Formát MP3 oslavuje 20 rokov

Pod skrat­kou MP3 si čas­to ľu­dia pred­sta­via akú­koľ­vek hud­bu, kto­rú ma­jú ulo­že­nú vo svo­jom po­čí­ta­či či v mo­bil­nom te­le­fó­ne. Ide však naj­mä o stra­to­vú kom­pri­mač­nú me­tó­du, kto­rá bo­la pô­vod­ne ozna­čo­va­ná ako MPEG-2 Audio Layer 3. Ten­to ná­zov vzni­kol na pre­lo­me 80. a 90. ro­kov v Ne­mec­ku. Prí­po­nu .mp3 dos­ta­li sú­bo­ry s kom­pri­mo­va­nou hud­bou až 14. jú­la 1995, te­da pred 20 rok­mi.

Za ot­ca for­má­tu MP3 sa po­va­žu­je ne­mec­ký elek­tro­tech­nik a ma­te­ma­tik Karlheinz Bran­den­burg. Ten si vzal za „po­kus­né­ho krá­li­ka" nah­ráv­ku Tom's Di­ner od ame­ric­kej spe­váč­ky Su­zan­ne Ve­ga. Vo­kál­nu ver­ziu tej­to sklad­by kom­pri­mo­val stá­le doo­ko­la, pri­čom sle­do­val, ako sa úp­ra­vy kom­pres­né­ho al­go­rit­mu pre­ja­via na kva­li­te zvu­ku. Pre­vo­dom do for­má­tu MP3 sa mu na­ko­niec po­da­ri­lo do­cie­liť to, že hu­dob­ný sú­bor zmen­šil prib­liž­ne na de­sa­ti­nu je­ho pô­vod­nej hod­no­ty pri za­cho­va­ní re­la­tív­ne pri­ja­teľ­nej kva­li­ty zvu­ku.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter