

Po­diel spo­loč­nos­ti Huawei na sve­to­vom tr­hu so smar­tfón­mi bol v pr­vej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka na úrov­ni 5,4 %. Pod­ľa fir­my Gar­tner, pô­so­bia­cej v ob­las­ti pries­ku­mu tr­hu, ma­la spo­loč­nosť na tr­hu štvr­tý naj­väč­ší po­diel po Sam­sung Elec­tro­nics, App­le Inc a Le­no­vo Group Ltd.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter