Továreň spoločnosti Tesla Motors sa stane zrejme najväčšou budovou sveta

Spo­loč­nosť Tes­la Mo­tors sa roz­hod­la zväč­šiť roz­lo­hu svo­jich po­zem­kov. V Ne­va­de ich tak­mer stroj­ná­so­bi­la a len ne­dáv­no pri­kú­pi­la ďal­ších zhru­ba 8 km2 v blíz­kos­ti mes­ta Re­no. Chce tak roz­ší­riť svo­ju to­vá­reň Gi­ga­fac­to­ry, kto­rá by ma­la v bu­dúc­nos­ti slú­žiť pre­dov­šet­kým na vý­ro­bu ba­té­rií do elek­tro­mo­bi­lov.

tesla_gigafactory2.jpg

Dô­vo­dom roz­ras­ta­nia sa to­vár­ne Gi­ga­fac­to­ry je ob­rov­ský zá­ujem o aku­mu­lá­to­ry do elek­tric­kých vo­zi­diel zo stra­ny zá­kaz­ní­kov. Pod­ľa pos­led­ných in­for­má­cií bu­de to­vá­reň po­zos­tá­vať zo sied­mich blo­kov a ma­la by byť vy­bu­do­va­ná na plo­che 1171 hek­tá­rov. V prí­pa­de, že by všet­ko vy­šlo pod­ľa plá­nu, svo­jou roz­lo­hou 2 229 673 m2 by sa Gi­ga­fac­to­ry sta­la naj­väč­šou bu­do­vou na sve­te.

Video:


Za vý­ro­bou lí­tio­vo-ióno­vých auto­ba­té­rií bu­de stáť fir­ma Pa­na­so­nic, kto­rá je ofi­ciál­nym par­tne­rom pro­jek­tu. Od­ha­du­je sa, že pri pl­nej pro­duk­cii do ro­ku 2020 by sa ma­lo roč­ne v to­vár­ni Gi­ga­fac­to­ry vy­ro­biť pol mi­lió­na ta­kých­to ba­té­rií.

Zdroj: wsj.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter