Nové hexagonálne usporiadanie sedadiel má v lietadle ušetriť miesto. Cestujúci nadšení nie sú

Spo­loč­nosť Zo­diac Aeros­pa­ce, za­obe­ra­jú­ca sa vý­ro­bou inter­iéru lie­ta­diel, si ne­cha­la pa­ten­to­vať no­vé rie­še­nie roz­mies­tne­nia se­da­diel v eko­no­mic­kej trie­de lie­tad­la. Le­tec­kým spo­loč­nos­tiam sa ná­pad poz­dá­va, ces­tu­jú­ci až ta­kí nad­še­ní nie sú.

No­vý kon­cept za­sa­da­cie­ho po­riad­ku v lie­tad­le, kto­ré dos­ta­lo ozna­če­nie HD31-3, chce usa­diť pa­sa­žie­rov hexago­nál­ne, te­da strie­da­vo v sme­re aj pro­ti sme­ru jaz­dy. Ok­rem to­ho, že ces­tu­jú­ci zís­ka­jú via­cej mies­ta na no­hy, pre­dí­de sa aj neú­my­sel­né­mu udie­ra­niu lak­ťa­mi či ra­me­na­mi. Na dru­hej stra­ne sa však ces­tu­jú­ci bu­dú mu­sieť za­obísť bez boč­ných ope­ra­diel a hlav­ne si bu­dú mu­sieť zvyk­núť na to, že se­dia tvá­rou v tvár ďal­ším dvom pa­sa­žie­rom.

Se­dad­lá ma­jú byť vy­ba­ve­né sklá­pa­cím me­cha­niz­mom. Na za­dnej stra­ne ope­ra­diel sa na­chá­dza úlož­ný pries­tor na ča­so­pi­sy. Dopl­nko­vý dr­žiak má slú­žiť na od­kla­da­nie tab­le­tu ale­bo ká­vy.

koncept_sedenia2.png

Le­tec­ké spo­loč­nos­ti no­vé us­po­ria­da­nie se­da­diel uví­ta­li. Je to­tiž om­no­ho jed­no­duch­šie a me­nej nák­lad­né ino­vo­vať inter­iér lie­tad­la ako vy­vi­núť jed­no no­vé, o nie­čo pries­tran­nej­šie. V tom­to prí­pa­de sa do lie­tad­la zmes­tí väč­ší po­čet ces­tu­jú­cich, čo pre le­tec­ké spo­loč­nos­ti zna­me­ná vy­ššie zis­ky. Z poh­ľa­du pa­sa­žie­rov však no­vý kon­cept roz­mies­tne­nia bu­de na úkor ich kom­for­tu.

Video:


Či sa sys­tém hexago­nál­ne­ho se­de­nia za­čne vy­uží­vať aj v praxi, za­tiaľ zná­me nie je.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter