Vyjadrenie SISp a SOIT k podpisu zmluvy Microsoft EA na dodávku softvéru pre štát za 56 mil. EUR

Spo­loč­ná vý­zva Slo­ven­skej in­for­ma­tic­kej spo­loč­nos­ti a Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie v sú­vis­los­ti s pod­pi­som zmlu­vy o do­dáv­ke sof­tvé­ru v rám­ci zmlu­vy Mic­ro­soft En­terpri­se Ag­ree­ment (MS EA) za 56 mil. EUR

Súhrn:

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií na­priek roz­sia­hlej ve­rej­nej kri­ti­ke spred troch ro­kov opä­tov­ne v jú­ni 2015 predĺži­lo o ďal­šie tri ro­ky po­vin­né ploš­né plat­by za no­vé ver­zie sof­tvé­ru od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft cez zmlu­vu MS EA pre všet­ky po­čí­ta­če štát­nej sprá­vy, a to bez pris­ľú­be­né­ho vy­pra­co­va­nia a zve­rej­ne­nia ana­lýz sku­toč­ných po­trieb, efek­tív­nos­ti pla­tieb a po­rov­na­nia iných mož­nos­tí bež­ne up­lat­ňo­va­ných v za­hra­ni­čí. V ro­ku 2012 pri­tom mi­nis­ter­stvo ve­rej­ne vy­hlá­si­lo, že bu­de ana­ly­zo­vať mož­nos­ti pre­cho­du na kon­ku­ren­čné prog­ra­my.

Štát pri­tom už tr­va­lé li­cen­cie na sof­tvér od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft vlas­tní a má ga­ran­to­va­né bez­plat­né bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie do ro­ku 2023. Pre­chod na no­vé ver­zie na vý­znam­nej čas­ti po­čí­ta­čov pri­tom dl­ho­do­bo ne­vyu­ží­va, či­že dl­ho­do­bo sa pla­tí za to, čo štát ne­pot­re­bu­je. MF SR zmlu­vy o predĺže­ní pod­pí­sa­lo bez ve­rej­né­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia, kto­ré pred predĺže­ním ná­ku­pov vždy po­čas pos­led­ných 10 ro­kov us­ku­toč­ňo­va­lo. Neus­ku­toč­ni­lo ani od­bor­nú dis­ku­siu k mož­nos­tiam od­strá­ne­nia prob­lé­mov do­te­raj­šej zmlu­vy so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft, o kto­rú zá­stup­co­via ve­rej­nos­ti žia­da­li.

Po pod­pi­se tých­to zmlúv MF SR v jú­ni 2015 prek­va­pi­vo vy­hlá­si­lo ve­rej­nú sú­ťaž pre dis­tri­bú­to­rov pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft na no­vú zmlu­vu na už za­zmluv­ne­né po­čí­ta­če štát­nej sprá­vy na ďal­šie 4 ro­ky. Pô­vod­né zne­nie pod­mie­nok MF SR však nás­led­ne po nie­koľ­kých dňoch zme­ni­lo s od­ôvod­ne­ním, že sú v roz­po­re s ob­vyk­lý­mi zmlu­va­mi so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft.

Vy­pus­ti­lo tak aj po­žia­dav­ky, kto­ré as­poň čias­toč­ne moh­li ob­me­dziť zby­toč­né ná­ku­py. MF SR tiež bez aké­ho­koľ­vek vy­svet­le­nia už od jú­na 2013 nez­vo­lá­va svo­ju pra­cov­nú pod­sku­pi­nu pre open sour­ce sof­tvér, kto­rej čle­no­via MF SR po­ve­ri­li vy­pra­co­va­ním štú­die us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti a ma­te­riá­lu na ro­ko­va­nie vlá­dy. Tie však ne­bo­li čle­nom pod­sku­pi­ny a ani ve­rej­nos­ti sprís­tup­ne­né.

Vý­kon­ný vý­bor Slo­ven­skej in­for­ma­tic­kej spo­loč­nos­ti a Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie vy­zý­va­jú Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR na za­ča­tie se­rióz­nej od­bor­nej dis­ku­sie a na vy­pra­co­va­nie a zve­rej­ne­nie ana­lý­zy sku­toč­ných po­trieb sof­tvé­ru pre všet­ky po­čí­ta­če štát­nej sprá­vy a po­rov­na­nia iných mož­nos­tí bež­ne up­lat­ňo­va­ných v za­hra­ni­čí vrá­ta­ne oso­bit­nej ana­lý­zy na vy­uži­tie open sour­ce sof­tvé­ru tak, aby bu­dú­ce roz­hod­nu­tia bo­li vy­ko­na­né na zá­kla­de od­bor­ných pod­kla­dov.

Pod­rob­nos­ti:

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR (MF SR) dňa 10. 6. 2015 for­mou tla­čo­vej sprá­vy ozná­mi­lo, že plá­nu­je vy­hlá­siť ve­rej­nú sú­ťaž na za­bez­pe­čo­va­nie Mic­ro­soft li­cen­cií v hod­no­te 47 mil. EUR. Už o päť dní, 15. 6. 2015, však MF SR uzav­re­lo do­ho­du o urov­na­ní a zmlu­vu o do­dáv­ke sof­tvé­ru s fir­mou BSP Software­dis­tri­bu­tion, a. s., v hod­no­te 55 829 262 € (9 304 877 € + 46 524 385 €).

Iš­lo o tzv. prih­láš­ku v rám­ci zmlu­vy Mic­ro­soft En­terpri­se Ag­ree­ment (MS EA), na zá­kla­de kto­rej sa štát­na sprá­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky, za­stú­pe­ná MF SR, za­via­za­la po­čas nas­le­du­jú­cich troch ro­kov pla­tiť pre všet­ky svo­je kva­li­fi­ko­va­né po­čí­ta­če za „Software As­su­ran­ce", čo sú naj­mä prá­va na up­gra­de na bu­dú­ce ver­zie roz­sia­hlych ba­lí­kov sof­tvé­ru s 13 a viac pro­duk­tmi od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Na zá­kla­de uz­ne­se­nia vlá­dy SR z má­ja 2012 mu­sia or­ga­ni­zá­cie štát­nej sprá­vy po­vin­ne na­ku­po­vať des­kto­po­vé li­cen­cie od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft len cez zmlu­vu MS EA.

Na zá­kla­de mi­nu­lých ob­do­bí plat­nos­ti MS EA má dnes štát­na sprá­va svo­je po­čí­ta­če (viac ako 86 000 PC) tr­va­lo li­cen­čne pok­ry­té a až do ro­ku 2023, keď sa skon­čí roz­ší­re­ná pod­po­ra MS Win­dows 8.1, MS Of­fi­ce 2013 a ďal­ších pro­duk­tov, má ga­ran­to­va­né bez­plat­né bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie.

Ke­by MF SR uve­de­né dve zmlu­vy ne­pod­pí­sa­lo, štát by ušet­ril pre­važ­nú časť z tak­mer 56 mil. EUR. A ke­by tak pos­tu­po­va­lo aj v bu­dúc­nos­ti až do ro­ku 2023, su­ma ušet­re­ných pros­tried­kov by moh­la na­rásť na viac ako 100 mil. EUR.

Ďal­ší prob­lém vi­dí­me v tom, že zmlu­va MS EA pri­ka­zu­je pla­tiť za všet­ky po­čí­ta­če na­chá­dza­jú­ce sa v or­ga­ni­zá­cii, či­že aj keď ne­ja­ká or­ga­ni­zá­cia chce na­kú­piť iba nie­koľ­ko li­cen­cií jed­nej ap­li­ká­cie na časť svo­jich po­čí­ta­čov, ale­bo ak niek­to­ré pro­duk­ty ne­pou­ží­va, ne­má inú mož­nosť, než po­vin­ne na­kú­piť pre všet­ky svo­je po­čí­ta­če kom­plet­ný roz­siah­ly ba­lík od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Pri­tom exis­tu­jú aj iné ty­py li­cen­čných zmlúv od Mic­ro­sof­tu, bež­ne pou­ží­va­né štát­nou sprá­vou v za­hra­ni­čí, kto­ré umož­ňu­jú na­ku­po­vať len vy­bra­né pro­duk­ty na ľu­bo­voľ­nú časť po­čí­ta­čov, a to aj bez nut­nos­ti kaž­do­roč­ne pla­tiť za prá­vo na bu­dú­ce ver­zie (ta­ká je nap­rík­lad zmlu­va Mic­ro­soft Se­lect Plus). Pri na­šej vlas­tnej sna­he o mo­ni­to­ro­va­nie vy­uži­tia Software As­su­ran­ce sme zis­ti­li, že na vý­znam­nej čas­ti po­čí­ta­čov a pro­duk­tov, za kto­ré štát kaž­do­roč­ne pla­til aj viac ako 6 či 9 ro­kov, to­to prá­vo ne­bo­lo vy­uží­va­né a za­pla­te­ný sof­tvér ne­bol ani nain­šta­lo­va­ný, ani pou­ží­va­ný.

Evi­den­tne sa te­da vop­red pla­ti­lo bez to­ho, aby štát mal reál­ny preh­ľad, či pla­te­ný sof­tvér sku­toč­ne pot­re­bu­je. Za li­cen­cie pre štát­nu sprá­vu pla­tí pria­mo mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií, pri­čom jed­not­li­vé or­ga­ni­zá­cie v zmys­le zmlu­vy iba nah­la­su­jú cel­ko­vý po­čet svo­jich po­čí­ta­čov a poč­ty jed­not­li­vých va­rian­tov ba­lí­ka sof­tvé­ru (stan­dard, pro­fes­sio­nal ale­bo en­terpri­se). Or­ga­ni­zá­cie tak­to vlas­tne sof­tvér dos­tá­va­jú za­dar­mo, a tak ab­sen­tu­je aká­koľ­vek mo­ti­vá­cia ko­nať hos­po­dár­ne. His­tó­ria prih­lá­šok v rám­ci zmlu­vy MS EA, kto­ré sa do­te­raz pod­pi­su­jú kaž­dé tri ro­ky, sia­ha do ro­ku 2002. Sú­čas­ťou toh­to pro­ce­su bo­lo vždy me­dzi­re­zor­tné pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie (poz­ri návr­hy na predĺže­nie prih­láš­ky z ro­kov 2005, 2008, 2012, pred­lo­že­né vlá­de SR), v kto­rom moh­li dot­knu­té in­šti­tú­cie, ako aj ve­rej­nosť vy­slo­viť svo­je pri­po­mien­ky.

V ro­ku 2012 Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie, ako je­den zo zá­stup­cov ve­rej­nos­ti v me­dzi­re­zor­tnom pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní na zá­kla­de viac ako 1200 pod­pi­sov, po­da­la s ďal­ší­mi ľuď­mi sú­bor pri­po­mie­nok a v ja­nuá­ri a má­ji 2012 sa zú­čas­tni­la na via­ce­rých roz­po­ro­vých ko­na­niach na MF SR. Na ich zá­kla­de sa MF SR za­via­za­lo vy­pra­co­vať pod­rob­nú sprá­vu o efek­tív­nos­ti vy­uži­tia zmlu­vy MS EA a pris­ľú­bi­lo, že pres­kú­ma mož­nos­ti vy­uži­tia al­ter­na­tív­nych rie­še­ní v štát­nej sprá­ve a zvá­ži aj ukon­če­nie prih­láš­ky.

Sľú­be­ná sprá­va bo­la zve­rej­ne­ná dňa 29. 11. 2012 pod náz­vom In­for­ma­tív­na sprá­va o sta­ve pl­ne­nia mul­ti­li­cen­čnej zmlu­vy Mic­ro­soft En­terpri­se Ag­ree­ment, v kto­rej MF SR skon­šta­to­va­lo pok­ra­čo­va­nie v prih­láš­ke s tým, že ne­vy­lu­ču­je jej nes­kor­šie ukon­če­nie. Vô­bec však neob­sa­ho­va­la ana­lý­zu, kto­rú sa MF SR v pri­po­mien­ko­va­com pro­ce­se za­via­za­lo vy­tvo­riť - ma­la ob­sa­ho­vať po­rov­na­nie vý­hod­nos­ti ná­ku­pov cez rôz­ne ty­py li­cen­čných prog­ra­mov Mic­ro­sof­tu a ana­lý­zu reál­nych po­trieb ve­rej­nej sprá­vy a po­rov­na­nie s kon­ku­ren­ciou.

Chý­ba­la v nej aj naj­zá­važ­nej­šia po­lož­ka, a to kon­krét­ne zhod­no­te­nie dl­ho­do­bé­ho vy­uží­va­nia Software As­su­ran­ce - či­že naj­mä mož­nos­ti pre­cho­du na naj­nov­šiu ver­ziu sof­tvé­ru, kto­rá je zá­kla­dom zmys­lu vy­uží­va­nia zmlu­vy MS EA. Bez tej­to ana­lý­zy ani sa­mot­né mi­nis­ter­stvo ne­do­ká­že po­sú­diť, či pros­tried­ky bo­li ale­bo ne­bo­li efek­tív­ne vy­na­lo­že­né. Ne­vie­me o tom, že by ta­ká­to ana­lý­za bo­la vy­ko­na­ná te­raz v ro­ku 2015 pred pod­pi­som zmlúv.

Na účel pres­kú­ma­nia al­ter­na­tív­nych rie­še­ní, kon­krét­ne na­sa­de­nia open sour­ce sof­tvé­ru vo ve­rej­nej sprá­ve, MF SR zria­di­lo pra­cov­nú pod­sku­pi­nu, kto­rá ma­la pod­ľa vy­hlá­se­nia MF SR pra­co­vať mi­ni­mál­ne do kon­ca ro­ku 2014. Jej stret­nu­tie však bo­lo zvo­la­né MF SR len trik­rát, a to v no­vem­bri 2012, v mar­ci 2013 a v jú­ni 2013. Na tých­to stret­nu­tiach čle­no­via pod­sku­pi­ny pos­kyt­li MF SR via­ce­ré od­bor­né od­po­rú­ča­nia, aké kro­ky je pot­reb­né vy­ko­nať na vy­uží­va­nie open sour­ce sof­tvé­ru.

Ok­rem via­ce­rých iných tém upo­zor­ňo­va­li MF SR aj na sku­toč­nosť, že zmlu­va MS EA fak­tic­ky zne­mož­ňu­je na­sa­de­nie kon­ku­ren­čných pro­duk­tov, a to pre po­vin­né ná­ku­py veľ­kých ba­lí­kov od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft na všet­ky po­čí­ta­če. Na dru­hom z tých­to stret­nu­tí bo­la jej člen­mi za­da­ná úlo­ha na vy­pra­co­va­nie ma­te­riá­lu Návrh mi­ni­mál­ne­ho roz­sa­hu rie­še­nia vy­uži­tia FOSS pre štát­nu a ve­rej­nú sprá­vu, kto­rý bol na tre­ťom stret­nu­tí schvá­le­ný a na je­ho zá­kla­de ma­la byť vy­pra­co­va­ná štú­dia us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti a ma­te­riál na ro­ko­va­nie vlá­dy.

Vý­sle­dok, na kto­rom pra­cov­ní­ci MF SR pra­co­va­li nie­koľ­ko me­sia­cov, však ne­bol čle­nom pod­sku­pi­ny a ani vlá­de SR nik­dy pred­lo­že­ný, a to ani po je­ho vy­žia­da­ní. Rov­na­ko čle­nom ne­bo­lo vy­svet­le­né, pre­čo bo­la prá­ca pod­sku­pi­ny ukon­če­ná. MF SR vy­nak­la­dá na sof­tvér od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft znač­ne veľ­ké fi­nan­čné pros­tried­ky, a to za­tiaľ bez pat­rič­né­ho od­bor­ne pod­lo­že­né­ho a zve­rej­ne­né­ho zdô­vod­ne­nia. Pre­to MF SR vy­zý­va­me, aby:

- zve­rej­ni­lo ana­lý­zu, kto­rá by v po­rov­na­ní s iný­mi mož­nos­ťa­mi pod­rob­ne zdo­ku­men­to­va­la vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy opa­ko­va­ných prih­lá­šok k zmlu­ve MS EA pre jed­not­li­vé or­ga­ni­zá­cie štát­nej sprá­vy v r. 2002 - 2014 (naj­mä po­rov­na­nie s tý­mi­to va­rian­tmi: nep­redĺže­nie prih­láš­ky, ná­ku­py tr­va­lých li­cen­cií cez zmlu­vu Mic­ro­soft Se­lect ale­bo iné ty­py zmlúv, pris­tú­pe­nie k prih­láš­ke po jej pre­ru­še­ní po 6, 9 a viac ro­koch, ob­sta­ra­nie kon­ku­ren­čné­ho sof­tvé­ru a po­dob­ne),

- zve­rej­ni­lo ana­lý­zu sku­toč­né­ho vy­uží­va­nia prá­va pre­cho­du na no­vú ver­ziu sof­tvé­ru v zmys­le Software As­su­ran­ce v ro­koch 2002 - 2014 a vy­uží­va­nia jed­not­li­vých ap­li­ká­cií z ob­sta­ra­ných ba­lí­kov jed­not­li­vý­mi or­ga­ni­zá­cia­mi, zve­rej­ni­lo, akým spô­so­bom MF SR kon­tro­lu­je vy­uží­va­nie na­kú­pe­ných li­cen­cií v iných re­zor­toch a pot­re­bu ich ná­ku­pov, vzhľa­dom na to, že ich pla­tí sa­mot­né MF SR,

- zve­rej­ni­lo ana­lý­zu vý­hod a ne­vý­hod predĺže­nia prih­láš­ky k MS EA na nas­le­du­jú­ce tri ro­ky pre jed­not­li­vé or­ga­ni­zá­cie, a to naj­mä po­rov­na­nia s va­rian­tom od­stú­pe­nia od prih­láš­ky k MS EA,

- vy­svet­li­lo, pre­čo sa v r. 2015 v sú­vis­los­ti s predl­žo­va­ním prih­láš­ky MS EA neus­ku­toč­ni­lo

me­dzi­re­zor­tné pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie a ani žiad­nym iným spô­so­bom neu­mož­ni­lo ve­rej­nos­ti tú­to prob­le­ma­ti­ku pri­po­mien­ko­vať (na­priek žia­dos­tiam ve­rej­nos­ti),

- vy­svet­li­lo, pre­čo bez zdô­vod­ne­nia ukon­či­lo prá­cu pra­cov­nej pod­sku­pi­ny pre open sour­ce sof­tvér,

- vy­svet­li­lo, pre­čo mu­sia or­ga­ni­zá­cie štát­nej sprá­vy vďa­ka uz­ne­se­niu vlá­dy na­ku­po­vať des­kto­po­vé li­cen­cie len cez MS EA; v iných kra­ji­nách (napr. Čes­ko, Ne­mec­ko), kto­ré tiež ma­jú pod­pí­sa­nú zmlu­vu MS EA, or­ga­ni­zá­cie tú­to po­vin­nosť ne­ma­jú, a tak na zá­kla­de vy­hod­no­te­nia si mô­žu vy­brať pos­tup, kto­rý je pre ne naj­vý­hod­nej­ší,

- uvie­dlo pres­ne, aký sof­tvér spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a v akých poč­toch má byť pred­me­tom zmlu­vy ozná­me­nej v tla­čo­vej sprá­ve MF SR dňa 10. 6. 2015, keď­že už te­raz štát­na sprá­va dis­po­nu­je tr­va­lý­mi li­cen­cia­mi pre všet­ky svo­je des­kto­po­vé po­čí­ta­če. Ke­by cie­ľom bo­la len niž­šia ce­na li­cen­cií v rám­ci prih­lá­šok MS EA a mož­nosť pre­su­nu li­cen­cií me­dzi or­ga­ni­zá­cia­mi, upo­zor­ňu­je­me, že to stá­le ne­rie­ši uve­de­né kľú­čo­vé prob­lé­my a ne­mož­no to po­va­žo­vať za dos­ta­toč­né rie­še­nie.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter